Laden...

Richtlijn deelgeschillen in zaken over letsel- en overlijdensschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Regels en procedures > Richtlijn deelgeschillen in zaken over letsel- en overlijdensschade

Richtlijn rechtbank Midden-Nederland: behandeling van deelgeschillen in zaken over letsel- en overlijdensschade

Verzoekschrift en datum voor mondelinge behandeling

 1. Het verzoekschrift moet duidelijk vermelden dat het gaat om een verzoek binnen de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade van artikel 1019w van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In het verzoekschrift moeten verder de gegevens worden opgenomen die genoemd zijn in artikel 1019x lid 3 Rv en de gegevens die in het algemeen door artikel 278 lid 1 Rv voor een verzoekschrift gelden.
 2. De verwerende partij(en) en eventueel op te roepen belanghebbenden moeten nauwkeurig worden aangeduid, waar mogelijk onder vermelding van een schadenummer of correspondentienummer en met opgave van de zaaksbehandelaar of advocaat/gemachtigde.
 3. Bij het verzoek worden alle producties gevoegd die nuttig zijn voor de behandeling van het deelgeschil.
 4. Van het verzoekschrift (met bijlagen) moeten meerdere exemplaren worden ingediend: twee exemplaren voor de rechtbank en één exemplaar voor iedere verwerende partij en/of belanghebbende.
 5. In de begeleidende brief bij het verzoekschrift moeten de verhinderdata van alle betrokken partijen en hun advocaten/gemachtigden worden vermeld.
 6. Nadat het verzoekschrift op de griffie van de rechtbank is ontvangen zal op basis van de opgegeven verhinderdata een datum en tijdstip worden bepaald voor de mondelinge behandeling.
 7. Als datum en tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald wordt een verzoek om een andere datum alleen in behandeling genomen als het een gezamenlijk verzoek is of als sprake is van klemmende redenen. Bij zo’n verzoek moeten de verhinderdata van alle betrokken partijen en hun advocaten/gemachtigden worden opgegeven.

 

Het verweerschrift

 1. De wet stelt geen nadere eisen aan het indienen van een verweerschrift. Het heeft de voorkeur dat het verweerschrift uiterlijk twee weken voor de mondelinge behandeling wordt ingediend.
 2. Bij het verweerschrift worden alle producties gevoegd die nuttig zijn voor de behandeling van het deelgeschil, en die nog niet bij het verzoekschrift zijn gevoegd.
 3. Net als het verzoekschrift moet het verweerschrift (met bijlagen) in meervoud worden ingediend: twee exemplaren voor de rechtbank en één exemplaar voor iedere verzoekende partij en iedere andere belanghebbende.
 4. Als een zelfstandig tegenverzoek wordt gedaan wordt dit alleen tegelijkertijd met het verzoek behandeld, als het daarmee voldoende samenhangt én het ten minste twee weken voor de mondelinge behandeling is ingediend. Tegenverzoeken die over een ander onderwerp gaan dan waar het inleidende verzoek op ziet, worden in beginsel als een nieuw verzoek behandeld.

 

Verloop van de procedure

 1. De mondelinge behandeling zal in principe plaatsvinden op een termijn van zes weken nadat het verzoekschrift is ingediend.
 2. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen hun standpunten toelichten, dat mag met pleitaantekeningen (maximaal 10 minuten). Voor iedere zitting wordt 90 minuten gereserveerd.
 3. Voor de procesvertegenwoordiging gelden voor zaken waarin de rechtbank (Afdeling Civiel recht) bevoegd is de regels zoals die gelden bij kort geding en voor zaken waarin de kantonrechter bevoegd is de gewone regels over bijstand door gemachtigden.
 4. Na de mondelinge behandeling doet de rechtbank in principe op de eerstvolgende woensdag over zes weken uitspraak.