Laden...

Verzoekschrift indienen bij de civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > De rechter om toestemming vragen > Verzoekschrift indienen bij de civiele rechter

In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de civiele rechter ergens toestemming voor. U bent de verzoeker. Alleen een advocaat kan voor u het verzoekschrift indienen.

Hoe dient u een verzoekschrift in?

Uw advocaat begint de procedure door het verzoekschrift op te stellen. U bent de verzoeker

 • In het verzoekschrift staat waar u toestemming voor wilt en waarom. 
 • U kunt bewijsstukken toevoegen die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring). 
 • U noemt alle belanghebbenden, als deze er zijn. Dit zijn personen voor wie uw verzoek gevolgen heeft. 

Uw advocaat ondertekent het verzoekschrift en dient het in bij de rechtbank.

 

Wel een zitting

U ontvangt een oproep voor een zitting.

De rechtbank stuurt aan u, de andere partij en eventuele belanghebbenden een oproep voor een mondelinge behandeling. In de oproep staat wanneer (datum+tijdstip) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie

Belanghebbende(n) ontvangen een oproep voor een zitting

Zijn er bij uw verzoek belanghebbenden? Deze ontvangen dan bij de oproep voor de mondelinge behandeling een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. De belanghebbende(n) kunnen:

 • een advocaat inschakelen die per brief op uw verzoekschrift reageert. U ontvangt hier een kopie van.
 • zelf of met een advocaat op de zitting op uw verzoekschrift reageren.

Geen zitting

De rechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Bijvoorbeeld als er geen andere partijen/belanghebbenden zijn. Het kan ook zijn dat uw verzoek en de situatie geen vragen oproepen. En de rechter voldoende informatie heeft om op basis van de documenten een beslissing te nemen. Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. U krijgt als eerste het woord. U licht uw verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Openbaar

  De meeste zittingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over familiezaken en zaken met minderjarigen zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over echtscheiding en ondertoezichtstelling.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de verweerder welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan u en de verweerder in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de verweerder ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de verweerder naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak?

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als u de procedure intrekt. Vond er een zitting plaats? Dan kan een rechtszaak ook eindigen als u een schikking treft of via mediation een akkoord bereikt. 

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Dit is bij familiezaken na 4 weken en bij civiele zaken na 6 weken. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd. 

  Wat staat in de uitspraak (beschikking)? 

  Oordeel en motivering 

  Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is. 

  Kostenveroordeling 

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Ook de verweerder mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de verweerder mag in cassatie.

Kosten procedure bij civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel recht. 

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact