Laden...

Huurzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Ontbinding en ontruiming wegens (herhaalde) wanprestatie in verstekzaken

 

Toewijzing van toekomstige huurtermijnen

In de vergadering van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) van 12 december 2005 is ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK: 

Een vordering tot betaling van toekomstige huurtermijnen bij wijze van nakoming wordt in beginsel niet toegewezen, omdat ervan wordt uitgegaan dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen. Een dergelijke vordering wordt wel toegewezen, wanneer niet dan wel niet voldoende gemotiveerd betwist is: 

  • dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk is, of 
  • dat de schuldeiser uit mededelingen van de schuldenaar heeft mogen afleiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten, of 
  • dat de schuldeiser goede gronden heeft te vrezen dat de schuldenaar in de nakoming tekort zal schieten. 
Let op: deze aanbeveling ziet op de vordering tot (toekomstige) nakoming van betaling van de huur, te onderscheiden van de vordering tot betaling van de huur bij wijze van schadevergoeding na ontbinding (en ontruiming) van het gehuurde. (Zie voor het geval de vordering is gegrond op artikel 6:277 BW: de Aanbeveling III Vordering toekomstige huurtermijnen van de expertgroep huurrecht 1e aanleg van het LOVCK (Vordering toekomstige huurtermijnen).

 

 

Griffierecht bij vorderingen tot betaling van huurachterstanden alsmede tot
ontbinding van huurovereenkomst en ontruiming

Indien een vordering enerzijds de betaling van achterstallige huurtermijnen en anderzijds de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde betreft, wordt de hoogte van het griffierecht bepaald op grond van de hoofdsom in de dagvaarding, te vermeerderen met de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en gevorderde gespecificeerde, reeds vervallen rente. 

Indien wordt vastgesteld dat een deel van de vordering ten onrechte in de dagvaarding is gevorderd, dan wordt bij toewijzing van de proceskosten aan de gedaagde alleen dat deel van het griffierecht toegewezen dat overeenkomt met de hoogte van de werkelijk verschuldigde achterstand ten tijde van het dagvaarden. 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.