Laden...

Ik ben advocaat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Ik ben advocaat
 

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
  • Een verzoek tot het opheffen van een rekening-courant voor in rekening te brengen griffierechten kan worden ingediend bij het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): kcc.ldcr@rechtspraak.nl.
  • Na opheffing van de rekening-courant ontvangt u van ons losse griffierecht nota’s.
  • Inwilliging van het verzoek geschiedt schriftelijk of per e-mail onder vermelding van de ingangsdatum. Het LDCR verwerkt de opheffing binnen twee weken na ontvangst van het verzoek in de administratie.
 • Mocht u een rekening-courantverhouding hebben maar toch een nota griffierecht hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): tel. 088 - 361 10 01 (8.00 – 17.30 uur) of    kcc.ldcr@rechtspraak.nl.

 • De volledige Algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant griffierechten is op 18 augustus 2014 gepubliceerd in de Staatscourant nr. 24 073 (officielebekendmakingen.nl).

 • Een klacht betreffende de Landelijke rekening-courant wordt schriftelijk of per e-mail gericht aan het LDCR (LDCR, postbus 3175, 3502 GD Utrecht of kcc.ldcr@rechtspraak.nl). Op een klacht van de rekening-couranthouder wordt binnen drie weken inhoudelijk gereageerd. Eventuele correcties worden bij de eerstvolgende factuur of, uiterlijk, bij de facturering over de daarop volgende maand verwerkt. Een klacht van de rekening-couranthouder heeft geen opschortende werking.

  Een klacht die betrekking heeft op de heffing van het griffierecht zal worden doorgestuurd naar het betreffende gerecht. Hiervoor staat ook de formele weg van verzet open. Degene die het griffierecht heeft betaald, kan gedurende een maand na die betaling tegen de beslissing van de griffier tot heffing van het griffierecht bij verzoekschrift in verzet komen bij het gerecht waaraan het griffierecht of de voorschotten werden betaald (artikel 29 lid 1 Wgbz).

  Het bezwaar van de deelnemer heeft geen opschortende werking.

 • De rekening-couranthouder is volgens de algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant altijd het kantoor. Voor de advocatuur is dit het geregistreerde kantoor met bijbehorend K-nummer zoals in de BAR (Beheer Advocaten Registratie) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De Landelijke rekening-courant geldt altijd voor alle geregistreerde medewerkers in BAR van het kantoor en kan alleen nog maar gehouden worden per kantoor. Individuele rekening(en)-courant per medewerker zijn niet mogelijk.

  • Het LDCR stelt gedurende de looptijd van de rekening-courant aan het begin van iedere maand de hoogte van het te betalen voorschot voor die maand vast. De vaststelling vindt plaats op basis van de gerealiseerde omzet van de rekening-couranthouder gedurende de afgelopen periode van maximaal twaalf maanden. Na uitsluiting van de maand met de hoogste en de maand met de laagste omzet, wordt van de resterende maanden de gemiddelde omzet berekend. Vervolgens wordt de hoogte van het voorschot bepaald op twee derde deel van dat bedrag.
  • Voor een nieuwe rekening-courant wordt de eerste vier maanden een andere methode van voorschotberekening toegepast, een zogenoemde beginnersregeling. Voor de eerste maand wordt geen voorschot in rekening gebracht. Voor de daarop volgende drie maanden wordt als voorschot in rekening gebracht twee derde deel van de omzet van de voorgaande maand. Met ingang van de vijfde maand wordt de in het eerste lid genoemde wijze van berekening toegepast.
  • Gelijktijdig met het vaststellen van het voorschot voor de nieuwe maand stelt het LDCR het eindsaldo van de afgelopen maand vast.
 • Relevante wijzigingen met betrekking tot de relatie tussen de rekening-couranthouder en de rekening-courantgebruiker worden geheel automatisch verwerkt vanuit BAR.

  Relevante wijzigingen ten aanzien van de e-billing account worden door de rekening-courant houder zelf gewijzigd op het e-billing portaal van de Rechtspraak: https://e-facturen.rechtspraak.nl. De Rechtspraak is niet aansprakelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens op het e-billing portaal.

  • Ja, u moet zich apart aanmelden voor e-billing. Eén van de voorwaarden waaronder u de Landelijke rekening-courant kan houden bij de Rechtspraak is dat u gebruik maakt van een digitale verzendmethode.
  • U ontvangt van het LDCR een klantnummer per rekening-courant. Hiermee kunt u zich aanmelden voor e-billing via de website van de aanbieder PostNL: https://e-facturen.rechtspraak.nl/Default.aspx?cid=14&mctl=InviteMe
  • Mocht u geen debiteurnummer hebben ontvangen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van het LDCR: tel. 088 3611001 (8.00 – 17.30 uur) of kcc.ldcr@rechtspraak.nl.
 • Ja, wij streven ernaar onze financiële berichten op korte termijn in meerdere formaten aan te kunnen bieden.