Laden...

Voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal kunnen niet volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen. De onderzoekers mogen verslagen van de verhoren aan het onderzoeksverslag hechten.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal kunnen niet volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen. De onderzoekers mogen verslagen van de verhoren aan het onderzoeksverslag hechten.
Amsterdam, 04 juni 2019

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 juli 2018 een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. (hierna samen: SNS Reaal). Het onderzoek heeft betrekking op de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de datum waarop SNS Reaal is genationaliseerd. De Ondernemingskamer heeft 3 personen benoemd om het onderzoek uit te voeren.

Verzoek voormalige functionarissen SNS

Een aantal voormalige functionarissen van SNS Reaal heeft de raadsheer-commissaris van de Ondernemingskamer verzocht te bepalen (a) dat zij kunnen volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen van de onderzoekers en (b) dat de verslagen van de verhoren en de schriftelijke beantwoording van vragen niet als bijlagen bij het onderzoeksverslag zullen worden gehecht.
De raadsheer-commissaris heeft dit verzoek vandaag afgewezen.

Verplichting tot informatie verschaffen

Op grond van de wet zijn voormalige functionarissen verplicht aan de onderzoekers alle informatie te verschaffen die nodig is voor het onderzoek. Onderdeel van die verplichting is om gehoor te geven aan een uitnodiging voor een verhoor door de onderzoekers. De voormalige functionarissen kunnen dus niet volstaan met schriftelijke beantwoording van vragen.
De werkwijze van de onderzoekers met betrekking tot deze verhoren en de verslaglegging daarvan acht de raadsheer-commissaris zorgvuldig.

Controleerbaar maar per se niet openbaar

Het staat de onderzoekers in beginsel vrij om de gespreksverslagen als bijlagen bij het onderzoeksverslag te voegen. Dit maakt de bevindingen van de onderzoekers beter controleerbaar, zowel voor partijen als voor de Ondernemingskamer.
Indien de gespreksverslagen aan het onderzoeksverslag worden gehecht, zijn zij daarmee overigens niet openbaar. Na voltooiing van het onderzoek beslist de Ondernemingskamer over het al dan niet openbaar maken van het onderzoeksverslag en de bijlagen.

Bezwaren mogelijk

In een later stadium van het onderzoek kunnen individuele betrokkenen specifieke bezwaren met betrekking tot de aanhechting van (delen van) gespreksverslagen voorleggen aan de onderzoekers en zo nodig aan de raadsheer-commissaris. Dit is mogelijk nadat de verhoren hebben plaatsgevonden en een concept-onderzoeksverslag beschikbaar is.

Uitspraken