Waar ging het 'liquidatieproces Passage' over?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBekende rechtszaken > Liquidatieproces Passage > Waar ging het 'liquidatieproces Passage' over?

Omvangrijke strafzaken

Het ‘liquidatieproces Passage’ was de gangbare benaming van een aantal omvangrijke strafzaken die tegen een aantal verdachten in 2007/2008 is gestart bij de rechtbank Amsterdam. Na een zeer langdurige behandeling heeft de rechtbank op 29 januari 2013 vonnissen gewezen. In al deze zaken werd hoger beroep ingesteld. Op 29 juni 2017 deed het gerechtshof uitspraak: 9 veroordelingen en 1 vrijspraak.

11 verdachten gelijktijdig berecht

De kern van deze zaak was dat 11 verdachten ervan werden beschuldigd in wisselende samenstelling betrokken te zijn geweest bij liquidaties, pogingen daartoe of de voorbereiding daarvan. Het ging veelal om (poging tot/voorbereiding van en gepleegde) moorden die door het Openbaar Ministerie worden gekoppeld aan wat wel het ‘Amsterdamse milieu’ wordt genoemd, in het tijdvak van 1993 tot en met 2006. Een aantal van hen werd bovendien beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, gericht op het plegen van liquidaties en wapendelicten. Onder de noemer 'Passage-zaak' stonden aanvankelijk 11 –ontkennende– verdachten gelijktijdig terecht.

2 verdachten overleden

Tijdens de behandeling zijn twee verdachten overleden. Eén verdachte is aan een ziekte overleden voordat de rechtbank vonnis heeft kunnen wijzen. Een andere verdachte is de in december 2014 de door de rechtbank op vrije voeten gestelde verdachte, A. A.. Hij is tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep in Turkije door geweld om het leven gekomen. Ook op een andere verdachte, J. B., is in januari 2015 in Panama een moordaanslag gepleegd. Hij heeft de aanslag overleefd.

Hoger beroep in alle zaken

In januari 2013 heeft de rechtbank Amsterdam na een langdurig proces van ongeveer 5 jaar in een aantal zaken zware straffen opgelegd. In 3 gevallen is een levenslange gevangenisstraf. In een aantal zaken zijn vrijspraken gevolgd, ook nadat door het Openbaar Ministerie de oplegging van levenslange gevangenisstraf is geëist. In al deze zaken is hoger beroep ingesteld door de verdachten en in de meeste gevallen ook het Openbaar Ministerie.

‘Deals’ met kroongetuigen

Bijzonder in dit proces was de aanwezigheid van 2 kroongetuigen. Dit zijn personen die in Passage zelf verdachte zijn en met wie het Openbaar Ministerie een ‘deal’ heeft gesloten. Tegenover de verplichting van deze verdachten/getuigen om over bepaalde moorden naar waarheid te verklaren én te getuigen in de zaken van de andere verdachten staat de toezegging door het Openbaar Ministerie dat tegen hen een lagere straf zal worden geëist. Het is uiteindelijk de rechter –in dit geval: het hof- die zal bepalen of de verklaringen van deze kroongetuigen door de strafvorderlijke beugel kunnen en als dat het geval is of deze betrouwbaar zijn en voor het bewijs kunnen worden gebruikt.

Nieuwe kroongetuige in hoger beroep

De verdachte P. la S. was al kroongetuige bij de behandeling in eerste aanleg. Tijdens de behandeling in hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat ook met een andere in Passage terechtstaande verdachte (F. R.) een ‘deal’ is gesloten. Daardoor figureren in dit proces nu 2 kroongetuigen, die bovendien zélf van zeer ernstige misdrijven worden verdacht. Het figureren van deze kroongetuigen is 1 van de voor Passage bijzonder kenmerkende kwesties.

Behandeling gecompliceerd

Onderzoek naar juistheid verklaringen

De behandeling van de zaak Passage was nogal gecompliceerd, van meet af aan al en in verhoogde mate in hoger beroep. Dat kwam niet alleen door de grote omvang van de zaak, maar ook door de verwikkelingen tijdens het proces. Zo heeft het gegeven van de in hoger beroep door het Openbaar Ministerie naar voren gebrachte kroongetuige Fred Ros tot gevolg dat er een vrij uitvoerig onderzoek moest worden ingesteld om de inhoud van zijn verklaringen nader op juistheid te kunnen onderzoeken.

Strafzaken met raakvlakken

Voorts werden tijdens de behandeling van de zaak Passage in hoger beroep bij de rechtbank Amsterdam strafzaken aanhangig gemaakt, die inhoudelijk raakvlakken hebben met de zaken die in Passage worden behandeld. Het gaat om de strafzaken tegen de vermeende moordenaars van vastgoedhandelaar Endstra en de strafzaak tegen Willem Holleeder. De voortgang van die strafzaken bij de rechtbank had betekenis voor de voortgang van Passage in hoger beroep en andersom, ook al stond de behandeling van al deze zaken op zichzelf.

Alle ontwikkelingen bij de rechtbank en het gerechtshof

DatumOmschrijvingMeer informatie
28-10-2008Schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge art. 513 Sv. Verzoek afgewezen. Rekestnummer 08.713
10-02-2009Mondeling verzoek tot wraking ingevolge art. 513 Sv. Verzoek afgewezen. Rekestnummer 09.133
09-03-2009Tussenbeslissingen naar aanleiding van de preliminaire (niet-ontvankelijkheidsverweren), onderzoekswensen en/of voorlopige hechtenis. Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing
Beslissing
14-04-2009De Telegraaf is, op vordering van een Amsterdamse advocaat en diens cliënt (verdachte in het liquidatieproces Passage), veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie. Dit heeft de rechter in het kort geding van 9 april bepaald. Uitspraak
02-07-2009Tussenbeslissing in Passage-proces. 3D-animatie; equality of arms. Beslissing
27-01-2010Afwijzing wrakingsverzoek. Volgens de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam hebben de rechters in deze zaak geen blijk van vooringenomenheid gegeven en is van partijdigheid geen sprake. Actualiteit
27-04-2010De rechtbank Amsterdam heeft bij tussenbeslissing alle verzoeken van de kroongetuige Peter La S., en ook die van de overige raadslieden, tot nader onderzoek, afgewezen. Beslissing
21-05-2010Schriftelijk verzoek tot wraking ingevolge art. 513 Sv. Het verzoek is afgewezen. Nieuwsbericht
Beslissing
08-07-2010Tussenbeslissing in Passage-proces. Verzoek verhoor getuigen naar aanleiding van verklaringen Q5. Beslissing
18-10-2010Beslissing voorlopige hechtenis in het Passage-proces. Beslissing
19-10-2010Tussenbeslissing op aanhoudingsverzoek raadslieden verdachte in Passage-proces. Beslissing
20-10-2010Behandeling zaak Dino S. medio 2011 Nieuwsbericht
04-11-2010Tussenbeslissing op verzoek opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachten en afsplitsing van de "1993-zaken".
13-12-2010Opheffing bij tussenbeslissing van de voorlopige hechtenis in de zaak NICHT (13/529027-07) en de 140-zaak (parketnummer 13/529010-09) in het Passage-proces. Beslissing
18-04-2011Tussenbeslissing in Passage-proces. Verzoek horen getuigen en toevoeging stukken aan Passagedossier. Beslissing
13-12-2011Tussenbeslissing in Passage-proces. Verzoek om toevoeging conceptverweer aan dossier; nader onderzoek naar getuigenbescherming; fatale termijn voor onderzoekswensen. Beslissing
12-04-2012Tussenbeslissing verzoek opheffing voorlopige hechtenis Dino S. Beslissing
12-04-2012Tussenbeslissing over opheffing voorarrest Dino S. Vraag en antwoord
24-04-2012Agenda zittingen Passage 24 april 2012
02-01-2013Agenda 22-1-2013 om 9.30 uur: formele sluitingszitting Let op: locatie van de zitting op 22-1 is Parnassusweg 220 29-1-2013 om 10.00 uur: uitspraak
29-01-2013Uitspraken liquidatieproces Passage Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
Uitspraak
25-06-2013Beslissing op een preliminair verweer. Berechting door een onpartijdige rechter in eerste aanleg? Beslissing
25-06-2013Beslissing op een preliminair verweer. Ten onrechte opnieuw in rechte betrokken. Toetsingskader en beoordeling nieuwe bezwaren. Beslissing
27-09-2013Tussenbeslissing op verweer schending specialiteitsbeginsel in de overleveringsprocedure Beslissing
27-09-2013Beslissing op een preliminair verweer. Berechting door een onpartijdige rechter in eerste aanleg? Beslissing
27-09-2013Tussenbeslissing. Is het hoger beroep in de strafzaak door het OM in strijd met het recht ingesteld? Beslissing
30-09-2014Tussenbeslissing n.a.v. vordering AG tot voeging van de verklaringen van een 'kroongetuige' in het dossier Beslissing
28-10-2014Beslissing op verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis Beslissing
06-11-2014Beslissing voorzitter over plaats van publiek en pers in zittingszaal op vordering advocaat-generaal Beslissing
23-01-2015Het openbaar ministerie heeft in hoger beroep een tweede kroongetuige geïntroduceerd. Overwegingen en beslissingen over de voortgang van de behandeling van de zaken in hoger beroep Overwegingen en beslissingen
21-09-2015 Beslissingen op verzoeken tot informatieverstrekking door openbaar ministerie over kaders getuigenbescherming met het oog op toetsing door het hof. Beslissingen op getuigenverzoeken met het oog op beoordeling overeenkomst met en betrouwbaarheid van (kroon)getuigen. Beslissingen
6-10-2015Strekking en reikwijdte verschoningsrecht getuige ex artikel 217 Sv. in gelijktijdig doch niet gevoegd behandelde strafzaken Uitspraak
22-12-15De verdachte verzoekt schorsing van de voorlopige hechtenis teneinde een in een andere strafzaak onherroepelijk opgelegde vrijheidsstraf ten uitvoer te kunnen laten leggen. Hof wijst het verzoek af en wijst op de in art. 68 Sv. neergelegde wettelijke opdracht aan OM tot verrekening. Beslissing
20-05-2016 Voorlopige hechtenis van kroongetuige (in de zin van art. 226g Sv.) en aan die getuige gedane toezeggingen. Is het Openbaar Ministerie gehouden om over het al dan niet ten uitvoer leggen van die hechtenis en hetgeen daaromtrent aan de getuige mogelijk is toegezegd (op voorhand) verantwoording af te leggen aan de rechter in de zaak waarin de getuige verklaart? Beslissing op een daartoe strekkend verzoek van medeverdachten in wier zaken de kroongetuige verklaart   Beslissing
26-08-2016Beslissingen over gevangenhouding Fred Ros en Dino S. Beslissingen
22-11-2016Eisen Openbaar Ministerie in hoger beroep Actualiteit (om.nl)
29-06-2017Uitspraken gerechtshof, 9 veroordelingen en 1 vrijspraak Nieuwsbericht