Ondernemingskamer wijst verzoek Highfields Capital Mangement inzake Delta Lloyd af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer wijst verzoek Highfields Capital Mangement inzake Delta Lloyd af
Amsterdam, 14 maart 2016

De Ondernemingskamer heeft vandaag het verzoek van Highfields Capital Management om Delta Lloyd te verbieden het voorstel voor een claimemissie van € 650 miljoen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 maart aanstaande in stemming te brengen, afgewezen. 

Gebrek aan informatie

Highfields – en ook aandeelhouder Fubon - meent dat Delta Lloyd onvoldoende informatie heeft gegeven over die claimemissie, die volgens Highfields voor de zittende aandeelhouders zeer nadelig is. Door dat gebrek aan informatie kan de besluitvorming over de emissie in ieder geval niet op de 16 maart plaatsvinden. Highfields vindt dat over de emissie op een volgende aandeelhoudersvergadering in mei moet worden beslist. Higfields heeft tevens aangevoerd dat de claimemissie onnodig is omdat Delta Lloyd reeds toereikend is gekapitaliseerd en langs andere wegen de solvabiliteit dient te verbeteren.

Aandeelhoudersvergadering

Volgens de Ondernemingskamer is het aan de aandeelhoudersvergadering en niet aan de Ondernemingskamer om te beslissen over de vraag of en zo ja in welke mate een emissie noodzakelijk is. De Ondernemingskamer heeft zich over de informatievoorziening de vraag gesteld of de door Delta Lloyd aan de aandeelhouders verstrekte informatie in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 16 maart zo gebrekkig is dat de aandeelhouders hun standpunt over de emissie redelijkerwijs niet kunnen bepalen. Die vraag heeft de Ondernemingskamer met nee beantwoord, zowel ten aanzien van de inhoud als ten aanzien van de timing van die informatie.

Schriftelijke volmacht via intermediair

De Ondernemingskamer heeft daarbij in aanmerking genomen dat het gebruikelijk is, dat veel aandeelhouders reeds voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2016 hun stemgedrag willen bepalen. Delta Lloyd heeft in de oproeping op 1 februari 2016 voor de BAVA van 16 maart 2016, medegedeeld dat houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen geven dit uiterlijk op 9 maart 2016 te 17:00 uur via hun intermediair kenbaar kunnen maken aan ABN Amro.

Informatie 24 februari 2015

Delta Lloyd heeft op 24 februari 2016 de jaarstukken 2015, de FY 2015 results and capital plan update en een persbericht gepubliceerd. Indien de periode tussen 24 februari en 9 maart in aanmerking wordt genomen, beliep de termijn waarbinnen veel aandeelhouders hun standpunt zouden willen bepalen 14 dagen. De Ondernemingskamer acht deze termijn niet te kort mede in aanmerking genomen dat Delta Lloyd op 30 november 2015 een claimemissie tot een bedrag van € 1 miljard had aangekondigd en in de oproep van 1 februari 2016 had aangekondigd op 24 februari 2016 de financiële resultaten over heel 2015 bekend te zullen maken tezamen met nadere informatie over de strategie, de voortgang van de managementacties, enz. Het is weliswaar denkbaar dat ten aanzien van bepaalde, voor de Solvency II ratio relevante onderwerpen, meer gedetailleerde informatie zou zijn verstrekt, maar niet gezegd kan worden dat de verschafte informatie, zo gebrekkig is dat de aandeelhouders zich op basis daarvan geen oordeel kunnen vormen.

Eigen beoordeling Highfields en Fubon

De Ondernemingskamer weegt mee dat Highfields en Fubon zelf zich in staat hebben geacht om op basis van deze informatie en hun eigen beoordeling daarvan te concluderen dat de emissie geen doorgang zou moeten vinden. Ook de stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis hebben de informatie toereikend geoordeeld om een stemadvies op te baseren, te weten in beide gevallen een positief advies. Ook in de door Delta Lloyd overgelegde rapportages van analisten wordt niet geklaagd over een gebrek aan informatie.

Vragen stellen

Voor zover een individuele aandeelhouder de voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering verstrekte informatie ontoereikend acht om zijn standpunt te bepalen, staat het die aandeelhouder vrij voor of bij de aandeelhoudersvergadering vragen te stellen en daarover in discussie te treden. Het bestuur kan ter vergadering uit eigen beweging en naar aanleiding van vragen van aandeelhouders het voorstel nader te lichten. Een aandeelhouder die zich ook dan nog onvoldoende geïnformeerd acht kan om die reden tegen het emissiebesluit stemmen.

Uitgifteprijs onbekend

Het feit dat voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering de uitgifteprijs en het beoogde aantal uit te geven aandelen niet bekend zijn rechtvaardigt niet het treffen van de verzochte voorziening. Zoals alle partijen onderkennen wijkt de gang van zaken op dit punt niet af van hetgeen gebruikelijk is, terwijl niet onbegrijpelijk is dat de uitgifteprijs pas kort voor de daadwerkelijke uitgifte kan worden bepaald.

Onvoldoende zwaarwegende redenen

Volgens de Ondernemingskamer zijn er onvoldoende zwaarwegende redenen om de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2016 over de claimemissie tegen te houden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten