Laden...

Eurinfra

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Europeanisering en Eurinfra

Het Eurinfra project werd in 2000 gelanceerd met het oog op de versterking van de kennis van het Europese recht binnen de Nederlandse Rechtspraak. De voornaamste doelstellingen waren het verbeteren van de toegankelijkheid van Europeesrechtelijke kennisbronnen met webtechnologie, het op hoger niveau brengen van de kennis van het Europese recht onder de Nederlandse rechters en ondersteuning en het opzetten en onderhouden van een netwerk van gerechtscoördinatoren Europees recht (CGE's). Voor een overzicht van de activiteiten ter bevordering van de Europese oriëntatie binnen de Rechtspraak, zie Eurinfra: De versterking van de Europeesrechtelijke kennis binnen de Nederlandse Rechtspraak (pdf, 1,1 MB).

De doelstellingen van het project Eurinfra, waarin de CBB, Bistro (nu: IVO Rechtspraak), de SSR en de Raad hebben samengewerkt, zijn in 2004 bereikt, maar dit betekende niet het einde van het project. Eurinfra heeft inmiddels een vaste plek gekregen in het kwaliteitsbeleid van de rechtspraak. Ter bevordering van vakbekwaamheid en deskundigheid dient er immers steeds aandacht te blijven voor het Europese en internationale recht. De Raad onderschrijft het belang hiervan nogmaals in de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 (pdf, 1,9 MB).

 

Uitwisselingsprogramma's

Wederzijds profijt

De algemene doelstelling van de uitwisselingsprogramma’s is het vergroten van wederzijds inzicht, begrip en vertrouwen in de rechtspraak van de EU-lidstaten. Dit vertrouwen is niet alleen van belang in het kader van wederzijdse erkenning van vonnissen en uitspraken, maar ook ter bevordering van de rechtseenheid binnen de Europese Unie. Met name voor de wederzijdse erkenning is een basaal vertrouwen in elkanders rechtspraak(organisatie) onontbeerlijk, een vertrouwen dat gebaseerd is op inzicht en begrip. Meer wederzijds vertrouwen in elkanders rechtspraak zal uiteindelijk ook (tijd)winst voor zowel de rechtspraak als de justitiabelen kunnen opleveren. Tot slot leiden dergelijke uitwisselingsprogramma's tot reflectie op eigen systeem en organisatie hetgeen de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak ten goede komt.

Interesse in uitwisseling met het buitenland?

Een aantal gerechten is al zeer actief in het organiseren van internationale activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van structurele uitwisselingsprogramma's met gerechten in EU-lidstaten of daarbuiten. Ook nemen rechters regelmatig deel aan conferenties en symposia in het buitenland. Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de kennis van het Europese recht.

 

 

Internationale rechtersnetwerken

                   

Rechters netwerken!

Over de gehele wereld bestaan er vele (inhoudelijke en andere) netwerken op het terrein van justitie en rechtspraak. Zo bestaan er diverse 'functionele' rechtersnetwerken (mededinging, milieu, handelsrecht, vreemdelingenrecht, jeugd- en familierecht). De Raad voor de rechtspraak is zelf actief betrokken bij het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). Deze netwerken kunnen mogelijk een belangrijke rol spelen in de kennisvergroting, het signaleren en monitoren van relevante ontwikkelingen en de belangenbehartiging. Zo kunnen in deze netwerken problemen met de toepassing van EU-recht besproken worden en kunnen ze worden gebruikt voor de verspreiding van relevante vonnissen. De Raad voor de rechtspraak stelt zich in samenwerking met de gerechtsbesturen tot taak de deelname van Nederlandse rechters in deze netwerken te bevorderen. Vanuit die achtergrond is besloten dat Nederlandse rechtspraak medewerkers financieel in staat gesteld dienen te worden om deel te nemen aan voor de rechtspraak relevante Europese en/of internationale netwerken en/of conferenties.

       
    

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum