Laden...

Overschrijden bezwaartermijn door niet lezen Berichtenbox MijnOverheid kan burger vaak niet verweten worden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Overschrijden bezwaartermijn door niet lezen Berichtenbox MijnOverheid kan burger vaak niet verweten worden
Utrecht, 09 september 2021

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ten onrechte een bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Het besluit was alleen verstuurd naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Dan speelt de vraag of er een e-mailnotificatie is verzonden een belangrijke rol. Het is nog steeds niet zo dat de burger die kiest voor de digitale berichtgeving automatisch een e-mailnotificatie krijgt. In zo'n situatie moet het bestuursorgaan (hier de SVB) controleren of de burger daarvan wel heeft willen afzien. Als dat niet is gecontroleerd moet een bezwaar dat daardoor te laat is ingediend meestal toch worden behandeld. 

Aanvulling op ouderdomspensioen

Betrokkene diende in november 2017 een aanvraag om aanvullende bijstand bij zijn AOW-pensioen in. De SVB vroeg om nadere informatie maar kreeg geen antwoord. Daarom stelde de SVB de aanvraag buiten behandeling, ze stuurde dit besluit alleen naar de Berichtenbox van de man in MijnOverheid. De wettelijke termijn voor het indienen van bezwaar liep tot en met 1 februari 2018. De man diende pas op 21 maart 2018 een bezwaarschrift in. Omdat het na afloop van de bezwaartermijn was ingediend, verklaarde de SVB het bezwaar niet-ontvankelijk.

Berichtenbox MijnOverheid

De man ging tegen het besluit in beroep, omdat hij vond dat hij werd benadeeld door de manier waarop het besluit in december 2017 was verzonden. In de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) staat dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Een bericht mag elektronisch verzonden worden, maar dan moet de geadresseerde duidelijk gemaakt hebben dat hij langs die weg voldoende bereikbaar is.

De man had aangegeven dat hij in de Berichtenbox berichten van de SVB wilde ontvangen, maar niet dat hij een melding via e-mail wilde ontvangen als er een nieuw bericht in zijn Berichtenbox was geplaatst. Als de burger zulke meldingen wil ontvangen moet hij dit namelijk apart aangeven. De CRvB oordeelt dat in zo'n geval de SVB moet controleren of de burger wel berichten van de SVB wil ontvangen zonder dat er een e-mailnotificatie is ingesteld. De SVB had dit niet gedaan, de CRvB geeft de man daarom gelijk en de SVB moet zijn bezwaar alsnog in behandeling nemen.

Knelpunten

De CRvB merkt in de uitspraak op dat elektronisch berichtenverkeer tussen burger en overheid in de afgelopen jaren veel burgers heeft overvraagd. Het is meer dan incidenteel voorgekomen dat burgers hebben gemeld elektronisch bereikbaar te zijn zonder zich volledig te hebben gerealiseerd wat dit voor gevolgen had. De CRvB verwijst onder andere naar twee rapporten van de Nationale Ombudsman uit 2017: een rapport over de communicatie van de SVB (pdf, 0 B) en een rapport over de knelpunten voor burgers bij MijnOverheid/de Berichtenbox (pdf, 0 B). Bovendien is een nieuwe wet in voorbereiding: Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Hierin wordt onder andere een notificatieplicht opgenomen, die inhoudt dat een burger op de hoogte moet worden gebracht dat een nieuw bericht in zijn Berichtenbox is geplaatst. Ook moet in deze notificatie informatie gegeven worden over het soort besluit, de rechtsgevolgen van het besluit en de reactietermijn. Doel van de notificatieplicht is het voorkomen van termijnoverschrijdingen door het niet tijdig raadplegen van een bericht.

Nieuwe beslissing

De CRvB oordeelt dus dat de SVB het bezwaar van de man tegen het besluit van december 2017 onterecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De SVB had inhoudelijk in moeten gaan op het bezwaar van de man tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag voor aanvullende bijstand. De SVB moet een nieuwe beslissing nemen over het bezwaar en een eventueel beroep tegen die nieuwe beslissing van de SVB moet rechtstreeks bij de CRvB ingediend worden.

Meer informatie

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het oordeel in deze zaak is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie

Uitspraken