Laden...

Ondernemingskamer wijst verzoeken ondernemingsraad XS4ALL af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer wijst verzoeken ondernemingsraad XS4ALL af
Amsterdam, 23 december 2019

De ondernemingsraad van XS4ALLverzocht de Ondernemingskamer om XS4ALL en KPN te gebieden een besluit in te trekken dat kort gezegd inhoudt dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN en dat het merk XS4ALL ophoudt te bestaan. De ondernemingsraad verzocht ook om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL en (onder meer) een tijdelijk bestuurder van XS4ALL te benoemen.
Vandaag heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beide verzoeken van de ondernemingsraad van XS4ALL afgewezen. Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren.

Bijzondere positie XS4ALL

Over het besluit tot integratie van XS4ALL bracht de ondernemingsraad een negatief advies uit. Volgens de ondernemingsraad miskent het besluit de bijzondere (markt)positie van XS4ALL. Die positie wordt gekenmerkt door een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een technisch hoogstaand en uitgebreid portfolio en haar focus op het gebied van security, privacy en open internet. Daarnaast ligt volgens de ondernemingsraad aan het besluit geen zorgvuldige afweging van het concernbelang van KPN en het ondernemingsbelang van XS4ALL ten grondslag en is er geen deugdelijke business case.

Besluit tot integratie

De Ondernemingskamer moest beoordelen of XS4ALL niet in redelijkheid tot het besluit tot integratie heeft kunnen komen. De Ondernemingskamer stelt daarbij voorop dat dit besluit ingrijpende gevolgen heeft omdat XS4ALL als relatief zelfstandig onderdeel van het KPN-concern zal verdwijnen. Volgens de Ondernemingskamer voorzag XS4ALL de ondernemingsraad van alle informatie die hij nodig had om te adviseren. XS4ALL schoot niet tekort in het faciliteren van de ondernemingsraad in het bijzonder in de vorm van de bekostiging van door de ondernemingsraad in te schakelen externe deskundigen. XS4ALL gaf voldoende inzicht in de beweegredenen van het besluit.
Ook is het besluit voldoende gemotiveerd. XS4ALL miskende in de besluitvorming het bijzondere karakter van XS4ALL niet. Het belang van XS4ALL is in voldoende mate in de besluitvorming betrokken. De business case die aan het besluit ten grondslag ligt acht de Ondernemingskamer niet gebrekkig. XS4ALL en KPN deden onderzoek naar alternatieven en deze zijn, evenals het eigen alternatief van de ondernemingsraad (‘XS4ALL in zijn kracht’) uitvoerig met de ondernemingsraad besproken. Het besluit tot integratie heeft geen ingrijpende personele gevolgen. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Geen gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid

De ondernemingsraad heeft in zijn verzoek om een onderzoek te gelasten naar voren gebracht dat XS4ALL en KPN de (relatieve) onafhankelijkheid van XS4ALL veronachtzamen. Ook zou KPN op oneigenlijke wijze hebben ingegrepen in de dagelijkse besturing en operationele processen binnen XS4ALL, waardoor de dienstverlening onder druk werd gezet. Volgens de Ondernemingskamer ziet hetgeen de ondernemingsraad heeft aangevoerd in essentie op het spanningsveld dat XS4ALL enerzijds (al ruim twintig jaar) onderdeel is van het KPN-concern en dat XS4ALL anderzijds binnen dat concern een relatief autonome positie heeft. De Ondernemingskamer ziet geen gegronde reden om aan een juist beleid en juiste gang van zaken te twijfelen. XS4ALL heeft het eigen belang van XS4ALL niet op oneigenlijke of onredelijke wijze achtergesteld bij de belangen van het KPN concern.

Uitspraken