Laden...

Kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

 Procesreglementen

>Alles uitklappen

 Kort geding kantonzaken

>Alles uitklappen

 Europese procedure voor geringe vorderingen

>Alles uitklappen
 • Vorderingen betreffende de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009), worden met het formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

  Formulier A (europa.eu)

 • For the application of claims under the terms of the European Small Claims Procedure (Regulation (EC) No 861/2007 of 11 July 2007) form A must be used. Regular rules for jurisdiction apply. This form is available in all languages of the European Union and can be found on the website of the European Commission.

  Form A (europa.eu)

De reglementen, procedures en formulieren zijn landelijk. De gerechten hebben zelf aanvullende/afwijkende procedures en regelingen. Bekijk daarom altijd de regels en procedures van het gerecht waar de zaak dient.

 

 

 

 Arbeidsovereenkomst

>Alles uitklappen

 Huren

>Alles uitklappen
 • In de vergadering van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) van 12 december 2005 is ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:

  Een vordering tot betaling van toekomstige huurtermijnen bij wijze van nakoming wordt in beginsel niet toegewezen, omdat ervan wordt uitgegaan dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen.

  Een dergelijke vordering wordt wel toegewezen, wanneer niet dan wel niet voldoende gemotiveerd betwist is:
  • dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk is, of
  • dat de schuldeiser uit mededelingen van de schuldenaar heeft mogen afleiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten, of
  • dat de schuldeiser goede gronden heeft te vrezen dat de schuldenaar in de nakoming tekort zal schieten.
  Let op: deze aanbeveling ziet op de vordering tot (toekomstige) nakoming van betaling van de huur, te onderscheiden van de vordering tot betaling van de huur bij wijze van schadevergoeding na ontbinding (en ontruiming) van het gehuurde. (Zie voor het geval de vordering is gegrond op artikel 6:277 BW: de Aanbeveling III Vordering toekomstige huurtermijnen van de expertgroep huurrecht 1e aanleg van het LOVCK (Vordering toekomstige huurtermijnen.)
 • Indien een vordering enerzijds de betaling van achterstallige huurtermijnen en anderzijds de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde betreft, wordt de hoogte van het griffierecht bepaald op grond van de hoofdsom in de dagvaarding, te vermeerderen met de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en gevorderde gespecificeerde, reeds vervallen rente.

  Indien wordt vastgesteld dat een deel van de vordering ten onrechte in de dagvaarding is gevorderd, dan wordt bij toewijzing van de proceskosten aan de gedaagde alleen dat deel van het griffierecht toegewezen dat overeenkomt met de hoogte van de werkelijk verschuldigde achterstand ten tijde van het dagvaarden.

 Handboeken kanton

>Alles uitklappen

 Curatele, bewind en mentorschap

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.