Regels en procedures rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Oost-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.

   

  Meer informatie over wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag dient te zetten vindt u op de pagina Akte non-verzet.

  U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen per post:
  Rechtbank Oost-Brabant
  Team Handelsrecht, afdeling Civiele raadkamer
  Postbus 70584
  5201 CZ, ’s-Hertogenbosch

  U ontvangt de akte zodra de verzetstermijn verstreken is. De akte wordt in beginsel dezelfde dag verzonden per post. Het is ook mogelijk om de akte af te halen bij de centrale informatiebalie, de akte ligt dan vanaf 10.30 uur klaar. Als u dit wilt, moet u dat wel duidelijk in de aanvraag aangeven.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen. Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Oost-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.

   

  U kunt een verklaring non-faillissement schriftelijk (per fax of mail) aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  E-mail: cib@rechtspraak.nl

  Locatie 's-Hertogenbosch
  Fax: 088 - 36 10 537

  Locatie Eindhoven
  Fax: 088 - 36 10 538

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.
  De akte non-failliet wordt na betaling per post toegezonden. Op afspraak kunt u de akte ook afhalen.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Oost-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

    

  Algemene voorwaarden deponeren
  U dient de originele voorwaarden in 2-voud en ondertekent door de directeur (of andere gemachtigde) te sturen naar de centrale informatiebalie. Vermeld in de begeleidende brief de bedrijfsnaam en het vestigingsadres (straatnaam, nummer, postcode en plaatsnaam). De voorwaarden gelden vanaf de datum dat ze binnenkomen (datum poststempel of verzoekdatum van de aanvrager). Nadat de griffierechten zijn voldaan, krijgt u een afschrift van de akte toegezonden. 

  Algemene voorwaarden wijzigen
  Naamswijzigingen, adreswijzigingen of het bijvoegen van vertalingen is kosteloos. Bij inhoudelijke wijzigingen of vervanging van de algemene voorwaarden moet een nieuwe akte worden opgemaakt. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor het deponeren van de algemene voorwaarden. Bij de wijzigingsaanvraag dient u het oude nummer van de akte op te geven plus de vermelding dat de oude voorwaarden vervangen dienen te worden.

  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk (per post en per mail) opvragen bij de centrale informatiebalie. Vermeld in de aanvraag:

  • depotnummer (indien bekend)
  • adresgegevens (tenaamstelling)
  • soort voorwaarden

  U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 tot 3 werkdagen kosteloos toegezonden.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant, als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift schriftelijk (per brief of fax) opvragen bij het team Familie- en Jeugdrecht van de rechtbank Oost-Brabant.

   Het afschrift wordt zo snel mogelijk toegezonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post) aanvragen bij de Centrale Informatiebalie. Zodra de nota voldaan is wordt het document voorzien van een stempel en toegezonden.

  Organisaties die een landelijke rekening-courant griffierechten hebben, krijgen het document voorzien van stempel nog dezelfde dag teruggestuurd.

  U kunt ook voor een apostille of legalisatie terecht bij de Centrale Informatiebalie in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch. Daarmee wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen. In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille en legalisatie wachten. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft dan geen machtiging mee te geven. De kosten bedragen € 20,- per document. U kunt contant betalen of pinnen.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen aan de Centrale Informatiebalie, per e-mail, brief, fax en via het digitale loket rechtspraak. Levert u bij de aanvraag de adresgegevens, achternaam, geboortedatum en bij voorkeur de geboorteplaats aan. Bij een aanvraag via het digitale loket rechtspraak heeft u ook het BSN-nummer van de minderjarige nodig. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Aan de Centrale Informatiebalie krijgt u het uittreksel direct mee. Een per post, fax of e-mail binnengekomen aangevraagd uittreksel verzenden wij gemiddeld na één werkdag.

  Bezoekadres:

  Souterrain van het Paleis van Justitie

  Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch

  Geopend van 08.30 tot 17.00 uur


  E-mail: cib@rechtspraak.nl


  Postadres:

  Postbus 90155

  t.a.v. Centrale Informatiebalie

  5200 MG 's-Hertogenbosch


  Fax 's-Hertogenbosch:

  Fax: 088 - 36 10 537

  Fax Eindhoven:

  Fax: 088 - 36 10 538

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • ​Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Informatiebalie.

 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Oost-Brabant of digitaal.

  Rechtbank Oost-Brabant
  t.a.v. klachtencoördinator
  Postbus 70584
  5201 CZ ‘s-Hertogenbosch

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

  De keuze van de mediator

  Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet u de mediator kiezen. Op de website van de Raad voor de rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl) staat een overzicht van mediators uit het MfN-register. Mediators worden in het MfN-register opgenomen als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

  Contactgegevens Bureau Mediation

  Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft over mediation of meer over het mediationtraject wilt weten.

  Telefoon: (088) 36 11 806
  E-mail: mediation.denbosch@rechtspraak.nl

  Zie algemene contactgegevens voor het bezoek- en postadres van Bureau Mediation.

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Oost-Brabant. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • ​Aan het einde van de Wsnp volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen een e-mail sturen naar insolventies@rechtspraak.nl of de lijst schriftelijk opvragen via Postbus 121, 5201 AC Den Bosch.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Digitaal aanvragen ouderlijk gezag

U kunt gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via het Digitaal Loket Rechtspraak. Om te kunnen inloggen heeft u DigiD nodig.

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.