Laden...

Zaaksverdelingsreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Regels en procedures > Zaaksverdelingsreglement

Zittingslocaties

Rechtbank Midden-Nederland kent vier zittingslocaties: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht. In het zaaksverdelingsreglement en de daarbij behorende nadere regels wordt per zaakscategorie en regio bepaald op welke zittingslocatie de zaak wordt afgehandeld en wat het postadres is voor het aanbrengen van zaken en indienen van stukken.

 

Regio’s en gemeenten

Het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland beslaat de provincies Flevoland en Utrecht en de Gooi en Vechtstreek in Noord-Holland. Op grond van overwegingen van concentratie en specialisatie zijn binnen de rechtbank keuzes gemaakt ten aanzien van welke soorten zaken op welke zittingslocaties ter zitting worden behandeld. Gestreefd is naar een rechter in de buurt voor de meest voorkomende kwesties en een gespecialiseerde rechter op één of twee locaties voor de meer specialistische rechtsgebieden.

Deze keuzes hebben ertoe geleid dat voor verschillende soorten zaken verschillende gebiedsclusters kunnen bestaan. Zo zullen zaken uit Gooi en Vechtstreek, afhankelijk van de soort zaak (het onderwerp) veelal in Almere worden behandeld, soms in Utrecht of in Lelystad. In onderstaand schema wordt dat per zaakscategorie aangegeven.

Nadere indeling

De hoofdindeling binnen het rechtsgebied van de rechtbank Midden-Nederland:

  1. Provincie Utrecht (alle gemeenten)
  2. Provincie Flevoland (alle gemeenten)
  3. Gooi en Vechtstreek

Binnen de provincies Utrecht en Flevoland worden vijf regio’s onderscheiden.

 

Adressen

De rechtbank hanteert diverse postadressen. In het zaaksverdelingsreglement en de daarbij behorende nadere regels (p.4 en verder) wordt bepaald welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken.

Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingslocaties stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingslocatie wordt behandeld. Stukken die aan een andere dan de aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingslocatie, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste locatie overgedragen, met dien verstande dat termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener blijft.

Voor informatie over de eigen zaak kan de rechtzoekende op elke locatie terecht. Zie de bezoekadressen.

 

 

Ter ondersteuning: schema zaaksverdeling

In het 'schema zaaksverdeling' hieronder leest u in één overzicht waar welke zaken behandeld worden en via welk postadres zaken aangebracht moeten worden.

 

Rolzittingen

Op de vier zittingslocaties vinden wekelijks rolzittingen van de kantonrechter plaats in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen. Zie het rooster van de rolzittingen kantonrechter.

 

Afwijkingen

De rechtbank kan in bijzondere gevallen, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd afwijken van het zaaksverdelingsreglement (bijvoorbeeld in geval van verwijzing wegens samenhang, uit veiligheidsoverwegingen, descente, comparitie ter plaatse, BOPZ-verhoren). Het gerechtsbestuur kan besluiten dat bepaalde zaken of categorieën zaken op een andere locatie dan volgens dit reglement aangewezen, zullen worden behandeld. Het gerechtsbestuur beslist over zaken en categorieën van zaken waarin dit reglement onvoldoende uitsluitsel geeft over de plaats van behandeling.

 

Vermelding gegevens ex artikel 111 lid 2 sub e Rv in de dagvaarding

Uitgangspunt van de rechtbank Midden-Nederland is dat op grond van artikel 111 lid 2 sub e Rv (nieuw) naast het bezoekadres van de zittingsplaats ook het betreffende correspondentieadres moet worden vermeld.

In kantonzaken (bodem)

“de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, zitting houdend te (bezoekadres zittingsplaats volgens ZVR/Nadere regels) met correspondentieadres (correspondentieadres volgens ZVR/Nadere regels)”

In kantonzaken (kort geding)

“de kantonrechter als voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, zitting houdend te (bezoekadres zittingsplaats volgens ZVR/Nadere regels) met correspondentieadres (correspondentieadres volgens ZVR/Nadere regels)”

 

In handelszaken (bodem)

“de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, zitting houdend te (bezoekadres zittingsplaats volgens ZVR/Nadere regels) met correspondentieadres (correspondentieadres volgens ZVR/Nadere regels)”

In handelszaken (kort geding)

“de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, zitting houdend te (bezoekadres zittingsplaats volgens ZVR/Nadere regels) met correspondentieadres (correspondentieadres volgens ZVR/Nadere regels)”

 

Voorbeelden

Dagvaarding geldvordering

U wilt een civiele dagvaardingszaak aanbrengen inzake een geldvordering van 20.000 euro. De vestigingsplaats van de gedaagde partij is Hilversum. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bevoegde rechter. Dat is de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In het zaaksverdelingsreglement leest u dat Hilversum valt onder de Gooi en Vechtstreek. Geldvorderingen tot en met 25.000 euro worden behandeld op de zittingslocatie Almere. U dagvaardt de gedaagde partij dus om te verschijnen voor de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling civiel recht, zitting houdend in Almere, met correspondentieadres Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Civiel recht, kantonzaken Almere, postbus 2035, 8203 AA Lelystad.

U stuurt de poststukken naar het genoemde adres van de afdeling Civiel recht.


Beroep bouwvergunning

U wilt beroep aantekenen bij de rechtbank tegen een besluit van de gemeente Urk, inzake een bouwvergunning. U wilt uw zaak aanbrengen bij de bestuursrechter die bevoegd is over de zaak te oordelen. Dat is de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In het zaaksverdelingsreglement leest u dat zaken betreffende omgevingsrecht in Flevoland worden behandeld door de bestuursrechter in Lelystad. Wanneer er in uw zaak een zitting zal worden gehouden, vindt die dus plaats in Lelystad.

U stuurt uw beroepschrift en alle andere post naar het in het reglement genoemde adres. De administratieve verwerking van alle bestuursrechtelijk zaken vindt in Utrecht plaats. U stuurt uw post dus naar de afdeling Bestuursrecht onder vermelding van bodemzaken.