Laden...

Kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

 Procesreglementen

>Alles uitklappen

 Kort geding kantonzaken

>Alles uitklappen

 Europese procedure voor geringe vorderingen

>Alles uitklappen
 • Vorderingen betreffende de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009), worden met het formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

  Formulier A (europa.eu)

 • For the application of claims under the terms of the European Small Claims Procedure (Regulation (EC) No 861/2007 of 11 July 2007) form A must be used. Regular rules for jurisdiction apply. This form is available in all languages of the European Union and can be found on the website of the European Commission.

  Form A (europa.eu)

De reglementen, procedures en formulieren zijn landelijk. De gerechten hebben zelf aanvullende/afwijkende procedures en regelingen. Bekijk daarom altijd de regels en procedures van het gerecht waar de zaak dient.

 

 

 

 Arbeidsovereenkomst

>Alles uitklappen

 Huren

>Alles uitklappen
 • In de vergadering van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) van 12 december 2005 is ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:

  Een vordering tot betaling van toekomstige loon- of huurtermijnen wordt toegewezen, wanneer niet dan wel niet voldoende gemotiveerd betwist is:

  • dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk is, of
  • dat de schuldeiser uit mededelingen van de schuldenaar heeft mogen afleiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten, of
  • dat de schuldeiser goede gronden heeft te vrezen dat de schuldenaar in de nakoming tekort zal schieten.
 • In de vergadering van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) van 12 december 2005 is ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:

  Indien een vordering enerzijds de betaling van achterstallige huurtermijnen en anderzijds de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde betreft, wordt de hoogte van het vastrecht bepaald op grond van de hoofdsom, te vermeerderen met de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en gevorderde gespecificeerde, reeds vervallen rente.

 • De leden van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) hebben tijdens de LOK-vergadering van 6 februari 2006 ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:

  Een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst - betreffende woonruimte - alsmede tot ontruiming van het gehuurde wegens wanbetaling wordt in beginsel toegewezen, indien vaststaat dat er sprake is van een huurachterstand ter grootte van drie maandtermijnen, met dien verstande dat:

  • indien de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is, de lopende maand onder deze drie maanden begrepen is;
  • indien sprake is geweest van huurverhoging, een ‘oude’ maandtermijn als een volle maand wordt gerekend, mits de specificatie van de huurachterstand daaromtrent duidelijk is.

  De vordering wordt afgewezen, indien de huurachterstand niet gelijk is aan een bedrag van tenminste driemaal de maandhuur.

  Bovenstaande laat onverlet dat in procedures waarin door de huurder verweer wordt gevoerd, aanleiding kan bestaan aan de huurder een betalingstermijn toe te staan.

  Een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst - betreffende woonruimte - alsmede tot ontruiming van het gehuurde wegens herhaalde wanbetaling wordt in beginsel toegewezen, indien gesteld en zonodig bewezen wordt dat de huurachterstand tenminste twee maanden bedraagt (indien de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is, de lopende maand daaronder begrepen) en de huurder minder dan een jaar voor de zitting reeds tot betaling van een huurachterstand is veroordeeld.

 Handboeken kanton

>Alles uitklappen

 Curatele, bewind en mentorschap

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.