Laden...

Hilckmann moet verantwoording afleggen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Hilckmann moet verantwoording afleggen
Arnhem, 28 april 2016

Hilckmann moet rekening en verantwoording afleggen aan de gemeente Nijmegen over wat er met het bedrag van 21 miljoen euro is gebeurd. Ook moet Hilckmann stukken aan de gemeente verstrekken waaruit blijkt waarom de financiering niet rond is gekomen en waarom Hilckmann geen exportvergunning naar China heeft gekregen. Dat oordeelde de rechtbank vandaag bij vonnis in kort geding. Mocht Hilckmann zich niet aan de veroordeling houden, dan komt dit het slachthuis op een dwangsom van 50 duizend euro per dag te staan.

Aanleiding kort geding

De gemeente heeft in juli 2015 de opstallen van de slachterij en de vleeshandel van Hilckmann gekocht voor een bedrag van in totaal 27,6 miljoen euro. De voorwaarde was dat Hilckman de koopsom volledig en uitsluitend zou aanwenden voor verplaatsing van het bedrijf naar Cuijk om daar de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Bij de overdracht van de opstallen in juli 2015 heeft de gemeente 21 miljoen euro aan Hilckmann betaald vooruitlopend op de bedrijfsverplaatsing die binnen 4 jaar moest plaatsvinden. Ruim een half jaar later heeft Hilckmann besloten de bedrijfsactiviteiten te staken, omdat zij geen exportvergunning naar China heeft gekregen. Volgens Hilckmann zou het bedrijf daarom niet meer winstgevend kunnen exploiteren.

Vordering gemeente

De gemeente vindt dat Hilckmann toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wil in een bodemprocedure een deel van het aan Hilckmann betaalde bedrag van 21 miljoen euro terugvorderen. Met het oog hierop wil de gemeente van Hilckmann weten wat er met het geld is gebeurd. Daarnaast wil de gemeente schriftelijke stukken van Hilckmann hebben waaruit blijkt wat zich precies bij Hilckmann heeft afgespeeld en tot de staking van het bedrijf heeft geleid. Daarom heeft de gemeente in kort geding de veroordeling gevorderd van Hilckmann tot het doen van rekening en verantwoording en tot het verstrekken van schriftelijke stukken. Daarnaast heeft de gemeente veroordeling van Hilckmann gevorderd tot betaling van de boete van 1,3 miljoen euro voor het niet nakomen van haar verplichtingen.

Verstrekken bankafschriften

Volgens de rechtbank mocht Hilckmann het bedrag van 21 miljoen euro - in afwachting van de bedrijfsverplaatsing wel voor financiering van de lopende exploitatie - gebruiken, maar uiteindelijk wel voor de bedrijfsverplaatsing en voortzetting van de activiteiten moest aanwenden. Het staat vast dat Hilckmann dat laatste niet heeft gedaan en niet zal doen. Niettemin zal Hilckmann op grond van de overeenkomst tot op zekere hoogte verantwoording moeten afleggen over wat zij wel met het bedrag heeft gedaan. Voor een deel is dat al wel duidelijk, namelijk aflossing van schulden aan ABN Amro. Voor het resterende bedrag van ongeveer 11 miljoen euro is dat niet duidelijk. De bedoeling van het beding in de overeenkomst is dat de gemeente een zekere controle zou kunnen houden op de besteding van het bedrag dat uit publieke middelen - van de gemeente en de provincies Noord-Brabant en Gelderland - afkomstig is en bestemd was voor de verwezenlijking van een doel van publiek belang, namelijk behoud van economische activiteit en werkgelegenheid. Voor zover het bedrag is opgegaan in de lopende exploitatie van het bedrijf en vermengd is geraakt met eigen geldstromen van Hilckmann, is het niet nauwkeurig te achterhalen wat er precies mee is betaald. Hilckman zal dat wel globaal moeten aantonen. En wel op dusdanige wijze dat daarmee is uitgesloten dat het bedrag nog op een of andere manier binnen of buiten de onderneming van Hilckmann beschikbaar is. Daarbij zal Hilckmann in ieder geval al haar bankrekeningafschriften over de periode van 31 juli 2015 tot nu aan de gemeente moeten verstrekken.

Bodemprocedure

Verder heeft de rechtbank overwogen dat de gemeente er een rechtmatig belang bij heeft dat Hilckmann schriftelijke stukken aan de gemeente moet verstrekken. Daaruit moet blijken waarom de financiering niet rond is gekomen en geen exportvergunning naar China is verkregen. De gemeente moet kunnen vaststellen waarom Hilckmann haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. Dit met het oog op een tegen Hilckmann in te stellen vordering tot schadevergoeding in een bodemprocedure. Het is voldoende aannemelijk dat er bepaalde schriftelijke stukken moeten zijn - zoals concept financieringsovereenkomsten, correspondentie, gespreksverslagen en vergunningaanvragen - waaruit dat kan blijken. Uit wat voor stukken zou moeten blijken dat de marktomstandigheden drastisch zijn veranderd en dat het niet mogelijk is de winstgevendheid van Hilckmann structureel te verbeteren is te onbepaald. Dit gedeelte van de vordering is daarom afgewezen.

Gevorderde boete afgewezen

Ook de door de gemeente gevorderde boete wordt afgewezen. Zo’n geldbedrag kan in kort geding alleen maar worden toegewezen als de verschuldigdheid daarvan voldoende vaststaat. Dat is nu nog niet het geval. Hoewel vaststaat dat Hilckmann het bedrag van 21 miljoen euro niet voor bedrijfsverplaatsing en voortzetting van de activiteiten zal gebruiken, staat nog niet vast Hilckmann daarvoor in juridische zin aansprakelijk is. Dat zal nog - onder andere uit de stukken die Hilckman aan de gemeente moet verstrekken – moeten blijken.

Beslagen privérekeningen opgeheven

Dat de bestuurders van Hilckmann aansprakelijk zijn, staat nog niet vast. Het is aan de andere kant ook zeker niet uitgesloten dat zij de overeenkomst met de gemeente zijn aangegaan terwijl zij toen wisten of behoorden te weten dat Hilckmann geen uitvoering kon of zou geven aan haar verplichtingen. Dat zal dan eerst nog moeten blijken. Op grond van een belangenafweging worden de beslagen op de privébankrekeningen van de bestuurders opgeheven. Volgens de rechtbank is het aannemelijk is dat zij daarvan veel hinder ondervinden. Bovendien heeft de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat die beslagen moeten blijven liggen met het oog op verhaal van haar eventuele vordering. De beslagen op onroerende zaken van de bestuurders blijven wel liggen.

Uitspraken