Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Den Haag > Regels en procedures

Onderwerpen

Zoekt u algemene informatie over regels en procedures? Op de pagina onderwerpen vindt u meer.

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Den Haag een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de aanvraag schriftelijk indienen:

  Per post:

  Rechtbank Den Haag
  Team administratie civiel – algemene zaken
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Per fax:

  Faxen naar 088 361 06 65. Als u de aanvraag per fax indient, hoeft u deze niet per post na te sturen, dit ter voorkoming van dubbele inboeking en dubbele griffierechtberekening.

  Als u de aanvraag indient nadat de wettelijke termijn voor verzet is verstreken, ontvangt u de akte non-verzet binnen 2 weken nadat de aanvraag is ingediend. Dient u het (ruim) voor het verstrijken in, dan wordt de verklaring afgegeven op de dag dat dit wettelijk mag.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Limburg aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Den Haag.U kunt een verklaring non-faillissement aanvragen:

  Schriftelijk

  Voeg bij de aanvraag een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag naar:

  Rechtbank Den Haag
  Team Insolventies
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Zodra de Rechtbank Den Haag het originele document heeft, wordt de verklaring non-faillissement binnen 2 à 3 werkdagen opgemaakt en toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Den Haag door ze af te geven, op te sturen of te e-mailen naar de centrale balie. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen kosteloos bij de rechtbank Den Haag op te vragen.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Den Haag als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Den Haag.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Den Haag, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Den Haag

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Den Haag.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Den Haag voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Meer over legaliseren van documenten

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat kunt u dat schriftelijk aanvragen door middel van dit formulier.

  Per post

  Rechtbank Den Haag
  Centrale Balie
  Postbus 20302
  2500 EH  Den Haag

  Zodra de Rechtbank Den Haag het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen 2 of 3 werkdagen toegezonden.

  U kunt ook langskomen bij de Centrale Balie op de 1e etage, op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur. De kosten van 21 euro kunnen contant of met PIN worden betaald. U krijgt de apostille of legalisatie direct mee.

  Overzicht Griffierechten Civiel

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  Als u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de Centrale Balie van de rechtbank, dan krijgt u het document direct mee. Een schriftelijke aanvraag proberen wij binnen drie werkdagen te verzenden. Dit gebeurt per post, want het uittreksel moet voorzien zijn van een origineel stempel.

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld daarnaast het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Het uittreksel is 3 maanden geldig.

  Contactgegevens:

  Administratie Familie & Jeugd

  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag

  Telefoon: 088 361 20 54
  Fax: 088 361 0698

  Ook is het mogelijk om een uittreksel uit het gezagsregister in persoon op te halen bij de Centrale Balie van de rechtbank Den Haag. U krijgt het uittreksel direct mee.

  Bezoekadres:

  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag

 • Om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen legt u een verklaring af bij de griffie van de rechtbank.
  Dit kan persoonlijk of schriftelijk.

  Procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.
 • ​Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Balie.

 • Inzage in het boedelregister kan telefonisch of bij de Centrale Balie in Den Haag. Een uittreksel aanvragen kan telefonisch, per fax, post of e-mail.

  Het aanvragen van een uittreksel uit het boedelregister is kosteloos. Per post, e-mail of fax wordt het uittreksel binnen 1 werkdag verstrekt.

  Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene. Is de overledene buiten de EU of in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken ingeschreven en overleden, dan kunt u het uittreksel bij de Rechtbank Den Haag opvragen.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • adres en laatste woonplaats
  • adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

  Adresgegevens:
  Rechtbank Den Haag
  t.a.v. afdeling civiel, boedelregister
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag
  Telefoon: 088 361 20 18
  Email: handelsrol.civiel.rb.den.haag@rechtspraak.nl
  Algemeen inhoudelijk juridische vragen of procesinhoudelijke stukken worden niet per mail in behandeling genomen.

 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Den Haag t.a.v. secretariaat president/directeur bedrijfsvoering of digitaal.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


  Mediationbureau

  Telefoon: 06 110 309 24 
  E-mail: mediation.rb.denhaag@rechtspraak.nl

  Mediationfunctionarissen: Mw. L.M.M. (Cia) Schraven en de heer R.P. (Ronald) van Heck.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Den Haag. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 • Echtscheiding

  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang

  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar.

  Alimentatie

  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op.  Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek

  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.