Laden...

Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ondertoezichtstelling > Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen.

Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

De kinderrechter kan op verzoek een minderjarige onder toezicht stellen.

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)

Is er spoed bij de ondertoezichtstelling? In veel gevallen verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming dan een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) in combinatie met een machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter kan de maatregelen meteen toewijzen. Binnen 2 weken volgt een zitting, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

 De procedure ondertoezichtstelling bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Wilt u als ouder of verzorger een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen? U kunt zelf een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Of een advocaat daarvoor inschakelen. In het Procesreglement Civiel jeugdrecht 2021 (pdf, 292,1 KB) staat aan welke eisen het verzoekschrift moet voldoen en welke stukken u meestuurt.

  Belanghebbenden informeren

  U kunt in het verzoekschrift ondertoezichtstelling aangeven wie u als belanghebbenden in de procedure beschouwt. De kinderrechter bepaalt uiteindelijk wie als belanghebbenden worden aangemerkt. De kinderrechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot ondertoezichtstelling.
  Belanghebbende civiel recht

 • Is er een verzoek tot ondertoezichtstelling ingediend? U krijgt een kopie van het verzoek thuisgestuurd. U heeft 3 mogelijkheden:

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling? U kunt de kinderrechter laten weten dat u het niet eens bent met het verzoek ondertoezichtstelling en waarom. Dat kan schriftelijk of mondeling.

  Verweerschrift

  U of uw advocaat mag tot de aanvang van de zitting een verweerschrift indienen. Als de kinderrechter toestemming geeft, dan mag dat zelfs nog tijdens de behandeling van de zaak.

  Mondeling verweer

  U of uw advocaat kan tijdens de zitting mondeling verweer voeren.

  Afzien van verweer

  Gaat u niet tegen het verzoek tot ondertoezichtstelling in? U kunt zelf de rechtbank een brief sturen om te laten weten dat u geen verweer gaat voeren. Dit is niet verplicht.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? En bent u niet bij de zitting aanwezig? Dan behandelt de rechter het verzoek tot ondertoezichtstelling zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de kinderrechter over het verzoek tot ondertoezichtstelling toegestuurd.

 • Er is altijd een zitting wanneer het om een nieuwe ondertoezichtstelling gaat. De zitting vindt doorgaans plaats binnen 3 weken nadat de rechtbank het verzoek tot ondertoezichtstelling heeft ontvangen.

  Oproep

  U krijgt een brief thuisgestuurd met een oproep voor de zitting. De (overige) belanghebbenden krijgen ook een oproep. In de brief staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  Tijdens de zitting spreekt de kinderrechter met u, met de Raad voor de Kinderbescherming en eventuele andere betrokkenen. Bijvoorbeeld de beoogde gezinsvoogd of een andere medewerker van de instelling die de (eventuele) maatregel uitvoert. U krijgt de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven.

  Niet openbaar

  Zittingen over ondertoezichtstelling zijn niet openbaar. U kunt dus niet zomaar een vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen. Ook als u een deskundige of adviseur meeneemt, beslist de kinderrechter of hij die persoon toelaat tot de zittingszaal.

  Kindgesprek

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar met een brief op voor een kindgesprek, ook wel kinderverhoor genoemd. Een kindgesprek is een gesprek van ongeveer 10 minuten met de kinderrechter. Ouders mogen daar niet bij zijn. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan is de kinderrechter niet verplicht om uw kind te horen. De kinderrechter kan wel besluiten om dat te doen. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 236,8 KB) (of maak gebruik van de alternatieve tekst (pdf, 28,7 KB) voor mensen met een functionele beperking)

  Zitting achteraf bij spoed

  Is er spoed bij de ondertoezichtstelling? In veel gevallen verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming dan een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) in combinatie met een machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter kan de maatregelen meteen toewijzen. Er moet dan wel binnen 2 weken een zitting plaatsvinden, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.
  Uithuisplaatsing

  Oproep in de beschikking

  De kinderrechter legt de spoedmaatregel vast in een beschikking. U krijgt de beschikking thuisgestuurd. In de beschikking staat meestal ook wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting wordt gehouden. Anders krijgt u een oproep per brief.

 • In de meeste gevallen doet de kinderrechter direct, aan het einde van de zitting, een uitspraak. Heeft de kinderrechter wat meer tijd nodig, dan volgt de uitspraak binnen 2 weken na de zitting.

  Doet de kinderrechter mondeling uitspraak, dan ontvangt u die ongeveer 2 weken later schriftelijk. U krijgt de uitspraak (beschikking) thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de beschikking.

  Mogelijke uitspraken

  De kinderrechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de kinderrechter het noodzakelijk vindt dat uw gezin verplicht hulp krijgt, dan wijst hij het verzoek tot ondertoezichtstelling toe. In de uitspraak legt hij vast hoe lang de maatregel moet duren. Ondertoezichtstelling mag maximaal 12 maanden duren. Verlenging is mogelijk. De kinderrechter geeft een bepaalde jeugdinstelling (gecertificeerde instelling, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) de opdracht om de ondertoezichtstelling uit te voeren. Die stelt dan een gezinsvoogd aan.

  Verzoek aanhouden

  Kan de kinderrechter nog geen inhoudelijke beslissing nemen, omdat er bijvoorbeeld nog een onderzoek loopt of ondertoezichtstelling noodzakelijk is? Dan houdt de kinderrechter het verzoek tot ondertoezichtstelling aan. Het verzoek wordt op een later moment nogmaals behandeld tijdens een zitting.

  Verzoek afwijzen

  Vindt de kinderrechter ondertoezichtstelling niet nodig, dan wijst hij het verzoek af.

  Geen uitspraak

  Is het verzoek ingetrokken, dan doet de kinderrechter geen uitspraak.

  Opheffing ondertoezichtstelling

  Op verzoek kan de ondertoezichtstelling eerder worden opgeheven. Daarvoor mag alleen een ouder met gezag of de minderjarige (ouder dan 12 jaar) zelf een verzoek indienen bij de kinderrechter. U mag pas een verzoek indienen als de gecertificeerde instelling besluit geen verzoek tot opheffing in te dienen. Dat geldt ook voor de minderjarige zelf.

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de kinderrechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. U heeft hier een advocaat voor nodig. Uw advocaat moet het hoger beroep instellen binnen 3 maanden na de uitspraak. Tegen een voorlopige ondertoezichtstelling staat geen hoger beroep open.
  Hoger beroep familiezaak

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak ondertoezichtstelling van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. U heeft hier een advocaat voor nodig. Uw advocaat moet cassatie instellen binnen 3 maanden na de uitspraak in hoger beroep.
  Cassatieberoep

U kunt niet zomaar een verzoek voor het ondertoezichtstellen van een kind indienen bij de kinderrechter. Dat kan alleen als:

 • u ouder of verzorger bent
 • u denkt dat een ondertoezichtstelling noodzakelijk is
 • de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten geen verzoek in te dienen

Kosten ondertoezichtstelling

Voor een procedure voor het onder toezicht stellen van een kind betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd ondertoezichtstelling

De procedure van een verzoek tot ondertoezichtstelling duurt minimaal 3 weken.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een ondertoezichtstelling aanvragen?

Als ouder of verzorger dient u een verzoek in bij de rechtbank. Dat kan alleen als de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om geen verzoek tot ondertoezichtstelling in te dienen.

Ik ben het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling, wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweer). In uw verweer licht u toe waarom u het niet eens bent met het verzoek.

Wat moet ik betalen als ik een verzoek tot ondertoezichtstelling indien?

Dient u zelf een verzoek in, dan bent u geen griffierecht verschuldigd. U maakt wel kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.