Rechtspraak in cijfers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Hoeveel nieuwe rechtszaken komen er elk jaar binnen? Hoeveel mensen werken er in de Rechtspraak? Hoeveel uitspraken zijn er per jaar? De Rechtspraak beschrijft het in jaarlijkse rapportages en factsheets.

Recentste cijfers

In 2017 nam het aantal rechtszaken af. Bij bestuursrecht, belastingzaken en kanton handelszaken was de afname fors. Alleen bij kantonzaken familie, vreemdelingenzaken en bij de bijzondere colleges (met name CBb) was nog een duidelijke groei te zien. Bij kanton familie bestond de groei hoofdzakelijk uit bewindszaken en is in aantallen ongekend groot (+100.000 zaken). Hierdoor werden in 2017 net als in 2016 bijna 1,6 miljoen zaken aangebracht bij de gerechten, ondanks de instroomdaling in de meeste rechtsgebieden.

Procentuele instroomontwikkeling 2017
RechtsgebiedProcentuele toe- of afname t.o.v. 2016
Kantonzaken+ 4%
Civiele zaken (niet-kanton)- 4%
Bestuurszaken rechtbanken- 15%
Vreemdelingenzaken rechtbanken+ 4%
Belastingzaken rechtbanken- 24 %
Strafzaken rechtbanken - 4 %
Gerechtshoven totaal- 6 %
CRvB en CBb+ 8 %
Totaal0 %

Jaardocumenten rechtspraak

In het jaarverslag staan de cijfers van de rechtspraak over het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld: hoeveel nieuwe rechtszaken er dat jaar gemeld werden. Hoe vaak de rechter gewraakt werd. En hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren.

In de Kengetallen staan per rechtbank en gerechtshof cijfers die te maken hebben met kwaliteit, productiviteit en organisatie. Bijvoorbeeld: tevredenheid van betrokkenen over rechtszaken, de taakzwaarte voor de Rechtspraak en ziekteverzuim. De Raad voor de rechtspraak publiceert jaarlijks de kengetallen.

Een jaarplan wordt voorafgaand aan dat jaar door de Raad opgesteld.

Strafrecht

Cijfers over criminaliteit en vervolging staan in het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving. Bijvoorbeeld: het aantal taakstraffen en gevangenisstraffen dat de rechter dat jaar oplegde.

Civiel en bestuursrecht

Cijfers over zaken in het civiel recht en bestuursrecht staan in het rapport Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en Samenhangen. Bijvoorbeeld: aantal bodemprocedures in het kantonrecht. En de tevredenheid over de doorlooptijden.

Factsheets Rechtspraak

Bondige samenvattingen op veel onderwerpen staan in onze 'factsheets'. De documenten voor mensen met een visuele beperking staan onderaan deze pagina.

Toezicht

Bij curatele, bewind en mentorschap gaat het om maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Maar wat is nu precies het verschil? En hoe vaak worden deze maatregelen opgelegd?

Meest besproken onderwerpen

Een overzicht van de meest besproken rechtszaken in 2015.

Over de rechters

Bij de Rechtspraak werkten eind 2016 2.328 rechters en raadheren. Hun gemiddelde leeftijd is 51,8 jaar en de meerderheid is vrouw (65,2 procent).

Aantal rechtszaken

Het aantal rechtszaken is in 2017 in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Er zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan in 2016. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso's na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement.

Vertrouwen in de rechtspraak

Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de Rechtspraak. Van alle instituten vertrouwen ze de Rechtspraak het meest.

Aantal civiele en bestuurszaken

Het aantal civiele zaken is in de periode 2000 – 2014 gestegen. De stijging werd onder meer veroorzaakt door voogdijzaken. In het bestuursrecht nam het aantal zaken over bijstand en studiefinanciering flink toe.

Afname hoeveelheid strafzaken

In 2014 behandelden strafrechters minder zaken dan in 2000.

Hoe vaak hoger beroep?

In 2014 werden er meer strafzaken behandeld in hoger beroep dan in 2000. Ook in civiele zaken werd er vaker hoger beroep aangetekend.

Personeel Rechtspraak

In totaal werken er bijna 10.000 mensen voor de Rechtspraak. Van die groep is ongeveer een kwart rechter.

Hoe lang duurt een rechtszaak?

De Rechtspraak streeft ernaar om rechtszaken zo kort mogelijk te houden. De op dat gebied geformuleerde doelstellingen zijn in 2014 in sommige gevallen wel gehaald, in andere niet.

Waardering Rechtspraak

Eind dit jaar voert de Rechtspraak weer een KWO (klantwaarderingsonderzoek)uit. In 2014 gaf 70% van de professionals aan tevreden te zijn. Bij de rechtzoekenden was dat zelfs 84%. Het Rechtspraak Service Centrum werd in 2016 beoordeeld met een 8,7.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum