Laden...

Internationale samenwerking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Door internationale samenwerking wil de Nederlandse Rechtspraak bijdragen aan de versterking van de onafhankelijke rechtspraak in Nederland en daarbuiten. Dit doet de Rechtspraak door de samenwerking in die landen verder uit te breiden waar de rechtspraak onder druk staat, maar ook door het coördineren van de inzet in Europese netwerken. Verder worden Nederlandse rechtspraakexperts strategisch ingezet om een bijdrage te leveren aan de doelstelling om rechtspraakorganisaties onder druk te ondersteunen. Door deze internationale samenwerking kan de Nederlandse Rechtspraak ook leren van het buitenland en daar waar nodig nationaal beleid formuleren voor het beschermen en versterken van de Nederlandse Rechtspraak.

De Rechtspraak richt zich in internationale samenwerking op twee thema’s: rechtsstatelijkheid en kwaliteit.

Rechtsstatelijkheid

Naast democratie en fundamentele rechten is rechtsstatelijkheid één van de fundamentele waarden waarop de Europese Unie is gestoeld. Onderdeel van de rechtsstatelijkheid is de onafhankelijke rechtspraak. De gedeelde waarden zijn ontwikkeld en vastgelegd in wet- en regelgeving die de Europese lidstaten al meer dan 60 jaar met elkaar delen. Het behoud en beschermen van de rechtsstatelijkheid is zowel een verantwoordelijkheid voor de rechtsprekende macht als voor de wetgevende en uitvoerende macht.

Kwaliteit

Een goede en betrouwbare rechtspraak is essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in de Rechtspraak. Als de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het geding is, dan staat ook de kwaliteit onder druk. Hiertoe heeft de Rechtspraak de taak om de kwaliteit van de rechtspraak continue te verbeteren. Concreet heeft de Raad voor de rechtspraak conform art. 94 Wet op de Rechterlijke organisatie de taak om ondersteuning te bieden aan activiteiten van de gerechten die gericht zijn op uniforme rechtstoepassing en bevordering van de juridische kwaliteit. Ondersteuning bieden bij de kwaliteitsverbetering van buitenlandse gerechten en rechtspraakorganisaties én van hen leren vormen een essentieel onderdeel van internationale samenwerking.

Hieronder leest u meer over de instrumenten die de Rechtspraak voor internationale samenwerking inzet en in welke Europese en internationale rechtspraaknetwerken de Rechtspraak actief is.

 

Instrumenten van internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak geeft invulling aan rechtsstaatontwikkeling en kwaliteitsverbetering op verschillende manieren. Zo ontvangen de Rechtspraak buitenlandse delegaties, worden er werkbezoeken afgelegd, en nemen experts deel aan bilaterale en multilaterale projecten. Ook worden er medewerkers uitgezonden naar civiele missies en internationale hoven en nemen medewerkers deel aan buitenlandse onderwijsactiviteiten. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de zojuist benoemde instrumenten.

Bilaterale samenwerking

Internationaal georiënteerde medewerkers kunnen deelnemen aan bilaterale en multilaterale projecten. Voorbeelden van bilaterale projecten zijn het Probation and alternative sanctions project(cilc.nl) in Oekraïne en het Strengthening the probation and the system of alternative sanctions project (cilc.nl) in Montenegro en Servië. Voorbeeld van een langlopend bilateraal project is de samenwerking sinds 2008 met de Surinaamse Rechtspraak. Er wordt samengewerkt op de thema’s bedrijfsvoering en het opleiden van rechters en juridisch personeel. Voorbeeld van een multilateraal project is de samenwerking sinds 2015 met de Bosnische Rechtspraak. Er wordt samengewerkt op de thema’s organisatieontwikkeling en communicatie. Bilaterale samenwerkingsprojecten kunnen ook plaats vinden via Twinning projecten van de EU (europa.eu).

Europese netwerken

ENCJ

Het belangrijkste netwerk voor de Rechtspraak om de Europese rechtspraak ontwikkelingen in het oog te houden is het European Network of Councils for the Judiciary (encj.eu) (ENCJ). Het ENCJ is het centrale orgaan dat de Europese rechtspraakorganisaties binnen de EU-lidstaten verbindt en hen vertegenwoordigd in de EU. De organisatie biedt een goed platform voor kennis- en expertise uitwisseling en versterkt de positie van de Europese rechtspraakorganisaties in Brussel. Lidmaatschap staat open voor alle nationale instellingen van de EU lidstaten, die onafhankelijk opereren van de wetgevende en uitvoerende macht, of die autonoom zijn en de eindverantwoordelijkheid dragen voor het ondersteunen en waarborgen van de onafhankelijke rechtsprekende macht. De Rechtspraak is een van de oprichters van het ENCJ.

Binnen het ENCJ vindt samenwerking plaats op tal van onderwerpen tussen rechtspraakorganisaties. Er zijn projecten om de onafhankelijkheid van de rechtspraak te versterken, de verantwoording te verbeteren, het publiek vertrouwen te vergroten, de relatie met de media te verdiepen en kwaliteit en innovatie te stimuleren. Tevens heeft het ENCJ de afgelopen jaren een cruciale rol gespeelt in het monitoren van de rechtsstaatontwikkelingen in Turkije en Polen. Het ENCJ monitort deze ontwikkelingen door werkbezoeken af te leggen, positon papers te publiceren over de ontstane situatie en uiteindelijk namens haar leden stelling te nemen. Het ENCJ deelt haar bevindingen met onder meer met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Overige netwerken

Naast het ENCJ bestaan er op Europees en internationaal niveau nog vele andere netwerken op het gebied van rechtsstaat, rechtspraak en specifieke rechtsgebieden. Deze netwerken spelen een belangrijke rol in het signaleren en monitoren van relevante ontwikkelingen binnen en de belangenbehartiging van de rechtspraak. Daarnaast nemen medewerkers deel aan deze netwerken om kennis- en expertise uit te wisselen.

Netwerken waar medewerkers aan deelnemen die over de rechtsstaat en rechtspraak in het algemeen gaan zijn:

Functionele justitie netwerken waar medewerkers aan deelnemen gaan over:

Internationale uitzendingen

Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden medewerkers ingezet in civiele missies. De missies zien onder meer toe op rechtstaatversterking. Momenteel zijn Nederlandse rechters actief in de IMO missie (europa.eu) in Albanië en in de EUAM missie (euam-ukraine.eu)in Oekraïne. Zie voor de selectieprocedure de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er medewerkers van de Rechtspraak werkzaam bij internationale organisaties, hoven en tribunalen. Zo zijn er rechters werkzaam in de speciale rechtbank van Kosovo (scp-ks.org)in Den Haag voor de berechting van misdrijven die in de Kosovo-oorlog en direct erna zijn gepleegd. De Rechtspraak werkt in het werven van geschikte kandidaten voor soortgelijke functies onder meer samen met de Nationaal Coördinator Internationale Functies van het Ministerie van Buitenlandse zaken (werkenvoorinternationaleorganisaties.nl). Tot slot kunnen medewerkers kunnen deelnemen aan uiteenlopende buitenlandse onderwijsactiviteiten. Veelal georganiseerd door de SSR in samenwerking met het European Judicial Training Network (ejtn.eu) (EJTN). Voorbeelden hiervan zijn uitwisselingen (ssr.nl) tussen Europese gerechten, studiebezoeken (ssr.nl) aan en stages (ssr.nl) bij Europese instellingen en cursussen en seminars (ssr.nl) in Europese landen.

Delegaties

De Rechtspraak verwelkomt zo’n twintig buitenlandse delegaties per jaar. Deze bezoeken zijn thematisch ingericht en hebben als doel kennis- en expertise uitwisseling op bestuurlijk niveau. Zo hebben er bezoeken plaatsgevonden van de Noorse Rechtspraak over bestuurs- en organisatiemodellen, van de Litouwse Rechtspraak over communicatie en van de Indonesische Rechtspraak over financiering. Medewerkers leggen ook buitenlandse werkbezoeken af om kennis- en expertise uit te wisselen. Zo is er een bezoek gebracht aan de Zweedse Rechtspraak over migratierecht, aan de Marokkaanse Rechtspraak over integriteit en aan de Armeense Rechtspraak over bestuursrechtspraak. Bezoekende en bezochte landen zijn EU-lidstaten, buurlanden van de EU en landen waarmee de Nederlandse Rechtspraak een historische samenwerkingsrelatie heeft. Bezoeken kunnen ook worden gebracht in het kader van het Taiex (europa.eu) programma van de EU.

 

Contact

Het cluster Internationale samenwerking van het Bureau van de Raad is het aanspreekpunt voor internationale zaken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar internationaal.rvdr@rechtspraak.nl.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact