Registratie van persoonsgegevens

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Registratie van persoonsgegevens
Illustratieve afbeelding

Inleiding

Deze pagina bevat een overzicht van de geautomatiseerde systemen en registers bij de Rechtspraak waarin persoonsgegevens worden verwerkt en die zijn aangemeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze systemen zijn aangemeld door de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak.

Verantwoordelijk voor dit overzicht is de functionaris gegevensbescherming bij de Raad voor de rechtspraak, mevrouw mr. F.B.Chr. Creemer, bereikbaar via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl.

 

Omgang met persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor hoe de overheid, dus ook de Rechtspraak, omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard en eventueel vernietigd volgens de Archiefwet.

 

 

Overzicht gemelde systemen

 

Strafzaken

SAS: procesvoering in strafzaken bij de rechtbanken
ARC: procesvoering gerechtelijk vooronderzoek
NIAS: procesvoering in strafzaken bij de gerechtshoven
DIVOS: procesvoering in strafzaken bij de rechtbanken en gerechtshoven
Mijn Strafdossiers: digitaal beschikbaar stellen van strafdossiers aan advocatuur

 

Bestuurszaken

Berber bestuursrecht: procesvoering bestuursrechtspraak rechtbanken
Berber Vreemdelingenzaken: procesvoering vreemdelingenrechtspraak rechtbanken
Berber belastingkamer: procesvoering in belastingzaken bij de gerechtshoven
Berber CRvB: procesvoering bestuurszaken bij de Centrale Raad van beroep
Berber CvBB: procesvoering bestuurszaken bij het College van beroep voor het bedrijfsleven
IRIS: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken
Mijn Rechtspraak - Asiel en bewaring: procesvoering in asiel- en bewaringszaken

 

Toezicht

Mijn Rechtspraak - Toezicht: procesvoering in toezichtzaken 

 

Civiele zaken

Civiel: procesvoering in civiele zaken bij de rechtbanken.
ReIS-hoven: procesvoering bij de gerechtshoven in handels- en familiezaken en appellen tegen uitspraken van de kamers van toezicht, bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aangebrachte zaken en bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebrachte zaken.
Bopzis: procesvoering in zaken bij de rechtbanken betreffende de Wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen.
IRIS: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken.
Mijn Rechtspraak - eKantonrechter: procesvoering in zaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken.

 

Mediationprocedure

MARS: verwerking gegevens ten behoeve van bijhouden voortgang mediation

 

Registers

Advocatentableau, centraal curatele- en bewindregister, centraal insolventieregister, huwelijksgoederenregister, boedelregister, gezagsregister

 

Internetbestanden

Register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren
Centraal curatele- en bewindregister
Centraal insolventieregister
Register uitspraken
Roljournaal

Videocameratoezicht                        

 

Sollicitatieprocedures

Selectieprocedure rechterlijk ambtenaar in opleiding: opname in datasysteem van gegevens sollicitanten naar een functie als raio.
Selectieprocedure leden rechterlijke macht: opname in datasysteem van gegevens sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.
Procedures aanbeveling tot benoeming leden gerechtsbestuur

 

Postregistratiesysteem

Decos: Postarchiefsysteem voor correspondentie buiten het kader van een rechterlijke procedure of de financiële en personele administratie.

 

SAS: Strafrecht Administratie Systeem

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:
 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector.
 • Naleving van de Notariswet.

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 Categorieën van betrokkenen en gegevens:

 • Verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, het openbaar ministerie verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden .
Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Op basis van rechtshulpverdragen worden ook persoonsgegevens aan gerechtelijke autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Overeenkomstig het Raamwerk (informatie)beveiliging R.O. en de basisvoorziening veiligheid van justitie:
 • Vastgesteld en ingevoerd beveiligingsbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging
 • Logische toegangscontrole
 • Controle toegang tot gegevens
 • Organisatorische maatregelen inclusief periodieke audits

 

       

 

ARC: Administratie rechter-commissaris

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in het gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.                        

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Kabinet rechter-commissaris, openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Op basis van rechtshulpverdragen worden persoonsgegevens aan justitiële autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

NIAS: Nieuw appelsysteem strafzaken

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken bij de gerechtshoven.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, het openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

     
     
     

 

DIVOS

DIVOS is een landelijk systeem dat verschillende processen voor werkzaamheden van de rechtbanken en de gerechtshoven door middel van een digitaal dossier ondersteunt en wordt gebruikt bij de voorbereiding, behandeling en afhandeling van strafzaken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank of het gerechtshof.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank of het gerechtshof:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens.
 • Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens 
 • Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens.
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, het openbaar ministerie, advocatuur, verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Mijn Strafdossiers

Mijn Strafdossiers biedt de mogelijkheid om door middel van een portal strafdossiers digitaal beschikbaar te stellen aan de advocatuur. De portal wordt benaderd via eHerkenning waarna advocaten dossiers van strafzaken kunnen downloaden.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van het strafproces.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Verdachten: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, andere procesgegevens.
Getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
Advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Advocaten, verdachten.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

 

Berber/bestuursrecht

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de bestuurssector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.                        

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

Berber/Vreemdelingenzaken

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in vreemdelingenzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de procesvoering in vreemdelingenzaken
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering vreemdelingenkamers
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.                        

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Vreemdeling: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst, aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, soort deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, medewerkers IND, procesdeelnemers, rechtshulpverleners, Raad van State.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

Berber/Belastingkamer

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in belastingzaken

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de procesvoering in belastingzaken
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de belastingsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

Berber/Centrale Raad van Beroep

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Centrale Raad van Beroep:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Centrale Raad
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt voor management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.                        

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van de Centrale raad van beroep, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

    

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

Berber/College van Beroep voor het bedrijfsleven

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Verantwoordelijke

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het College van beroep voor het bedrijfsleven:

 • Optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij het College
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Raadsheren en gerechtsambtenaren van het College van beroep voor het bedrijfsleven, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

IRIS: Integraal Rechtspraak Informatie Systeem

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele- en bestuursrechtzaken in de kantonsector en ten behoeve van het bijhouden van registers.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

       

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures en het bijhouden van registers
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de kantonsector
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, fax-nummer, Burger Service Nummer, e-mailadres, burgerlijke stand, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Mijn Rechtspraak - Asiel en bewaring

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in asiel- en bewaringszaken.

Verantwoordelijke

Het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de procesvoering in asiel- en bewaringszaken;
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering vreemdelingenkamers;
 • Naleving van de Archiefwet.

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Vreemdeling: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, taal, land van herkomst, zaaksgegevens;
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres, telefoonnummers, kantoorgegevens;
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, medewerkers IND, procesdeelnemers, rechtshulpverleners, Raad van State.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

 

Civiel

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele zaken.

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

               

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en
  verzoekprocedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de civiele sector
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.                        

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Pupillen (OTS): naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, leeftijd, beroep, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, voogdij instellingen, Raad voor de kinderbescherming, pers en andere belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

ReIS-hoven

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in handels- en familiezaken bij de gerechtshoven en de procesvoering door het gerechtshof Amsterdam voor de bij de Ondernemingskamer aangebrachte zaken en de appellen tegen uitspraken van de kamers van toezicht, de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de bij de pachtkamer aangebrachte zaken en de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebrachte zaken.

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerechtshof.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

 • Optimalisering van de uitvoering van gerechtelijke procedures,
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering
 • Naleving van de Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van het management en de beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, adres, woonplaats, leeftijd van minderjarigen, zaaksgegevens.
 • Getuigen, deskundigen, mediators: naam, adres, leeftijd, beroep, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid.
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt.

Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof en de rechtbank, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.                        

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

BOPZIS: Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in zaken die voortvloeien uit de Wet bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de uitvoering van BOPZ-procedures
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering in de BOPZ-procedures
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Betrokkene: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens.
 • Psychiater: naam, ziekenhuis, aard betrokkenheid
 • Rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
 • Rechterlijke ambtenaren, gerechtsambtenaren, officier van justitie: naam en functie.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het openbaar ministerie, het gerechtshof, rechtshulpverleners.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Mijn Rechtspraak - Toezicht

In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in toezichtzaken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

 • Optimalisering van de procesvoering in toezichtzaken;
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij toezichtteams;
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Schuldenaar: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum;
 • Curator: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, kantoorgegevens;
 • Onder bewind gestelde: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers;
 • Bewindvoerder: naam, adres, woonplaats, rol in proces, telefoonnummers, kantoorgegevens.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Daartoe geautoriseerde rechters en gerechtsambtenaren betrokken bij het houden van toezicht op insolventies en bewinden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het gedeeltelijk openbare karakter van het register zijn de gegevens bij een deel van de registraties wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

MARS: Mediation Administratie en Rapportage Systeem

In het informatiesysteem MARS worden tijdens de mediationprocedure de gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van de voortgang van de zaak.

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank

 

Doel van de verwerking

MARS wordt in de mediationprocedure gebruikt voor registratie, correspondentie, termijnbewaking en rapportages.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Procespartijen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, zaaksgegevens. 
 • Deskundigen (advocaten): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer,
  e-mailadres.
 • Deskundigen (mediators): naam, bezoekadresgegevens, postadresgegevens, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres. Daarnaast mediationgegevens en affiniteitsgebieden.
 • Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam, e-mailadres, kamernummer, telefoonnummer en faxnummer.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Procespartijen, advocaten, mediators, mediationfunctionarissen; alle procesbetrokkenen

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

   

 

Advocatentableau, centraal curatele- en bewindregister, centraal insolventieregister, gezagsregister, huwelijkse voorwaardenregister, boedelregister

In de systemen Civiel en IRIS worden bij de rechtbanken gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van genoemde registers.

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Nakoming van een wettelijke verplichting van de rechtbank

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Advocatentableau: procureurs: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Centraal insolventieregister: schuldenaren: naam, adres, woonplaats, de rechterlijke beslissingen over faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.
 • Huwelijkse voorwaardenregister: gehuwden op huwelijkse voorwaarden: namen, huwelijkse voorwaarden
 • Centraal curatele- en bewindregister: onder curatele gestelden, curatoren, bewindvoerders: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Boedelregister: erflaters, erfgenamen, notarissen: naam, adres, en van de erflaters: geboortedatum en datum overlijden
 • Gezagsregister: minderjarigen, ouders, voogdij-instanties, voogden: naam, adres, woonplaats en van de minderjarigen tevens geboortedatum en -plaats.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, rechtshulpverleners, belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren

In dit register worden beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht vermeld.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergegeven beroepsgevens op Rechtspraak.nl. De president van het betrokken gerecht is verantwoordelijk voor de weergegeven nevenbetrekkingen.

 

Doel van de verwerking

Optimale openbaarmaking beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht: naam, functie, geboortedatum, nevenbetrekking(en).

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Bezoekers Rechtspraak.nl.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

   

 

Centraal curatele- en bewindregister

Plaatsing Centraal Curatele- en Bewindregister op Rechtspraak.nl

Verantwoordelijke

Het bestuur van de rechtbank.

 

Doel van de verwerking

Optimalisering van de behandeling van verzoeken tot instelling van curatele en/of bewind.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Onder curatele gestelden, curatoren, bewindvoerders, rechthebbenden op de onder bewind gestelde goederen:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, rechtshulpverleners, belangstellenden.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het openbare karakter van het register zijn de gegevens wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Centraal insolventieregister

Plaatsing faillissementssurseance van betalings- en schuldsaneringsregisters op Rechtspraak.nl

 

Verantwoordelijke

Het bestuur van het betrokken gerecht is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

 

Doel van de verwerking

Ontsluiting faillissements-, surseance van betalings- en schuldsaneringsregisters van de rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Schuldenaren: naam, woonplaats, geboortedatum
 • Curatoren, bewindvoerders: naam, adres, postcode, woonplaats

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Belangstellenden op de internetsite Rechtspraak.nl. Over de manier van zoeken (verplicht op achternaam en geboortedatum van de schuldenaar) is een positief advies ontvangen van het College bescherming persoonsgegevens.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Landen buiten de EU kunnen ook informatie ontlenen aan de website, mits benaderd met een specifieke door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

 

 

Uitspraken op Rechtspraak.nl

In deze databank worden uitspraken gepubliceerd van de rechtbanken, de gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De gegevens van partijen worden geanonimiseerd in overeenstemming met de binnen de Rechtspraak geldende anonimiseringsrichtlijnen. Dat geldt echter niet voor de hierna vermelde gegevens van hen die beroepsmatig bij rechtszaken zijn betrokken.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het betrokken gerecht is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

 

Doel van de verwerking

Openbaarmaking van gerechtelijke uitspraken.
Het ter beschikking stellen van rechterlijke uitspraken op internet kan worden aangemerkt als een uitwerking van het in het EVRM en de Grondwet verankerde beginsel van openbaarheid van procesvoering en – in het verlengde daarvan – openbaarmaking van de uitspraak.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Rechters en griffiers – naam
 • Advocaten en gemachtigden – naam
 • Deskundigen en adviseurs – naam
 • Gerechtsdeurwaarders – naam

Voor allen geldt dat vermeld wordt in de uitspraak in welke hoedanigheid zij bij de uitspraak betrokken zijn (beroep).

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Er vindt geen actieve verstrekking plaats, maar de gegevens zijn kenbaar voor elke bezoeker van de internetsite www.rechtspraak.nl

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie  

Behoudens de publicatie op het Internet van uitspraken waarin de hiervoor vermelde persoonsgegevens voorkomen, vindt geen doorgifte plaats van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

 

 

Roljournaal

Het Roljournaal presenteert de handelsrol voor de advocatuur op www.rechtspraak.nl.

 

De verantwoordelijke

De besturen van de gerechten zijn verantwoordelijk voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

 

Doel van de verwerking

Digitale toegang tot de eigen zaaksgegevens op de rollen van civiele zaken van de gerechten op de internetsite Rechtspraak.nl voor de advocatuur.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Partijen en advocaten in civiele zaken: naam, (kantoor)adres
Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
Advocaten van partijen in civiele zaken

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. De gegevens kunnen, door advocaten die daartoe een wachtwoord hebben gekregen, alleen benaderd worden met specifieke, door het College bescherming persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

     
       
      

 

Videocameratoezicht

Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar en Haarlem, gerechtshof Amsterdam, Paleis van Justitie Den Haag, gerechtsgebouw Eindhoven, paleis van justitie 's-Hertogenbosch, rechtbank Limburg, locatie Maastricht en Roermond, rechtbank Oost-Nederland, locaties Zutphen en Zwolle.
In de openbare ruimtes vindt toezicht plaats door middel van videocamera’s. De beelden worden verwijderd uiterlijk 120 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

Verantwoordelijke

Het bestuur van het gerecht.

 

Doel van de verwerking

Bewaking en beveiliging van personen en zaken in de openbare ruimtes van het gerechtsgebouw.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

Opnamen met datumaanduiding van bezoekers van het gerechtsgebouw en medewerkers van de aldaar gevestigde diensten die zich in een openbare ruime bevinden.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

 • Beveiligingsambtenaren
 • De coördinator beveiliging
 • Opsporingsambtenaren indien een vermoeden bestaat van een strafbaar feit

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

       
       

 

Selectieprocedure rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio’s)

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio).

 

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure raio’s
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling.
 • Leden selectiecommissies: naam, adres, functie .

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, SSR, presidenten rechtbanken.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

Selectieprocedure aantrekken leden rechterlijke macht

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure leden rechterlijke macht
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak
 • Naleving Archiefwet

De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, weergave selectiegesprekken
 • Leden selectiecommissie: naam, adres, functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, presidenten van gerechten

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

Procedures aanbeveling tot benoeming leden gerechtsbestuur

 • Procedure aanbeveling tot benoeming presidenten
 • Procedure aanbeveling tot benoeming sectorvoorzitters
 • Procedure aanbeveling tot benoeming directeuren bedrijfsvoering
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming presidenten
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming sectorvoorzitters
 • Procedure aanbeveling tot herbenoeming directeuren bedrijfsvoering

In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot voorzitter/lid van een gerechtsbestuur.

 

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak.

 

Doel van de verwerking

Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

 • Optimalisering van de selectieprocedure voor de leden van de gerechtsbesturen.
 • Optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak.
 • Ondersteuning MD beleid rechterlijke ambtenaren.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Sollicitanten/kandidaten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling.
 • Leden selectiecommissies: naam, adres, functie.

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Leden van de Raad, de betrokken bureaumedewerkers, presidenten gerechten, adviescommissie, minister van Justitie.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 

   

Decos/Postregistratiesysteem

In dit systeem en het bijbehorende postarchief worden gegevens van correspondentie die niet in het kader van de gerechtelijke procedures of de financiële of personele administratie wordt gevoerd, verwerkt.

Verantwoordelijke

De Raad voor de rechtspraak, het bestuur van het gerecht of het bestuur van SSR.

 

Doel van de verwerking

Registratie en bewaring in- en uitgaande post ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering en de naleving van de Archiefwet.

 

Categorieën van betrokkenen en gegevens

 • Afzenders en geadresseerden van de correspondentie: naam, adres, woonplaats en alle in de correspondentie voorkomende gegevens
 • Medewerkers: naam, functie

 

Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Functionarissen die het poststuk afhandelen.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 

Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

      
               

 

Zie ook: