Laden...

Doorlooptijden in beweging

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Eindrapport project doorlooptijden Rechtspraak

Portret van Julia MendlikJulia Mendlik
Voorzitter stuurgroep doorlooptijden
President rechtbank Midden-Nederland

Voorwoord

Onafhankelijke, integere en kwalitatief hoogstaande rechtspraak is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. Het algeheel welbevinden, de veiligheid en de economie zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het bestaan van een goed functionerend rechtssysteem.

In Nederland kunnen we trots zijn op de door onpartijdige rechters gedegen behandeling van en beslissingen in concrete juridische geschillen. Het vertrouwen in de Rechtspraak is en blijft hoog. En dat is een belangrijke voorwaarde voor veel dagelijkse aspecten van het leven van elk mens.

Van één element weten we van oudsher dat dat ook belangrijk is: ‘justice delayed is justice denied’. Dat wil zeggen dat een (te) late behandeling van of uitspraak in een zaak in enkele gevallen niet meer relevant is voor de rechtzoekenden met soms zeer verstrekkende gevolgen voor een bedrijf of een relatie tussen personen of de (geestelijke) gezondheid van mensen. Als de effectiviteit van een op zichzelf zeer gedegen behandeling of beslissing er niet meer toe doet dan zoeken mensen alternatieven om een snelle oplossing voor hun geschil te verkrijgen.

>Alles uitklappen
 • Dat heeft veel te maken met de diversiteit en de complexiteit van zaken, de wensen van partijen in een zaak rondom nader onderzoek of de organisatie van en het gebrek aan (specifieke) kennis en menskracht in de gerechten.

  De Rechtspraak is in beweging en de doorlooptijden zijn dat ook. De vraag die ik vaak krijg is: waarom zou het dit keer wel lukken om de doorlooptijden te verbeteren? Ik beantwoord die vraag als volgt: 

  • Alle medewerkers van de Rechtspraak voelen de urgentie van tijdige rechtspraak;
  • Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van heel veel deskundige collega’s uit alle rechtsgebieden van de Rechtspraak en op basis van onderzoek naar de behoefte van rechtzoekenden en deskundige professionele partijen die dagelijks met de Rechtspraak te maken hebben;
  • Inzicht in de processtappen en reële afspraken rondom het maximaal aantal weken dat zo’n stap in beslag neemt, helpt voor het begrip van de burger en voor de planning in de gerechten;
  • De mooie ontwikkelingen in de Rechtspraak rondom regie, mondeling vonnis, professionele standaarden en experimenten in moderne, effectieve geschilbeslechting in de verschillende rechtsgebieden dragen bij aan maatwerk in conflictoplossing en zicht op de duur van de processtappen. Een versnelling past daarin naadloos;
  • Het wegwerken van achterstanden moet projectmatig. Als daarvoor voldoende geld en capaciteit wordt vrijgemaakt of ingekocht en – waar nodig of wenselijk – wordt samengewerkt tussen deskundigen uit verschillende gerechten, kan niet alleen de termijn van nieuwe zaken worden gehaald, maar kan er ook ruimte komen voor innovatie. Deze voorwaarden zijn cruciaal om succes te boeken.

  Naast deze elementen is de huidige communicatie over termijnen niet meer van deze tijd. Rechtzoekenden moeten op een transparante en duidelijke manier worden voorgelicht over wat zij kunnen verwachten als zij te maken krijgen met de Rechtspraak in Nederland. Wat kan iemand verwachten? En wanneer?

  En tot slot de logistieke kennis en moderne digitale ondersteuning van het zeer complexe plannings- en roosterproces in alle verschillende zaken. Dat kan efficiënter (meer zaken tijdig afdoen met minder inspanning) gezien alle ervaringen in andere – ook professionele – omgevingen, bijvoorbeeld ziekenhuizen.

  Wij zijn in de Rechtspraak voor een groot deel afhankelijk van de professionele partijen die in belangrijke mate bepalen hoe een proces verloopt. Wij rekenen, gezien de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met vertegenwoordigers van die partijen, op hun medewerking en inzet om samen met de Rechtspraak te zorgen voor transparante en betrouwbare doorlooptijden. Als niet alleen de (medewerkers van de) rechtspraak maar ook de partijen die belang hebben bij de Rechtspraak, zich vol willen inzetten op de versnelling van de geschilbeslechting in Nederland dan weet ik zeker dat het vertrouwen in de Rechtspraak in Nederland behouden blijft of zelfs wordt verbeterd.

  Tientallen collega’s hebben zich met veel energie ingezet om de eerste belangrijke stappen te zetten. Daarvoor ben ik hen veel dank verschuldigd en meer in het bijzonder de projectgroep en de stuurgroep. Het komt nu aan op het daadwerkelijk gaan doen. Dat wordt pas echt spannend. Ik reken op uw onvoorwaardelijke steun in het belang van de Rechtspraak!
   
  Julia Mendlik
  Voorzitter stuurgroep doorlooptijden
  President rechtbank Midden-Nederland

Inhoud van het eindrapport

>Alles uitklappen
 • Onze maatschappij vraagt om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak binnen een acceptabele en voorspelbare termijn. Dat laatste kan de Rechtspraak op dit moment helaas lang niet altijd waar maken. In het project doorlooptijden zijn daarom nieuwe standaarden voor doorlooptijden ontwikkeld en is een advies uitgewerkt over hoe deze te realiseren. De kern van het advies: richt een programma Tijdige Rechtspraak in om enerzijds de doorlooptijden significant en structureel te verbeteren en anderzijds de voorspelbaarheid van (de duur van) procedures te vergroten. Daarnaast is het van groot belang dat in alle gerechten de komende jaren voorrang wordt gegeven aan initiatieven die bijdragen aan het verkorten van de procedures, om daadwerkelijk stappen te kunnen maken en daarmee meer ruimte te creëren in de organisatie.

  Lees de hele Managementsamenvatting

 • Aanleiding en opdracht

  Verbetering van doorlooptijd en voorspelbaarheid is al jaren een speerpunt voor de Rechtspraak. Het maatschappelijk belang is groot en de tevredenheid relatief laag. Ondanks de breed gevoelde urgentie en de grote inzet en betrokkenheid bij alle medewerkers, is de praktijk weerbarstig: structurele en rechtspraak brede versnelling bleek de afgelopen jaren lastig te realiseren. De huidige normen(methodiek) is/zijn versplinterd en biedt/bieden naar het oordeel van de bestuurders (en medewerkers) te weinig handvatten voor doorlooptijdverkorting.

  Daarom heeft een stuurgroep in maart 2018 de opdracht (zie bijlage 1) gekregen van Raad voor de rechtspraak en PRO om:

  1. Een nieuwe normenset voor doorlooptijden te ontwikkelen
  2. Advies uit te brengen over realisatie van de nieuwe streefnormen

  Daarop is in november 2018 het project doorlooptijden gestart. Samen met vele professionals (zowel intern als extern)  is hard gewerkt om onze ambities en de weg daar naar toe in beeld te krijgen. Dit rapport is het resultaat daarvan en dient als startdocument, een belangrijke eerste wegwijzer op een route die onze organisatie ingaat.

  Lees de hele inleiding

 • Dit hoofdstuk bevat de nieuwe standaarden voor doorlooptijden. Een aantal zaakstromen is tijdens dit project buiten scope gelaten; dit met name omdat de focus lag op de grootste zaakstromen dan wel zaakstromen waar nu ook al normen voor bestaan.

  Ga naar de nieuwe standaarden voor doorlooptijden

 • Zowel extern als intern zijn de nieuwe doorlooptijdstandaarden getoetst.

  Ga naar het tweede hoofdstuk: Resultaten toetsingsfase

 • De standaarden geven aan hoe lang de Rechtspraak vindt dat een zaak maximaal zou mogen duren – uitzonderingen daargelaten – om tot een kwalitatief goede en voor de rechtzoekende tijdige beslissing te komen. ‘Te laat’ recht is immers ‘onrecht’. De standaarden zijn echter op dit moment slechts een papieren ambitie. Het is daarom zaak dat in de komende jaren de noodzakelijke stappen worden gezet om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren. Pas dan heeft het betekenis voor de rechtzoekende en het vertrouwen in de Rechtspraak.

  Ga naar het derde hoofdstuk: Programma Tijdige Rechtspraak: advies voor implementatie/realisatie van de standaarden

 • In de voorafgaande hoofdstukken is de organisatorische en vakmatige implementatie al aan de orde geweest.
  In dit hoofdstuk gaan we in op de meer technische implementatie van de nieuwe standaarden voor doorlooptijden.

  Ga naar het vierde hoofdstuk: Technische implementatie, op weg naar een goede basisregistratie, analyse- en rapportagemogelijkheden

Stuurgroep en projectteam

Stuurgroep: Julia Mendlik (voorzitter), Hans Janssen, Jonneke Oosting, Liesbeth Scheij, Saskia Sicking, Roel Smits en Walter Wijbrands

Projectteam: Andrea Gerding, Vincent Mul, Melinda Schuurmans, Judith Thompson en Joffrey Verhoef

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum