Laden...

Rechtbank Den Haag: behandeling van zaken per team in 2024

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Regels en procedures > Rechtbank Den Haag: behandeling van zaken per team in 2024

Behandeling van zaken door en bezetting van de teams en de indeling in enkel- en meervoudige kamers

Het bestuur van de rechtbank Den Haag

 • stelt ter uitvoering van artikel 4 lid 1 van het Bestuursreglement van de rechtbank Den Haag vast welke categorieën zaken door welke teams worden behandeld;
 • stelt ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van het Bestuursreglement van de rechtbank Den Haag de bezetting van de teams vast zoals opgenomen in bijlage 1 en
 • vormt na te noemen enkel- en meervoudige kamers op grond van de artikelen 47 tot en met 56 Wet op de rechterlijke organisatie, per 1 januari 2024. 

Alle rechters in de teams maken, voor zo ver hieronder niet anders is aangegeven, deel uit van de enkelvoudige en waar van toepassing ook van de meervoudige kamers die voor de genoemde zaakscategorieën zijn opgericht.

Waar van toepassing beschikt een team over enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd. De bezetting van die kamers komt overeen met de bezetting van de betreffende teams.

Krachtens artikel 4 lid 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Den Haag kunnen (leden van) teams, in afwijking van de onderstaande indeling, tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, wanneer dit noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis of om enige andere reden. Deze bevoegdheid heeft het bestuur aan de teamvoorzitters gemandateerd en omvat ook de inzet van rechters-plaatsvervanger. Artikel 5 van het Bestuursreglement blijft onverminderd van toepassing. 

Teams bestuursrecht 1 en 2

In de teams bestuursrecht 1 en 2 worden de navolgende zaken behandeld:

 • Omgevingsrechtszaken
 • Socialeverzekeringsrechtszaken
 • Zaken op het gebied van bijstand en zorg
 • Ambtenarenzaken
 • Vreemdelingenzaken
 • Militaire zaken
 • Toeslagen
 • Studiefinanciering
 • Alle overige bestuursrechtelijke zaken 

Van de meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken op grond van de Militaire Ambtenarenwet 1931 als bedoeld in artikel 54 Wet op de rechterlijke organisatie maken deel uit de bestuursrechters plus de militaire leden: 

 • J.S. van Duurling
 • D.T. Heblij
 • J.M.C. Schuurman-Kleijberg
Bij de behandeling van beroepszaken tegen besluiten op grond van artikel 2.3 Jeugdwet treedt de bestuursrechter op in de hoedanigheid van kinderrechter.

Team belastingrecht

In het team belastingrecht worden de navolgende zaken behandeld:

 • Rijksbelastingen
 • Belastingen van lagere overheden
 • WOZ

Van de enkel- en meervoudige kamers maken deel uit als rechter:

 • J.J. Arts
 • M.A. Dirks
 • D.M. Drok
 • G.J. Ebbeling
 • M.E. Kiers
 • E. Kouwenhoven
 • S.E. Postema
 • A.D. van Riel

Team handel

In het team handel worden de navolgende zaken behandeld:

Van de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het kwekersrecht als bedoeld in artikel 55a Wet op de rechterlijke organisatie maken deel uit de rechters van team handel plus de deskundige leden:

Deskundig lid:

 • L. Hof
 • H. van de Haar

Team insolventies

In het team insolventies vindt plaats de behandeling van en het toezicht op:

 • Faillissementszaken
 • Schuldsaneringszaken
 • Surseances van betaling
 • Whoa-zaken (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Team familie

In het team familie worden de navolgende zaken behandeld:

 • Familiezaken, waaronder zaken betreffende echtscheiding, alimentatie, gezag en omgang, adoptie en overige Boek I zaken
 • Internationale kinderontvoeringszaken
 • Verzoeken op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (WZD)
 • Civiele kort gedingen die betrekking hebben op Familiezaken
 • Jeugdzaken (civielrechtelijk) bij combinatiezitting met een familiezaak
 • Wet tijdelijk huisverbod
 • Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
 • Wet procedure vaststelling Staatloosheid

Team jeugd- en zorgrecht

In het team jeugd- en zorgrecht worden de navolgende zaken behandeld:

 • Jeugdstrafzaken en strafzaken tegen adolescenten (18-23 jaar) (enkelvoudig, meervoudig en raadkamerzaken)
 • Jeugdzaken (civielrechtelijk) en familiezaken die met jeugdzaken samenhangen
 • Leerplichtzaken
 • Verzoeken op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd)
  Artikel 5 Wet op de orgaandonatie

Bij Leerplichtzaken zaken treedt de rechter op in de hoedanigheid van kantonrechter.

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, zoals bedoeld in artikel art. 53 lid 1 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Alle rechters in dit team maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel art. 51 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie. 

Teams kanton

In het team kanton worden de navolgende zaken behandeld:

 • Alle kantonzaken (met uitzondering van leerplichtzaken)

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken (met uitzondering van leerplichtzaken), zoals bedoeld in artikel art. 47 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Van de meervoudige pachtkamers als bedoeld in artikel 48 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie maken deel uit:

Deskundig leden:

 • P.J. van der Eijk
 • A.W. van Engen
 • S.H.M. Kapteijn
 • C. Kramer-Pepping
 • J.J.H. Oostdam
 • J. Spijkerboer

Team strafrecht 1

In het team strafrecht 1 worden de navolgende zaken behandeld:

 • Alle strafzaken tegen meerderjarigen
 • Raadkamerzaken
 • Economische en fraudezaken
 • Milieuzaken
 • Mulderzaken
 • WIM-zaken
 • Kantonstrafzaken

Bij Mulderzaken en kantonstrafzaken treedt de rechter op in de hoedanigheid van kantonrechter.

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel art. 51 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Alle rechters in dit team maken tevens deel uit van de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten, zoals bedoeld in artikel art. 52 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie. 

Team strafrecht 2

In team strafrecht 2 worden de navolgende zaken behandeld:

 • RC-zaken
 • Supersnelrechtzaken
 • WIM-zaken

Alle rechters in dit team worden aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, zoals bedoeld in artikel 46 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Zowel de RC-zaken als de Supersnelrechtzaken betreffen zaken van meerderjarige en minderjarige verdachten.

De volgende vier RC’s voldoen aan het curriculum van de kinderrechter en fungeren dus tevens als JeugdRC:

 • mr. P de Haan
 • mr. M. Kramer
 • C.F. Mewe
 • mr. J.E.M.G. van Wezel

Team strafrecht 3

In het team strafrecht 3 worden de navolgende zaken behandeld:

 • Alle strafzaken tegen meerderjarigen
 • Raadkamerzaken
 • Rekesten
 • WIM-zaken
 • Tbs-verlengingen
 • Mulderzaken
 • Kantonstrafzaken

Bij Mulderzaken en kantonstrafzaken treedt de rechter op in de hoedanigheid van kantonrechter.

Alle rechters in dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel art. 51 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie.