Laden...

Team Familiezaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Civiel recht > Team Familiezaken

Over Team Familiezaken

Het team familiezaken behandelt zaken op familierechtelijk terrein, zoals echtscheidingen, alimentaties, adopties, omgangsregelingen, voogdijkwesties en gedwongen opnames in een psychiatrische kliniek. Zulke zaken worden meestal door één rechter behandeld.

Adres Team Familiezaken

Rechtbank Amsterdam
Team familiezaken
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

 

Vereisten indienen van een verzoekschrift

 • Namen, adressen en postcodes van alle betrokkenen.
 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister met betrekking tot elke verweerder.
 • Op alle berichten aan de rechtbank dient het zaak en/of verzoekschriftnummer te worden vermeld (bij het ontbreken hiervan wordt het bericht teruggezonden).
 • Er dient altijd vermeld te worden dat een afschrift aan de wederpartij is gezonden (bij het ontbreken hiervan wordt het bericht teruggezonden).
 • Verzoekschriften kunnen alleen per post of via de Centrale Balie worden ingediend.

 

 

Informatie per onderwerp

 • Adoptie
 • Alimentatie
 • Bijstandsverhaal
 • Boedelregister
 • Echtscheiding gemeenschappelijk
 • Echtscheiding
 • Gezag en omgang
 • Gezagsregister
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Huwelijksgoederenregister
 • Nalatenschap
 • Paspoortzaak
 • Verrekening en verdeling
 • Wet tijdelijk huisverbod

 

Relatieve competentie in familiezaken

Relatieve competentie (alfabetisch)

Soort zaak Rechtbank woonplaats
Adoptie

gezaguitoefenaar**

Alimentatie

 • kind
 • jong meerderjarige
 • man/vrouw

 

 • gezaguitoefenaar**
 • verzoeker/verweerder*
 • verzoeker/verweerder*
Buitenlandse gezagsbeslissing

gezaguitoefenaar

Gezag

 • Buitenlandse beslissing (erkenning/wijziging)
 • ontheffing
 • ontzetting
 • wijziging (voogdij/oud. macht)

 

 • gezaguitoefenaar**
 • gezaguitoefenaar**
 • gezaguitoefenaar**
 • gezaguitoefenaar**

Huishoudelijke schulden

 • opheffing aansprakelijkheid 
 • verzoeker/verweerder*
Huishoudgeldverzoeker/verweerder*
Huwelijkse voorwaardenverzoekers

Huwelijksgoederengemeenschap

 • afstand (verlenging termijn)
 • opheffing

 

 • verzoeker
 • verzoeker(s)
Ontkenning wettigheid (vaderschap)gezaguitoefenaar**
Nalatenschappenlaatste woonplaats overledene

Vaderschapsactie

 • alimentatie
 • betwisting vaderschap

 

 • gezaguitoefenaar**
 • gezaguitoefenaar**
Verhaal ABWverzoeker/verweerder*

Vernietiging erkenning

 • van minderjarig kind
 • door meerderjarig erkend kind

 

 • gezaguitoefenaar**
 • verzoeker/verweerder*
* Art. 262 Rv ** Art. 265 Rv = (afhankelijke woonplaats) De woonplaats van de gezaguitoefenaar of werkelijke verblijfplaats van de minderjarige. Deze opsomming is niet uitputtend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. (zie ook artt. 262 t/m 269 Rv).

 

Aanhoudingsverzoeken

Indien u aanhouding van een behandeling wenst, dient u een verzoek daartoe binnen 10 kalenderdagen na dagtekening van de oproep, na overleg met de wederpartij, schriftelijk aan de griffier kenbaar te maken, onder vermelding van de verhinderdata van uzelf en de (eventuele) wederpartij. Voor zover mogelijk (met name wat de gezamenlijke opgave van verhinderdata betreft) geldt dit ook voor aanhoudingsverzoeken bij voorlopige voorzieningen.

Indien u reeds verhinderdata heeft opgegeven en u wijkt in uw verzoek tot aanhouding af van deze verhinderdata, nadat u reeds bent opgeroepen, is de kans aanwezig dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd. De Rechtbank streeft ernaar u op te roepen met inachtneming van de door u opgegeven verhinderdata.

 

Bescheiden

Adoptie van een Nederlands kind

De hieronder vermelde bescheiden dienen te worden overgelegd (indien relevant)

 1. Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte van de verzoeker(s) en van het kind.
 2. Het GBA-uittreksel waaruit blijkt dat de verzoekende partij en zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel op de dag van de indiening van het verzoek tenminste drie jaar op het gezamenlijke adres woonachtig zijn.
 3. Het GBA-uittreksel, met vermelding van de nationaliteit van de verzoekende partij en het minderjarig kind, waaruit blijkt dat zij op de dag van de indiening van het verzoek tenminste één jaar op een gezamenlijk adres woonachtig zijn.
 4. Het GBA-uittreksel van de vader/moeder óf een uittreksel waaruit blijkt dat de vader/moeder niet meer op het laatst bekend adres woonachtig is.
 5. Een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract.
 6. Het uittreksel uit het gezagsregister óf een verklaring van de rechtbank indien de minderjarige niet in het gezagsregister voor komt.
 7. Een afschrift van de beschikking ontheffing/ontzetting uit de ouderlijke macht.
 8. Bij een herhaald verzoek: afschrift van de rechterlijke uitspraak, waarbij het verzoek is afgewezen.
 9. Indien artikel 1:5 lid 3 BW van toepassing is: een schriftelijke verklaring (volgens bijlage 2 van het procesreglement) van verzoeker(s) omtrent de geslachtsnaam van het adoptief kind.
 10. Indien wordt verzocht om de adoptie van een kind van 16 jaar of ouder: de verklaring van dit kind omtrent de geslachtsnaam (artikel 1: 5 zevende lid BW).
 11. Vermelding sedert welke datum de minderjarige wordt verzorgd door de verzoekende partij (geldt niet bij een relatie van moeder met levensgezel van gelijk geslacht).
 12. Indien vader/moeder is overleden: opgave van bloedverwanten van de minderjarige (inclusief adresgegevens en de overlijdensakte).
 13. Indien een belanghebbende in het buitenland woont en de Nederlandse taal niet machtig is: een vertaalde afschrift van het verzoekschrift.
 14. Indien verzoeker(s) niet in het arrondissement Amsterdam woonachtig is/zijn: een verklaring waarin wordt meegedeeld dat verzoeker(s) geen verwijzing naar de bevoegde rechtbank wenst/wensen.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Eenouderadoptie

De hieronder vermelde bescheiden dienen te worden overgelegd (indien relevant)

 1. Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte van de verzoeker(s) en van het kind.
 2. Het GBA-uittreksel waaruit blijkt dat de verzoekende partij en zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel op de dag van de indiening van het verzoek tenminste drie jaar op het gezamenlijke adres woonachtig zijn.
 3. Het GBA-uittreksel van de verzoekende partij en het minderjarig kind, waaruit blijkt dat zij op de dag van de indiening van het verzoek tenminste drie jaar op een gezamenlijke adres woonachtig zijn.
 4. Het GBA-uittreksel van de vader/moeder óf een uittreksel waaruit blijkt dat de vader/moeder niet meer op het laatst bekend adres woonachtig is.
 5. Een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract.
 6. Een afschrift van het echtscheidingsvonnis/-beschikking.
 7. Het uittreksel uit het gezagsregister óf een verklaring van de rechtbank indien de minderjarige niet in het gezagsregister voor komt.
 8. Een afschrift van de beschikking ontheffing/ontzetting uit de ouderlijke macht.
 9. Bij een herhaald verzoek: afschrift van de rechterlijke uitspraak, waarbij het verzoek is afgewezen.
 10. Indien artikel 1:5 lid 3 BW van toepassing is: een schriftelijke verklaring (volgens bijlage 2 van het procesreglement) van verzoeker(s) omtrent de geslachtsnaam van het adoptief kind.
 11. Indien wordt verzocht om de adoptie van een kind van 16 jaar of ouder: de verklaring van dit kind omtrent de geslachtsnaam (artikel 1: 5 zevende lid BW).
 12. Vermelding sedert welke datum de minderjarige wordt verzorgd door de verzoekende partij (geldt niet bij een relatie van moeder met levensgezel van gelijk geslacht).
 13. Indien vader/moeder is overleden: opgave van bloedverwanten van de minderjarige (inclusief adresgegevens en de overlijdensakte).
 14. In het geval er sprake is van een bekende donor: een gelegaliseerde verklaring van een arts, waaruit blijkt wie de donorvader van het kind is én van die donor — conform bijlage 4 van het procesreglement — een gelegaliseerde verklaring, waarin wordt verklaard of hij wel of geen belanghebbende is, of hij op het verzoek wenst te worden gehoord, of hij instemt met de adoptie ...
 15. In het geval er sprake is van een onbekende donor: een verklaring van het ziekenhuis, waaruit blijkt dat het kind is verwekt met het zaad van een onbekende donor.
 16. Indien een belanghebbende in het buitenland woont en de Nederlandse taal niet machtig is: een vertaalde afschrift van het verzoekschrift.
 17. Indien verzoeker(s) niet in het arrondissement Amsterdam woonachtig is/zijn: een verklaring waarin wordt meegedeeld dat verzoeker(s) geen verwijzing naar de bevoegde rechtbank wenst/wensen.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Adoptie van een buitenlands kind

De hieronder vermelde bescheiden dienen te worden overgelegd (indien relevant)

 1. Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte van de verzoeker(s) en van het kind.
 2. Het GBA-uittreksel waaruit blijkt dat de verzoekende partij en zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel op de dag van de indiening van het verzoek tenminste drie jaar op het gezamenlijke adres woonachtig zijn.
 3. Het GBA-uittreksel, met vermelding van de nationaliteit van de verzoekende partij en het minderjarig kind, waaruit blijkt dat zij op de dag van de indiening van het verzoek tenminste één jaar op een gezamenlijk adres woonachtig zijn.
 4. Een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract.
 5. Het uittreksel uit het gezagsregister óf een verklaring van de rechtbank indien de minderjarige niet in het gezagsregister voor komt.
 6. Een afschrift van de beschikking ontheffing/ontzetting uit de ouderlijke macht.
 7. Een afschrift — vergezeld van een Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse vertaling — van de beschikking benoeming voogd of van een buitenlands adoptievonnis.
 8. Een afschrift van het buitenlandse adoptievonnis en van de daaraan ten grondslag liggende stukken.
 9. Bij een herhaald verzoek: afschrift van de rechterlijke uitspraak, waarbij het verzoek is afgewezen.
 10. Indien artikel 1:5 lid 3 BW van toepassing is: een schriftelijke verklaring (volgens bijlage 2 van het procesreglement) van verzoeker(s) omtrent de geslachtsnaam van het adoptief kind.
 11. Vermelding sedert welke datum de minderjarige wordt verzorgd door de verzoekende partij (geldt niet bij een relatie van moeder met levensgezel van gelijk geslacht).
 12. Indien vader / moeder is overleden: opgave van bloedverwanten van de minderjarige (inclusief adresgegevens en de overlijdensakte).
 13. De geldige beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie te Den Haag.
 14. Een fotokopie van de relevante pagina’s uit het paspoort van het minderjarig kind.
 15. Bij het ontbreken van een buitenlandse geboorteakte: stukken waaruit de plaats, het tijdstip en de omstandigheden van de geboorte kunnen blijken (in verband met de ambtshalve vaststelling van de geboortegegevens).
 16. Een verklaring van de Nederlandse ambassade of het consulaat (in plaats van een GBA-uittreksel).
 17. Indien een belanghebbende in het buitenland woont en de Nederlandse taal niet machtig is: een vertaalde afschrift van het verzoekschrift.
 18. Indien verzoeker(s) niet in het arrondissement Amsterdam woonachtig is/zijn: een verklaring waarin wordt meegedeeld dat verzoeker(s) geen verwijzing naar de bevoegde rechtbank wenst/wensen.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Herroeping en erkenning adoptie

De hieronder vermelde bescheiden dienen te worden overgelegd (indien relevant)

 1. Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte van de verzoeker(s) en van het kind.
 2. Een uittreksel uit het GBA, waaruit blijkt dat het minderjarige kind gezamenlijk door de man en de vrouw wordt opgevoed aan één woonadres.
 3. Een afschrift van de adoptiebeschikking of bewijs van latere vermelding van die beschikking in de geboorteakte van de geadopteerde.
 4. Een afschrift — vergezeld van een Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse vertaling — van de beschikking benoeming voogd of van een buitenlands adoptievonnis.
 5. Een afschrift van het buitenlandse adoptievonnis en van de daaraan ten grondslag liggende stukken.
 6. Indien artikel 1:5 lid 3 BW van toepassing is: een schriftelijke verklaring (volgens bijlage 2 van het procesreglement) van verzoeker(s) omtrent de geslachtsnaam van het adoptief kind.
 7. De geldige beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie te Den Haag.
 8. Een fotokopie van de relevante pagina’s uit het paspoort van het minderjarig kind.
 9. Bij het ontbreken van een buitenlandse geboorteakte: stukken waaruit de plaats, het tijdstip en de omstandigheden van de geboorte kunnen blijken (in verband met de ambtshalve vaststelling van de geboortegegevens).
 10. Een verklaring van de Nederlandse ambassade of het consulaat (in plaats van een GBA-uittreksel).
 11. Indien verzoeker(s) niet in het arrondissement Amsterdam woonachtig is/zijn: een verklaring waarin wordt meegedeeld dat verzoeker(s) geen verwijzing naar de bevoegde rechtbank wenst/wensen.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Alimentatie indien toepasselijk

 1. Een verzoekschrift in tweevoud. Indien sprak is van meer (dan één) belanghebbenden, dienen voor deze belanghebbenden extra verzoekschriften met bijlagen te worden bijgevoegd.
 2. Naam, voornamen van verzoek(st)er.
 3. GBA-uittreksel van belanghebbende(n) gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden.
 4. Naam en adres van advocaat verzoek(st)er.
 5. Naam, voornamen van gerekwestreerde en eventuele belanghebbenden.
 6. Naam, voornamen en geboortedatum van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft.
 7. Woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft.
 8. Scheidingsbeschikking en het bewijs van inschrijving.
 9. (eventueel) Beschikking/scheidingsconvenant waarvan wijziging wordt gevraagd.
 10. Een afschrift van de geboorteakte(s) van het/de betreffende kind/kinderen.
 11. Bewijs dat het kind uit het huwelijk is geboren of erkenning door vader f het bewijs dat partij de biologische vader is.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Bijstandsverhaal (indien toepasselijk)

 1. Een verzoekschrift in tweevoud. Indien sprak is van meer (dan één) belanghebbenden, dienen voor deze belanghebbenden extra verzoekschriften met bijlagen te worden bijgevoegd.
 2. Naam, voornamen van verzoek(st)er.
 3. GBA-uittreksel van belanghebbende(n) gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden.
 4. Naam en adres van advocaat verzoek(st)er.
 5. Naam, voornamen van gerekwestreerde en eventuele belanghebbenden.
 6. Naam, voornamen en geboortedatum van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft.
 7. Woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft.
 8. Scheidingsbeschikking en het bewijs van inschrijving.
 9. (eventueel) Beschikking/scheidingsconvenant waarvan wijziging wordt gevraagd.
 10. Een afschrift van de geboorteakte(s) van het/de betreffende kind/kinderen.
 11. Bewijs dat het kind uit het huwelijk is geboren of erkenning door vader of het bewijs dat partij de biologische vader is.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Boedelregister

 

Inschrijven

 1. Een schriftelijk document per post met ten minste de volgende gegevens.
 2. Volledige namen perso(o)n(en).
 3. Geboortedatum / geboorteplaats.
 4. Overlijdensdatum / overlijdensplaats.
 5. Laatst wonende adres / verblijfplaats.
 6. Het is van belang dat de overledene in ons arrondissement verbleef (laatst wonende adres).
 7. Opvragen door notaris. Indien om een kopie afschrift wordt gevraagd: een schriftelijke aanvraag met de hierboven genoemde gegevens overledene.
 8. Opvragen gegevens door particulier. Schriftelijke aanvraag. Kopie identiteitsbewijs.

 

 

Echtscheiding, gemeenschappelijk verzoek

 1. Een verzoekschrift ondertekend door de advocaat.
 2. Naam, voornamen verzoekers.
 3. GBA-uittreksel verzoekers (met vermelding verblijfsduur in Nederland en alle nationaliteiten).
 4. Naam en adres advocaat verzoekers.
 5. Naam, voornamen van ieder minderjarig kind van partijen tezamen of van één van hen.
 6. Gedateerd(e) en gewaarmerkt(e) afschrift(en) van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind.
 7. Woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind.
 8. Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte.
 9. Voor zover nodig naast de in punt 3 bedoelde bescheiden) Bescheiden waaruit blijkt:
  1. dat beide echtgenoten Nederlander zijn (geen kopie paspoort).
  2. dat één der echtgenoten sedert 12 maanden of indien hij/zij Nederlander is sedert 6 maanden woonplaats heeft in Nederland.
  3. sedert wanneer de echtgeno(o)t(e), die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, woonachtig is in Nederland.
 10. In geval van ontbinding na scheiding van tafel en bed — een authentiek afschrift van de beslissing van scheiding van tafel en bed.
 11. Het scheidingsconvenant in tweevoud ondertekend door beide partijen, indien van toepassing.
 12. Relevante omstandigheden voor de bepaling van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht.
 13. Kinderverklaring (kinderen tussen de 12 en 18 jaar).
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn. 
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

 

Echtscheiding, eenzijdig

 1. Een verzoekschrift in tweevoud.
  Indien ten behoeve van de minderjarige kinderen gezags- of omgangsvoorzieningen moeten worden getroffen, dient een extra exemplaar voor de Raad voor de Kinderbescherming bijgevoegd te worden.
 2. Naam, voornamen verzoek(st)er.
 3. GBA-uittreksel verzoek(st)er (met vermelding van alle nationaliteiten en, in het geval van artikel 2.2, sub b, eerste liggend streepje, vermelding van de verblijfsduur in Nederland).
 4. Naam en adres advocaat verzoek(st)er.
 5. Naam, voornamen echtgeno(o)t(e).
 6. GBA-uittreksel echtgeno(o)t(e) (met vermelding van alle nationaliteiten).
 7. In geval verzoek(st)er stelt dat van de echtgeno(o)t(e) geen woon- of verblijfplaats bekend is:
  1. een historisch GBA-uittreksel betreffende de echtgeno(o)t(e).
  2. schriftelijke onderbouwing waar de echtgeno(o)t(e) feitelijk verblijft, dan wel laatstelijk feitelijk verbleef.
 8. Naam, voornamen van ieder minderjarig kind van partijen tezamen of van één van hen.
 9. Gedateerd(e) en gewaarmerkt(e) afschrift(en) van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind.
 10. Woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind.
 11. Gedateerd en gewaarmerkt afschrift van de huwelijksakte.
 12. (voor zover nodig naast de in punten 3 en 6 bedoelde bescheiden) Bescheiden waaruit blijkt:
  1. dat beide echtgenoten Nederlander zijn (geen kopie paspoort).
  2. dat één der echtgenoten sedert 12 maanden of indien hij/zij Nederlander is, sedert 6 maanden woonplaats heeft in Nederland.
  3. sedert wanneer de echtgen(o)t(e), die niet de Nederlandse nationaliteit heeft,woonachtig is in Nederland.
 13. In geval van ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed — een authentiek afschrift van de beslissing van de scheiding van tafel en bed, alsmede het bewijs van inschrijving in het huwelijksgoederenregister.
 14. Het scheidingsconvenant in drievoud, waaronder het origineel, indien van toepassing.
 15. Referteverklaring indien van toepassing.
 16. Relevante omstandigheden voor de bepaling van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht.
 17. Een uitgebreidere onderbouwing van het verzoek tot afwijking van gezamenlijk gezag (in geval van eenzijdig verzoek dient de uitgebreidere motivering betekend te worden aan de niet verschenen echtgeno(o)t(e) een en ander met inachtneming van artikel 4).
  • Indien een echtscheidingsverzoek wordt ingediend nadat al een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, wordt u verzocht het zaaknummer van de voorlopige voorziening duidelijk zichtbaar te vermelden boven het verzoek.
   Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

 

Gezag en omgang

 1. Een verzoekschrift in drievoud ter griffie in dienen.
  Indien sprake is van meer (dan één) belanghebbenden, dienen voor deze belanghebbenden extra verzoekschriften met bijlagen te worden bijgevoegd.
 2. Naw-gegevens:
  Het verzoekschrift vermeldt de voornamen, naam en woonplaats, dan wel — bij gebreke van een woonplaats in Nederland — de werkelijke verblijfplaats, met volledige adresgegevens van de verzoeker en van alle belanghebbenden, en de gewone verblijfplaats van het (de) kind(eren).
  In geval van ondertoezichtstelling dienen naam en adres van de gezinsvoogdij-instelling te worden vermeld.
 3. GBA-uittreksel(s) van verzoeker en belanghebbende(n); gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden (indien er geen advocaat is gesteld).
 4. Een afschrift van de beschikking waarvan wijziging wordt verzocht.
 5. Een afschrift van de geboorteakte(s) van de betrokken minderjarige(n) en een uittreksel uit het gezagsregister (niet ouder dan drie maanden).
 6. Bij verzoeken na echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging dan wel ontbinding geregistreerd partnerschap: bewijs inschrijving.
 7. Na overlijden gezaghebbende ouder: een uittreksel uit het overlijdensregister.
 8. Bij verzoeken tot ontheffing of ontzetting van het gezag: een afschrift van de lopende beschikking ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing.
 9. Bereidverklaring van de voogdij instelling (origineel).
 10. Bij een verzoekschrift door een ouder en een niet biologische ouder; een historisch uittreksel waaruit blijkt dat ze minimaal 1 jaar op hetzelfde adres wonen.
  Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
  Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

 

Gezagsregister

U kunt gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via het Digitaal Loket Rechtspraak. Om te kunnen inloggen heeft u DigiD nodig.

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige:

 1. Een origineel afschrift/uittreksel van de geboorteakte met daarop de latere vermelding van de erkenning van de minderjarige.
 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide verzoekers.
 3. Een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA-gegevens) van beide verzoekers.
 4. Buitenlandse beschikkingen hoeven niet te worden aangetekend in het gezagsregister.

 

Huwelijkse voorwaarden

 1. Een verzoekschrift in tweevoud door beide partijen ondertekend, of met een volmacht door beide partijen ondertekend.
 2. GBA-uittreksels van beide partijen of een internet uitdraai. Een kopie van het paspoort is niet voldoende.
 3. Een originele huwelijksakte of een gewaarmerkt afschrift daarvan.
 4. Bij nieuwe huwelijksvoorwaarden: een in het concept van de huwelijksvoorwaarden  apart opgenomen artikel, waarin partijen zich over en weer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de betaling van alle schulden, welke vóór of op de datum van deze akte door de ander zijn aangegaan en bij het ontbreken van deze huwelijksvoorwaarden op de huwelijksgemeenschap verhaalbaar zouden zijn geweest.
 5. Bij het opheffen van de huwelijkse voorwaarden: een gescheiden vermogensopstelling en een gescheiden schuldenoverzicht van beide partijen.
 6. Bij het opheffen van huwelijkse voorwaarden of het maken van huwelijkse voorwaarden moeten partijen de grond aangeven waarom zij dit willen.
 7. Een kopie van de oude huwelijksvoorwaarden.
  • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
   Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
  • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
  • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
  • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

 

Huwelijksgoederenregister

Inschrijven huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden

 • De huwelijksakte (minimaal) in tweevoud waaruit blijkt dat het huwelijk is aangegaan in het arrondissement Amsterdam. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.

Buitenlandse huwelijkse voorwaarden

 • Deze kunnen alleen worden geregistreerd bij de Rechtbank te Den Haag.
  Wijzigingen de huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden.
 • Akte wijziging huwelijkse voorwaarden/geregistreerd partnerschap.

Opheffingen

 • Akte opheffing huwelijkse voorwaarden/geregistreerd partnerschap.

Scheiding van tafel en bed

 • Verzoek tot inschrijving van de beschikking.
 • Akte van berusting door beide partijen ondertekend. Indien partijen de beschikking willen laten inschrijven binnen de beroepstermijn van drie maanden, kunnen partijen een 'akte van berusting' in laten schrijven in het register.
 • Kopie van de beschikking.

Opvragen gegevens notaris

 • Verzoek om een kopie akte; schriftelijke aanvraag per post met de namen desbetreffende personen, inclusief de huwelijksdatum.

Opvragen gegevens particulier

 • Verzoek om een kopie akte; schriftelijke aanvraag per post inclusief kopie identiteitsbewijs van ten minste één van de personen om wie het gaat.
 • Indien de aanvrager een derde is; een kopie identiteitsbewijs, een machtiging en een kopie identiteitsbewijs van één van de partijen.

Nota bene: alle aktes dienen door de notaris en partijen ondertekend te worden.

Nalatenschap - Bij verwerping nalatenschap

NB: voor de verwerping t.b.v. een minderjarige dient u eerst een toestemmingsverklaring aan te vragen bij de rechtbank, sector kanton van de woonplaats van het kind. Deze verklaring dient u met het formulier mee te sturen.

In Het bovenstaande formulier met daarin opgenomen in ieder geval:

 1. Naam, adres en woonplaats van diegene die het verwerpt en het laatst bekende woon-/verblijfadres van de overledene.
 2. Geboortedatum en -plaats van diegene die het verwerp en geboortedatum en -plaats van de overledene.
 3. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van een notaris graag een kopie identiteitsbewijs meesturen.

Volmacht beneficiaire aanvaarding nalatenschap

Het bovenstaande formulier met daarin opgenomen in ieder geval:

 1. Naam adres en woonplaats.
 2. Geboortedatum en -plaats.
 3. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een notaris dient er een kopie van het legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte als bijlagen bij de volmacht te worden ingediend.

Recht van beraad

Voor het inschrijven in het boedelregister betreffende het ‘beraad’ dient men de volgende stukken in te leveren:

 1. Het bovenstaande formulier.
 2. Afschrift van de beschikking.
 3. Afschrift van het deurwaardersexploot.
 4. De volledige gegevens, eventueel separaat toegevoegd, dienen aanwezig zijn:
 5. Naam, adres en woonplaats van de erfgename(n) en erflater.
 6. Geboortedatum en plaats van de erfgename(n) en erflater.
 7. Overlijdensdatum, en -plaats erflater.

 

De bovenstaande volmachten adresseren aan

Rechtbank Amsterdam
t.a.v. team familiezaken
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam.

U wordt verzocht het bovenstaande op te sturen onder vermelding van het adres waar de akte en de acceptgiro naar toe gestuurd kunnen worden.

 

 

Paspoortzaak

 1. Een verzoekschrift in tweevoud.
 2. Naam, voornamen verzoek(st)er.
 3. GBA-uittreksel verzoek(st)er (met vermelding van alle nationaliteiten en, in het geval van artikel 2.2, sub b, eerste liggend streepje, vermelding van de verblijfsduur in Nederland).
 4. Naam en adres advocaat verzoek(st)er.
 5. Naam, voornamen verweerder.
 6. GBA-uittreksel verweerder (met vermelding van alle nationaliteiten).
 7. In geval verzoek(st)er stelt dat van de verweerder geen woon- of verblijfplaats bekend is:
  1. een historisch GBA-uittreksel betreffende de verweerder.
  2. schriftelijke onderbouwing waar de verweerder feitelijk verblijft, dan wel laatstelijk feitelijk verbleef.
 8. Naam, voornamen van ieder minderjarig kind waar partijen het gezamenlijke gezag over hebben.
 9. Gedateerd(e) en gewaarmerkt(e) afschrift(en) van de akte van geboorte van ieder minderjarig kind.
 10. Woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder minderjarig kind.
 11. Uittreksel uit het gezagsregister.
 12. (voor zover nodig naast de in punten 3 en 6 bedoelde bescheiden) Bescheiden waaruit blijkt:
  1. dat beide ouders Nederlander zijn (geen kopie paspoort).
  2. dat één der ouders  sedert 12 maanden of indien hij/zij Nederlander is, sedert 6 maanden woonplaats heeft in Nederland.
  3. sedert wanneer de ouder, die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, woonachtig is in Nederland.
   • Uittreksels GBA en uittreksels uit het gezagsregister moeten binnen drie maanden vóór de dag van de indiening van het verzoek zijn afgegeven.
    Tenzij het een GBA-uittreksel uit het buitenland betreft, dan dient het uittreksel niet langer dan een jaar voor de dag van indiening van het verzoek te zijn afgegeven.
   • Uit het GBA-uittreksel dient de nationaliteit te blijken.
   • Afschriften van akten, beschikkingen, vonnissen en verklaringen moeten origineel en/of gelegaliseerd zijn.
   • Uittreksels uit de registers moeten origineel dan wel gewaarmerkt zijn.

 

Verrekening en verdeling

(zie ook het procesreglement scheiding artikel 1.9)
Bescheiden ten aanzien van de vaststelling van de verdeling:
De rechter kan aangeven welke bescheiden en informatie nodig zijn voor verdere behandeling:

 1. Overzicht van de boedel en de waarde van de verschillende boedelbestanddelen.
 2. Bij verschil van mening: Een voorstel over de wijze van vaststelling en eventueel te benoemen taxateurs.
 3. Peildatum voor de waarde bepaling en omvang bepaling.
 4. Voorstel tot verdeling.
 5. Door de rechter verzochte andere bescheiden.
  Eventueel:
 6. Een overzicht van punten die niet en punten die wel nog in geschil zijn.
  Ten aanzien van huwelijkse voorwaarden:
  1. Exemplaar van de huwelijkse voorwaarden.
  2. Overzicht van eventueel te verrekenen bedragen.
  3. Voorstel tot afwikkeling.
  4. Door de rechter verzochte andere bescheiden.
  5. Een overzicht van punten die niet en punten die wel nog in geschil zijn.

 

Wet tijdelijk huisverbod

Indien u het niet eens bent met een huisverbod kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Het risico is groot dat uw beroep pas wordt behandeld als het huisverbod al is afgelopen. Daarom kunt u behalve beroep in te stellen ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening wordt binnen 3 dagen ter zitting behandeld. De rechter beslist daarna meteen of het huisverbod terecht is.

Hoe dien ik een verzoek om een voorlopige voorziening in?

Download het formulier beroep/verzoekschrift (pdf, 561,2 KB). U kunt dit formulier ook afhalen bij de Centrale Balie (Parnassusweg 220, toren A begane grond, bereikbaar via Toren F).

 Tot slot kunt u ook een brief aan de rechter schrijven.

Wat moet er in mijn verzoek om een voorlopige voorziening staan?

In uw verzoekschrift legt u uit waarom u het niet met de beslissing eens bent.

U moet uw naam en adres vermelden. Indien aan u zelf een huisverbod is opgelegd, moet u aangeven waar u bereikbaar bent (verblijfsadres en telefoonnummer). Indien u een gemachtigde heeft die niet een advocaat is, moet een originele machtiging overleggen.

Ten slotte dient u het verzoek te ondertekenen.

 

Wat moet ik meesturen?

Voorlopige voorziening:

 1. Een ondertekend beroepschrift met een dagtekening, in tweevoud, met vermelding van de gronden voor het beroepschrift.
 2. Een ondertekend verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, in tweevoud.
 3. Naam/adres/woonplaats verzoek(st)er.
 4. Correspondentieadres en telefoonnummer van de uithuisgeplaatste.
 5. Indien van toepassing: naam en adres advocaat verzoek(st)er.
 6. Het bestreden besluit.
 7. Naam, voornamen en de leeftijd van de bewoners van het adres waarop het besluit betrekking heeft.

Beroep tegen het huisverbod (binnen 6 weken)

 1. naam/adres/woonplaats eiser
 2. correspondentieadres en telefoonnummer van de uithuisgeplaatste
 3. een ondertekend beroepschrift met een dagtekening, in tweevoud, met vermelding van de gronden voor het beroepschrift
 4. het bestreden besluit
 5. naam en adres advocaat verzoek(st)er
 6. naam, voornamen en de leeftijd van de bewoners van het adres waarop het besluit betrekking heeft.

 

Beroepschrift zonder voorlopige voorziening

Indien u beroep instelt zonder een voorlopige voorziening is het risico groot dat het beroep pas wordt behandeld als het huisverbod al is afgelopen.

Download het formulier beroep/verzoekschrift (pdf, 561,2 KB).

U kunt dit formulier ook afhalen bij de Centrale Balie van rechtbank Amsterdam.

Tot slot kunt u ook een brief aan de rechter schrijven.

 

 

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift, als voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, wordt geen griffierecht geheven.

 

Als u een advocaat wilt

Als u een voorlopige voorziening wilt indienen bij de rechter, kunt u hiervoor hulp van een advocaat krijgen. Dat moet u dan wel zelf aan de burgemeester of politie (Hulpofficier van Justitie) laten weten. Die zorgen dan dat u binnen 24 uur nadat u dit kenbaar heeft gemaakt een advocaat krijgt.

Bereikbaarheid

Het is belangrijk dat u goed bereikbaar bent om op de hoogte te blijven over de voortgang van uw procedure. Wilt u daarom altijd het laatste adres en telefoonnummer doorgeven waarop u bereikbaar bent?
Waar kunt u uw voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen?

U kunt uw brief sturen naar

Rechtbank Amsterdam
Sector civiel recht, team familiezaken
Afd. Wth
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Telefoonnummer: 088 361 23 00 (keuzenummer 1)
Veilig mailcontact met Wvggz-Wzd (zivver.com)

Zitting

De zitting vindt plaats binnen drie werkdagen nadat de rechtbank uw verzoek heeft ontvangen. De rechtbank zal u telefonisch en schriftelijk uitnodigen voor de zitting. Als u zelf uit huis bent geplaatst, stuurt de rechtbank de uitnodiging naar uw verblijfsadres. De voorzieningen-rechter is bevoegd bij de uitspraak in voorlopige voorziening tevens uitspraak te doen op het beroep.