Laden...

Privacyverklaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Privacyverklaring

 Privacyverklaring: vragen en antwoorden

>Alles uitklappen
 • Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een individu of een groep van individuen (de betrokkenen). Het is dus informatie waarmee een persoon aangewezen kan worden.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone, gevoelige, bijzondere en strafrechtelijke gegevens. Dit onderscheid is belangrijk, omdat de gevolgen van inbreuk per soort persoonsgegeven kan verschillen.

  Gewone persoonsgegevens

  Gewone persoonsgegevens zijn gegevens die de Rechtspraak gebruikt om u te herkennen en met u te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres

  Gevoelige, bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

  In rechtszaken deelt de Rechtspraak soms gegevens die extra privacygevoelig zijn. Voor de bescherming van deze persoonsgegevens treft de Rechtspraak extra beveiligingsmaatregelen.

  • Gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld financiële gegevens, zoals uw inkomen, uw Burgerservicenummer (BSN), locatiegegevens, informatie over kinderen of andere kwetsbare groepen.
  • Bijzondere persoonsgegevens zeggen iets over iemands godsdienst, ras, gezondheid, seksuele leven, politieke voorkeur, genetische en biometrische gegevens.
  • Onder strafrechtelijke persoonsgegevens vallen strafbare feiten en veroordelingen.
 • Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (de Richtlijn). De Richtlijn geldt voor persoonsgegevens in strafzaken, de AVG voor de andere gegevensverwerkingen.

  De vorige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarmee komen te vervallen.  

 • De Rechtspraak verwerkt diverse persoonsgegevens zoals gegevens over rechtszaken, personele gegevens, financiële gegevens, gegevens over bezoekers en contactgegevens voor verschillende doelen.

  Behandeling rechtszaak

  De behandeling van rechtszaken kan niet zonder gebruik van persoonsgegevens. Rechters kunnen zonder persoonsgegevens uw rechtszaak niet goed en zorgvuldig behandelen. Procespartijen, hun gemachtigden, maar ook getuigen en slachtoffers moeten daarom persoonsgegevens verstrekken zodat rechters in staat zijn een afgewogen oordeel te kunnen geven.

  Gegevens delen

  In een rechtszaak zijn persoonsgegevens beschikbaar voor alle procespartijen. Ook professionele partijen die een rol spelen, zoals advocaten, ontvangen die persoonsgegevens. In sommige rechtszaken is de Rechtspraak verplicht de uitspraak met daarin persoonsgegevens te delen met andere overheidsorganisaties (bestuursorganen), zoals gemeentes, het Openbaar Ministerie (OM), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Raad voor de kinderbescherming.

  Registers

  In bepaalde zaken is de Rechtspraak wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken. Denk aan het vastleggen van huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister of de registratie van personen die onder curatele of bewind zijn gesteld in het curatele- en bewindregister (CCBR). Deze registers worden op rechtspraak.nl gepubliceerd.

  Ziekte of ongeval

  Als iemand plotseling ziek wordt of een ongeval krijgt in een gerechtsgebouw, dan geeft de Rechtspraak zo nodig persoonsgegevens aan de zorgverleners om medische hulp mogelijk te maken.

  Wetenschappelijk onderzoek en beleid

  Voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of beleid van de Rechtspraak kunnen persoonsgegevens gebruikt worden. De Rechtspraak neemt dan maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens niet zijn te herleiden tot individuen.

  Publicatie uitspraken

  Gerechten publiceren uitspraken die belangrijk zijn voor de maatschappij of de rechtspraktijk op de website rechtspraak.nl. In de tekst van deze uitspraken verwijdert de Rechtspraak gegevens die het mogelijk maken de identiteit van betrokken personen vast te stellen. Dat doet de Rechtspraak aan de hand van de afgesproken pseudonimiseerrichtlijn.

  Jurisprudentie databank

  De Rechtspraak bewaart een selectie van uitspraken in een interne jurisprudentiedatabank. Dit stelt medewerkers in staat om kennis te nemen van uitspraken in vergelijkbare zaken. Dit bevordert de rechtszekerheid en de rechtseenheid. Deze databank is toegankelijk voor medewerkers voor wie dat met het oog op hun functie noodzakelijk is. De toegang is beperkt tot het rechtsgebied waarvoor zij zaken behandelen. Met het oog op wetenschappelijk onderzoek kunnen onderzoekers, na goedkeuring, inzage krijgen in de databank.

  Aanstelling als medewerker

  De Rechtspraak verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met als doel de aanstelling van medewerkers.

  Bezoek aan de website

  De Rechtspraak houdt bij hoe vaak de website rechtspraak.nl wordt bezocht en welke pagina’s men opvraagt. Met als doel de website zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast maakt de Rechtspraak gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat de Rechtspraak u als bezoeker herkent, telkens als u onze website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Voor meer informatie zie het cookiebeleid.

  Op de website kunt u reageren via de zogenaamde ‘feedback knop’. De rechtspraak gebruikt deze feedback om de website te verbeteren. Als de inhoud gaat over andere zaken dan de werking van de website, verwijdert de Rechtspraak de feedback uit het registratiesysteem.

  Social media

  De Rechtspraak maakt gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. Aan het gebruik van social media stelt de Rechtspraak geen voorwaarden. Als u via social media een vraag stelt, bewaart de Rechtspraak dat bericht en uw accountnaam om op uw bericht te kunnen reageren.

  Gebruik wifi

  Tijdens een bezoek aan een gerechtsgebouw kunt u als bezoeker gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op het wifinetwerk, krijgt de Rechtspraak automatisch gegevens van u zoals het identificatienummer (bijvoorbeeld het MAC-adres) van uw apparaat. De Rechtspraak gebruikt deze gegevens alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Na een jaar verwijdert de Rechtspraak deze gegevens. Als u het wifinetwerk gebruikt voor illegale activiteiten dan kan de Rechtspraak de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

  Nieuwsbrieven

  De Rechtspraak verstuurt nieuwsbrieven om publiek, professionele partijen en journalisten te informeren over ontwikkelingen binnen de Rechtspraak. De Rechtspraak registreert dan naam en e-mailadres van de ontvangers en bewaart die gegevens totdat men zich weer afmeldt voor een nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief zit een mogelijkheid om zich weer af te melden.

  Veiligheid in het gerechtsgebouw en de zittingszaal

  De veiligheid is belangrijk om te zorgen voor een ordelijke en correcte procesgang en om de veiligheid van iedereen binnen het gerechtsgebouw te waarborgen. Indien er voorafgaand aan de zitting zorgen zijn over de veiligheid kunnen uw naam en geboortedatum aan de Politie (team arrestantentaken) worden verstrekt. Zo kan bepaald worden of extra beveiligings- of veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Hiermee kunnen de voorzitter van de rechtbank, het gerechtsbestuur en de Politie voldoen aan de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die in de wet aan ieder van hen zijn toebedeeld.

  Opnemen en opslaan van telefoongesprekken

  Wij kunnen telefoongesprekken die u voert met de Rechtspraak opslaan en gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en/of in het kader van veiligheid. Wij gebruiken de gesprekken niet voor andere doeleinden en zorgen ervoor dat gesprekken alleen toegankelijk zijn voor degenen binnen de Rechtspraak voor wie de gesprekken noodzakelijk zijn in de uitvoering hun werkzaamheden. Indien in het gesprek sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid in het geding blijkt te zijn kan het gesprek worden overgedragen voor nader onderzoek.

 • De Rechtspraak registreert, voor zover nodig, persoonsgegevens in de registratiesystemen van de Rechtspraak. Denk aan gegevens van uw woon- of verblijfplaats om contact met u te kunnen opnemen en om uw identiteit vast te stellen. Welke gegevens dit zijn staat beschreven in onderstaand overzicht. De Rechtspraak verwerkt ook brieven, documenten en processtukken, bijvoorbeeld voor de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak.

  Betrokkenen in een rechtszaak

  Personen kunnen op verschillende wijzen betrokken zijn in een rechtszaak. In een strafzaak kan dat zijn als verdachte, slachtoffer, getuige of benadeelde partij. In een bestuurszaak als procespartij of belanghebbende. En in een civiele of familiezaak als eiser, gedaagde of verweerder. Personen kunnen ook als professionele partij betrokken zijn bij een rechtszaak, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van een overheidsorganisatie (bestuursorgaan), advocaat, curator, getuige-deskundige of als officier van justitie.

  Slachtoffer of benadeelde

  Bent u als slachtoffer of benadeelde betrokken in een rechtszaak? Dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, taal, nationaliteit, geboortegegevens en geslacht. Deze gegevens gebruiken gerechten om met u te kunnen corresponderen en om uw identiteit vast te stellen.

  Verdachte of veroordeelde

  Van verdachten registreert de Rechtspraak, naast gegevens over de identiteit en het woonadres, gegevens zoals de aard van het delict waarvan iemand wordt verdacht of is veroordeeld en de eventuele plaats van detentie. Daarnaast wordt ook het SKN- en het SKBD-nummer geregistreerd. Dit zijn unieke identificatienummers voor verdachten. Als het nodig is om een verdachte te identificeren wordt er gebruik gemaakt van het Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen. Er vindt dan bij de balie in het gerecht verificatie plaats op basis van vingerafdrukken en SKN-nummer.

  Curator, bewindvoerder of mentor

  Bent u een curator, bewindvoerder of mentor? Dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals naam, geslachtsaanduiding, contactgegevens en kantoorgegevens. Ook toegangs- of identificatiegegevens worden geregistreerd, zoals het nummer van de Kamer van Koophandel en gegevens van het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap.

  Eiser, gedaagde of verweerder in een handelszaak of familiezaak

  Bent u een eiser, gedaagde of verweerder in een civiele of familiezaak? Dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals naam, adres, woonplaats, taal, nationaliteit, geboortegegevens, geslachtsaanduiding. Als u eigenaar bent van een bedrijf dan registreert de Rechtspraak, indien nodig, ook de naam van uw bedrijf. Bent u betrokken in een familiezaak dan registreert de Rechtspraak, indien nodig, ook de gegevens van uw partner of kinderen.

  Vreemdeling

  Bent u als vreemdeling betrokken in een vreemdelingenzaak? Dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals naam, adres, woonplaats, taal, nationaliteit, land van herkomst, geboortegegevens en geslachtsaanduiding. Tevens registreert de Rechtspraak uw vreemdelingennummer. Het vreemdelingennummer is een uniek identificatienummer dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt gebruikt om uw gegevens te registreren.

  Advocaat, rechtshulpverlener of gemachtigde

  Bent u een advocaat of een gemachtigde? Dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens, beroep- en kantoorgegevens, status advocaat, begindatum status advocaat en datum van de eerste beëdiging.

  Notaris

  Van notarissen registreert de Rechtspraak naam, kantooradres, vestigingsplaats, geslachtsaanduiding, titels en beroep.

  Getuige

  Bent u een getuige, dan registreert de Rechtspraak uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens.

  Tolk of getuige-deskundige

  Bent u een tolk of deskundige, dan registreert de Rechtspraak gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, aard deskundigheid en eventuele kantoorgegevens.

  Andere categorieën betrokkenen 

  Sollicitanten en medewerkers

  Als u bij de Rechtspraak solliciteert, dan registreert de Rechtspraak tijdelijk gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, contactgegevens, burgerlijke staat en titels. Wordt u medewerker van de Rechtspraak, dan registreert de Rechtspraak ook gegevens over uw functie en bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer.

  Ontvangers nieuwsbrieven

  U kunt u zelf inschrijven voor nieuwsbrieven. In dat geval registreert de Rechtspraak uw naam en e-mail adres. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven voor nieuwsbrieven.

  Debiteuren en crediteuren

  Om het financiële proces goed te laten verlopen registreert de Rechtspraak gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, correspondentieadres en bankgegevens. Ten behoeve van de inning van griffierechten wordt ook het zaaksnummer geregistreerd.

  Journalisten

  Journalisten kunnen zich met hun naam en contactgegevens registreren bij de gerechten.

  Bezoekers gerecht

  Als u een gerechtsgebouw bezoekt, dan kan het zijn dat u zich moet inschrijven als bezoeker. Hiervoor registreert de Rechtspraak uw naam en eventueel uw contactgegevens.

  Overige contacten

  Afhankelijk van de wijze waarop u contact zoekt, legt de Rechtspraak uw gegevens vast:

  • u belt ons: de Rechtspraak registreert uw naam, telefoonnummer, telefoongesprekken en mogelijk andere gegevens afhankelijk van uw vraag.
  • u schrijft ons: de Rechtspraak legt uw naam en adres vast samen met andere gegevens uit uw brief.
  • u stuurt ons een e-mail: de Rechtspraak legt uw naam en email adres vast en overige gegevens die u deelt.
  • u neemt contact op via social media: de Rechtspraak registreert de naam die u op social media gebruikt en andere gegevens die u met de Rechtspraak heeft gedeeld.


 • ​Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Rechtspraak vindt u in het overzicht registratie van persoonsgegevens.

 • De Rechtspraak:

  • verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen genoemd in de wet

  De Rechtspraak verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uitvoeren van haar wettelijke taken, zoals de behandeling van rechtszaken.

  • neemt maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

  De Rechtspraak beschermt uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige inzage, verlies of diefstal. Dit betekent dat de Rechtspraak passende maatregelen heeft getroffen om uw gegevens te beschermen en de werking van deze maatregelen regelmatig controleert.

  • is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens

  U kunt in de privacyverklaring lezen met welk doel en op welke wijze de Rechtspraak uw persoonsgegevens verwerkt. De Rechtspraak legt hierover verantwoording af aan betrokkenen, belanghebbenden en de samenleving.

  • registreert juiste persoonsgegevens

  De Rechtspraak zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens kloppen. Zo niet, worden de gegevens zo snel mogelijk gecorrigeerd.

  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig

  Uw persoonsgegevens bewaart en vernietigt de Rechtspraak volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl). Hierin staat hoelang de persoonsgegevens bewaard mogen blijven. Als er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart de Rechtspraak de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

  • behandelt uw gegevens vertrouwelijk

  Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als zij daartoe bevoegd zijn. De Rechtspraak verstrekt geen persoonsgegevens tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wet, waarbij de Rechtspraak de identiteit van de verzoeker controleert en checkt of deze wel bevoegd is.

  • beveiligt uw gegevens goed

  De Rechtspraak heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie behandelt de Rechtspraak vertrouwelijk en staat op beveiligde servers. De Rechtspraak volgt daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

  • maakt goede afspraken met externe leveranciers

  Als externe partijen namens de Rechtspraak persoonsgegevens beheren dan maakt de Rechtspraak goede afspraken om de privacy van uw persoonsgegevens te bewaken en te beschermen. De Rechtspraak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en controleert regelmatig de naleving van deze afspraken door de leverancier.

 • U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht op informatie over welke persoonsgegevens de Rechtspraak over u registreert
  • Recht op inzage in registraties of zaaksdossiers met uw persoonsgegevens
  • Recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • Recht op intrekken van toestemming voor verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens

  Als uw vraag gaat over een (lopende) rechtszaak zijn uw rechten beperkt. Zo kunt u niet met een beroep op bovengenoemde rechten een afschrift ontvangen van uw gehele dossier, de inhoud van uw rechtszaak corrigeren of u daartegen verzetten. Dit kunt u alleen doen tijdens de rechtszaak zelf.

 • Formulier privacyverzoek

  U kunt het formulier privacyverzoek (pdf, 646,1 KB) per post sturen naar het gerecht waar uw rechtszaak diende of naar de Raad voor de rechtspraak t.a.v. de coördinator informatieverzoeken. De Rechtspraak mag u op basis van dit formulier alleen informatie verstrekken over uw eigen persoonsgegevens en niet over andere betrokkenen.


  Let op: niet voor reguliere inzage in het dossier van een lopende rechtszaak

  Het formulier privacyverzoek is niet bedoeld voor reguliere inzage in het dossier van een lopende rechtszaak. In dat geval kunt u of uw advocaat zich rechtstreeks wenden tot het gerecht waar uw zaak loopt met het verzoek om een 'reguliere inzage'.

  Adressen Rechtspraak

  Instructies invullen PDF-formulier

  U kunt het PDF-formulier digitaal of handmatig invullen. Dit werkt als volgt.

  Het pdf-formulier digitaal invullen:

  1. Download het formulier privacyverzoek (pdf, 646,1 KB) en sla het op uw computer op.
  2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
  3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
  4. Print het ingevulde formulier uit.
  5. Onderteken het formulier.
  6. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op .

  Het pdf-formulier handmatig invullen:

  1. Open het formulier privacyverzoek (pdf, 646,1 KB)
  2. Print het formulier uit.
  3. Vul het formulier met de hand in. Gebruik een blauwe of zwarte pen.
  4. Onderteken het formulier.
  5. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op.

  Identificatieplicht

  De Rechtspraak registreert vaak gevoelige gegevens. Als u verzoekt om een overzicht van persoonsgegevens of als u gegevens wilt wijzigen, is het nodig dat wij zeker weten wie u bent. Dit om te voorkomen dat wij uw gegevens zomaar wijzigen of aan iemand anders geven dan uzelf. Daarom zal een medewerker van de Rechtspraak (per brief of telefoon) contact met u opnemen en u vragen om u aan de balie van een gerecht in uw woongebied te komen identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Na uw identificatie wordt uw verzoek direct (of zo snel mogelijk) verwerkt.

  Kosten

  De Rechtspraak brengt in beginsel geen kosten in rekening voor de afhandeling van uw verzoek. Als uw verzoek echter zeer omvangrijk is, kan aan u gevraagd worden om een redelijke vergoeding. Deze zal worden bepaald afhankelijk van de omvang van het verzoek.

  Rechtspraak Servicecentrum

  Als u vragen heeft over het formulier of de afhandeling van uw verzoek, kunt u ook bellen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Het RSC is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur op telefoonnummer 088 361 61 61. Het RSC is ook bereikbaar via Sociale media, Twitter en Facebook. Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

 • Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Rechtspraak of omdat u ontevreden bent over de behandeling van uw verzoek over uw persoonsgegevens? Dan kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

  Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens in rechtszaken kunt u een klacht indienen bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad. Klik hier voor contactgegevens van de Hoge Raad (hogeraad.nl).

  Voor klachten over alle overige verwerkingen van persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  Voor de bestuursrechtelijke colleges (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) is het toezicht belegd bij de nieuw ingestelde “AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges”. Daarvoor geldt een aparte regeling welke beschreven staat op de websites van de betreffende colleges.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Rechtspraak heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG is onafhankelijk en controleert of de Rechtspraak de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie toepast en naleeft. U kunt de functionaris per e-mail bereiken via functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Rechtspraak verwerkt. De Rechtspraak mag de privacyverklaring aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst is gebeurd. De versiedatum van de huidige verklaring is 19 februari 2024.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact