Rechtbank ontslaat schuldsaneringsbewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechtbank ontslaat schuldsaneringsbewindvoerder
Maastricht, 23 april 2018

Rechtbank Limburg heeft afgelopen week een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen omdat hij - naar aanleiding van een melding bij de rechter-commissaris van onze rechtbank - heeft erkend dat hij geld, afkomstig van boedelrekeningen in diverse schuldsaneringsregelingen, heeft vergokt. De rechtbank heeft hier ook aangifte van gedaan.

Wat betekent dit ontslag voor de mensen in wiens zaken deze bewindvoerder was benoemd?

Op dit moment is nog niet bekend in welke regelingen geld is onttrokken en dus ook nog niet om welke bedragen het per regeling gaat.

Omdat zijn handelswijze onverenigbaar is met zijn taak en verantwoordelijkheid en bovendien leidt tot een gebrek aan vertrouwen in hem, is hij in alle zaken waarin hij was benoemd ontslagen.

Er zijn 178 lopende regelingen overgedragen aan andere saneringsbewindvoerders. Het ziet er naar uit dat niet in al deze regelingen geld is onttrokken. Aan de opvolgend bewindvoerders is gevraagd hun bevindingen ten aanzien van de boedelrekeningen aan de rechter-commissaris te rapporteren.

Betrokkenen ontvangen per post de uitspraak van de rechtbank waarin het ontslag van de bewindvoerder wordt uitgesproken en zij ontvangen daarnaast een korte uitleg.

De ontstane situatie heeft in principe geen invloed op het verdere verloop van de betreffende schuldsaneringsregelingen.

Hoe werkt de Wet schuldsanering natuurlijke personen?

Mensen met schulden kunnen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank worden toegelaten tot een schuldsaneringsregeling. Bij de toelating wordt zowel een saneringsbewindvoerder als een rechter-commissaris benoemd. De bewindvoerder voert de regeling uit en ziet er op toe dat de degene die tot de regeling is toegelaten zich aan de regels van de Wsnp houdt. De bewindvoerder brengt periodiek verslag uit aan de rechter-commissaris, die toezicht houdt op het verloop van de regeling.

Een schuldsaneringsregeling loopt in principe 3 jaar en kan tot maximaal 5 jaar worden verlengd, maar ook tussentijds worden beëindigd indien bijvoorbeeld iemand zich niet (voldoende) aan de regels houdt. Gedurende de regeling wordt uit de inkomsten van de betrokkene op een zogenoemde boedelrekening gespaard om de gezamenlijke schuldeisers te kunnen terugbetalen. Na afloop van de regeling krijgen de schuldeisers naar rato van de hoogte van hun vordering een percentage van het gespaarde bedrag.

In Limburg lopen op dit moment ruim 2.500 schuldsaneringsregelingen en zijn 21 saneringsbewindvoerders actief.

Een schuldsaneringsregeling en de rol en taken van schuldsaneringsbewindvoerder zijn overigens niet hetzelfde als een onderbewindstelling en de rol en taken van een beschermingsbewindvoerder.

Uitspraken