Procedure indienen beslagrekesten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures > Procedure indienen beslagrekesten

Beslagrekesten moeten in tweevoud per post óf per fax worden ingediend. Dient u het verzoekschrift zowel per post als per fax in, dan worden ze als twee rekesten beschouwd en bent u het griffierecht voor beide zaken verschuldigd. Zoals ook in het procesreglement verzoekschriftprocedures is opgenomen, moet een beslagrekest in tweevoud worden ingediend. De handtekening van een secretaresse "i/o" is niet voldoende. De in het rekest genoemde advocaat dient zelf te tekenen.
Afgifte van het verlof tot beslaglegging geschiedt uitsluitend aan de advocaat. In beginsel wordt de vordering begroot op de gestelde hoofdsom plus één derde. Bij hoge bedragen eventueel iets lager, bij lage bedragen eventueel iets hoger.
Als de eis in de hoofdzaak al is ingesteld, dient in het verzoek ook het rolnummer te worden vermeld. Dit voorkomt dubbele griffierechten. Als u uitvoerbaarheid op de minuut wilt, moet dat in het lichaam van het verzoekschrift al worden verzocht. Als dat niet is gebeurd, kan de beschikking niet uitvoerbaar op de minuut worden verklaard en dient dat uit de eventueel voorgedrukte beschikking zelfs te worden weggestreept. De achtergrond hiervan is dat nooit méér toegestaan kan worden dan verzocht is. In geen enkel geval wordt beslag 'zwart of grijs gemaakt'.

1. Indienen beslagrekesten voor 10.30 uur

Beslagrekesten die vóór 10.30 uur bij de Centrale Informatiebalie van het Paleis van Justitie zijn ingediend, of die vóór 10.30 uur per fax zijn ingediend (uitsluitend via het faxnummer: 088 - 36 10 525), worden met voorrang afgehandeld.

Indien verlof wordt verleend, is dat dezelfde dag vanaf 14.30 uur af te halen bij de Centrale Informatiebalie. Dit verlof wordt niet per fax verzonden omdat de deurwaarder in de gelegenheid moet zijn de originaliteit van de handtekening van de voorzieningenrechter te beoordelen.

In beginsel - in normale omstandigheden en ervan uitgaande dat het verzoek zich leent voor directe toewijzing - zorgt de rechtbank ervoor dat op deze manier binnen vier uur verlof verleend wordt. Hiervoor is wel noodzakelijk dat u als volgt meewerkt:

 • De aanvrager vermeldt in of onder het rekest telefoonnummer en naam van de advocaat (mag met pen toegevoegd worden) die toelichting op het rekest kan geven. Op dat telefoonnummer is die advocaat ook tijdens een eventuele middagsluiting van zijn kantoor bereikbaar.

  Toelichting: de ervaring leert dat heel vaak enig overleg c.q. toelichting nodig is.
 • Aan het rekest wordt, bij een verhaalsbeslag, onder de handtekening van de advocaat/procesvertegenwoordiger als standaardtekst vermeld:

  Standaardtekst
  Toegestaan als verzocht met begroting van de vordering, inclusief rente en kosten, op €**,** en met bepaling dat de eis in de hoofdzaak binnen ** dagen na het (eerstgelegde) beslag dient te worden ingesteld, met dien verstande dat, indien de laatste dag van de termijn op een zon- of feestdag als bedoeld in de Algemene Termijnenwet valt, de termijn wordt verlengd op de wijze als in die wet bepaald.

  's-Hertogenbosch, dd
  De voorzieningenrechter

  Toelichting: menig advocatenkantoor verleent ons reeds de service van deze of een soortgelijke voorgedrukte tekst. Alleen als iedere verzoeker deze zelfde standaardtekst gebruikt, vereenvoudigt dat de werkwijze voor de administratie.

 

2. Indienen beslagrekesten na 10.30 uur

Het verlof op beslagrekesten die ná 10.30 uur bij de Centrale Informatiebalie, per fax of per post, ingediend worden, gaat de volgende werkdag retour per post. Als u het verlof zelf afhaalt, dan zorgen wij ervoor dat dit diezelfde dag vanaf 14.30 uur beschikbaar is bij de Centrale Informatiebalie.

Toelichting: het ligt buiten het vermogen van de rechtbank om tijdstip of dag van aankomst van post te garanderen.

3. Extreme spoed

Uitzonderingen zijn mogelijk in bijzondere omstandigheden. Maar het blijven uitzonderingen. In eerste instantie bepaalt u zelf of iets een zodanig extreem spoedgeval is dat het een afwijkende behandeling verdient. Als dat het geval is dan informeert u, vóór de indiening, de rechtbank telefonisch daarover (uitsluitend via telefoonnummer (088 - 36 11 802).

De extreme urgentie dient onderbouwd te worden. Bijvoorbeeld: "het gaat om zeer bederfelijke waar", "het schip vaart nu de haven uit". Een formulering als: "er zijn gegronde redenen voor verduistering", is onvoldoende. U moet de gronden noemen. De voorzieningenrechter toetst de billijkheid van de gronden. Over de uitslag daarvan wordt u telefonisch geïnformeerd.

Indien een verzoek tot snellere behandeling niet gehonoreerd wordt, is het verlof op het beslagrekest, indien na 10.30 uur ingediend, de volgende dag vanaf 14.30 uur beschikbaar bij de Centrale Informatiebalie.

Voorwaarden

Aantal exemplaren

Zoals ook in het procesreglement verzoekschriftprocedures is opgenomen, moet een beslagrekest in tweevoud worden ingediend. 

Ondertekening

De handtekening van een secretaresse "i/o" is niet voldoende. De in het rekest genoemde advocaat dient zelf te tekenen. 

Taak advocaat

 • Afgifte van het verlof tot beslaglegging geschiedt uitsluitend aan de advocaat
 • Het is de taak van de advocaat van de verzoekende partij om het verlof tot beslaglegging aan de deurwaarder te doen toekomen. De rechtbank neemt deze taak niet over.

Fax

 • Uitsluitend via faxnummer 088 - 36 10 525 ingediende beslagrekesten worden in behandeling genomen.
 • Uitsluitend faxen die vóór 10.30 uur binnengekomen zijn, worden afgehandeld vóór 14.30 uur. Alle andere faxen worden de volgende werkdag behandeld.
 • Verlof op per fax ingediende rekesten wordt niet per fax verleend.

Intrekking

 • Beslagrekesten waarbij aanvullende informatie is gevraagd aan de advocaat, worden als ingetrokken beschouwd indien niet binnen acht werkdagen de gevraagde informatie is verstrekt. Ook in dit geval zijn griffierechten verschuldigd; immers het verzoek is in behandeling genomen.
 • Een mededeling binnen acht werkdagen van de advocaat dat hij de gevraagde informatie op een door hem vastgestelde datum levert, geldt ook als antwoord op de vraag om aanvullende informatie.

Begroot op hoofdsom

In beginsel wordt de vordering begroot op de gestelde hoofdsom plus één derde. Bij hoge bedragen eventueel iets lager, bij lage bedragen eventueel iets hoger.

Rolnummer vermelden

Als de eis in de hoofdzaak al is ingesteld, dient in het verzoek ook het rolnummer te worden vermeld. Dit voorkomt dubbele griffierechten.

       

Uitvoerbaarheid op de minuut

Als u uitvoerbaarheid op de minuut wilt, moet dat in het lichaam van het verzoekschrift al worden verzocht. Als dat niet is gebeurd, kan de beschikking niet uitvoerbaar op de minuut worden verklaard en dient dat uit de eventueel voorgedrukte beschikking zelfs te worden weggestreept. De achtergrond hiervan is dat nooit méér toegestaan kan worden dan verzocht is.

       

Eigenbeslag

Bij een verzoek om beslag onder zichzelf te mogen leggen (eigenbeslag) wordt in beginsel een verhoor bepaald.
       

'Zwart of grijs gemaakt beslag'

In geen enkel geval wordt beslag 'zwart of grijs gemaakt'.