Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Bezoekadres


Telefoonnummer
088 362 1111

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie
> Bezoekinformatie

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere twee zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

 


 

Zittingen

Zittingroosters

De zittingen vinden plaats op weekdagen.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. Voor personen jonger dan 18 jaar moet de rechter hier toestemming voor geven.

De rechter kan besluiten om een zaak (deels) achter gesloten deuren te behandelen (bijvoorbeeld bij een medisch geschil). Of alleen bepaalde personen toe te laten. Is de publieke belangstelling erg groot, dan kan de rechter de toegang tot de zaal beperken. Ook kan hij iemand bevelen de zaal te verlaten.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

 

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Inrichting klankbordgroep31-1-2019 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een klankbordgroep ingericht. De klankbordgroep bestaat uit professionals uit de samenleving die het bestuur van de CRvB een spiegel kunnen voorhouden. De klankbordgroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over thema’s zoals innovatie en technologie, social media, verandermanagement etc. Een klankbordgroep past bij de doelstelling dat de Rechtspraak in het algemeen en de CRvB in het bijzonder in verbinding staat met de samenleving en extern georiënteerd is.</p>
Gemeenten mochten Wmo-huishoudhulp niet baseren op nieuwe normtijden9-12-2018 23:00:00<p>Aan de nieuwe normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben de gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk een KPMG onderzoek ten grondslag gelegd. Dit is een onafhankelijk en deugdelijk onderzoek. Deze gemeenten hebben echter andere beleidskeuzes gemaakt dan waarop het KPMG-onderzoek is gebaseerd. De normtijden van deze gemeenten kunnen daarom niet worden onderbouwd met het KPMG-onderzoek. De gemeenten mochten die normtijden dan ook niet gebruiken om het aantal uren huishoudelijke hulp vast te stellen. De betrokken inwoners in deze zaken houden daarom recht op het hogere aantal uren huishoudelijke hulp, dat zij ontvingen voor de aanpassing van het gemeentelijk beleid. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in zijn uitspraken van 10 december 2018.</p>
Op 10 december 2018 uitspraken CRvB over normtijden huishoudelijke hulp2-12-2018 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep (CRvB) doet op maandag 10 december 2018 om 11.00 uur in het openbaar uitspraak in zaken over de gemeenten Nijkerk en Bodegraven Reeuwijk over normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015. In deze zaken gaat het om de vraag of het toegekende aantal uren hulp bij het huishouden gebaseerd is op onafhankelijk en deugdelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor het schoonhouden van een huis. </p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.