Laden...

Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ondertoezichtstelling > Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

Als u te horen krijgt dat er een ondertoezichtstelling (OTS) voor uw kind(eren) is aangevraagd bij de kinderrechter, kunt u veel vragen en emoties hebben. Zeker als u nog niet goed weet wat een OTS is, waarom het is aangevraagd, hoe het gaat bij de kinderrechter en hoe u kunt reageren.

U kunt ook de ouder of verzorger zijn die een OTS aan de rechter wil vragen. Soms kan dat.

Een ondertoezichtstelling valt onder het civiele recht. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen die u adviseert en begeleidt. Het mag wel en kan soms verstandig zijn.

Procedure ondertoezichtstelling (OTS)

De kinderrechter kan op verzoek een minderjarige onder toezicht stellen.

Is er spoed bij de ondertoezichtstelling? In veel gevallen verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming dan een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) in combinatie met een machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter kan de maatregelen meteen toewijzen. Binnen 2 weken volgt een zitting, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

 De procedure ondertoezichtstelling bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • De Raad voor de Kinderbescherming kan op basis van onderzoek inschatten dat een OTS of een voorlopige OTS (VOTS) een passende maatregel voor de bescherming van minderjarige kinderen is. De Raad voor de Kinderbescherming dient dan een verzoek in bij de kinderrechter.

  Het kan zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming (of het Openbaar Ministerie) besluit om geen verzoek tot een OTS in te dienen. Als een ouder of verzorger denkt dat dit wel noodzakelijk is, kan hij of zij zelf een verzoekschrift voor een OTS indienen bij de kinderrechter. Het verzoek moet voldoen aan het Procesreglement Civiel jeugdrecht 2022 (pdf, 494,3 KB).

  Is er al een OTS, dan kan de jeugdbeschermer (gezinsvoogd) aan de kinderrechter om verlenging vragen.


 • U krijgt schriftelijk bericht van de rechtbank als er een verzoek tot een OTS, verlenging van de OTS of verzoek tot VOTS is ingediend bij de rechtbank. Bij het bericht zit een kopie van het verzoekschrift en de bijlagen die de Raad voor de Kinderbescherming of uw jeugdbeschermer bij de rechtbank heeft ingediend. Het kan emotioneel voor u zijn om dit te lezen en even tijd vragen om na te denken. U kunt de brief ook bespreken met uw hulpverlener of een andere vertrouwenspersoon.

  Het is goed om te weten wat u kunt doen met het bericht van de rechtbank:

  In verweer gaan

  Laat het de kinderrechter weten als u het niet eens bent met het verzoek tot een OTS, verlenging van de OTS of een VOTS. Dit heet in verweer gaan. Dit kan op twee manieren.

  • Schrijf een brief, verweerschrift genoemd. Vermeld daarin waarom u het niet eens bent met het verzoek en het zaaknummer (dit staat in het bericht van de rechtbank). Stuur uw verweerschrift naar het adres in het bericht van de rechtbank. Dit mag tot 3 werkdagen voordat de zitting begint en als de kinderrechter toestemming geeft, nog tijdens de zitting. Stuur uw verweerschrift ter informatie ook aan de Raad voor de Kinderbescherming en andere belanghebbenden (of uw jeugdbeschermer als u het niet eens bent met verlenging van de OTS).
  • Vertel tijdens de zitting waarom u het niet eens bent. Vertel het ook eventuele veranderingen in uw situatie vanaf het moment dat het verzoek tot de OTS is ingediend. In het bericht van de rechtbank staat waar en wanneer de zitting is.

  Bent u het eens met een OTS of verlenging daarvan?

  U hoeft het de kinderrechter niet te laten weten, maar het kan wel. Dit kan op twee manieren.
  • Schrijf in een brief dat u het eens bent met een OTS of verlenging daarvan en stuur uw brief naar het adres in het bericht van de rechtbank.
  • Vertel het tijdens de zitting.

  Weet u niet wat u moet doen?

  Rechters mogen u niet adviseren, omdat zij onpartijdig en onafhankelijk zijn. Weet u niet wat u moet doen, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (telefoon 0800 8020), een advocaat of iemand anders die u kan helpen.

  Als u niets laat weten, beslist de kinderrechter zonder uw reactie

  U mag ervoor kiezen niet schriftelijk te reageren en ook niet naar de zitting te gaan. Alleen beslist de kinderrechter dan zonder uw reactie gehoord te hebben. De beslissing van de kinderrechter krijgt u na een aantal weken per post.


 • Het doel van de zitting is dat de kinderrechter een goed beeld krijgt van uw situatie om te kunnen beslissen of een ondertoezichtstelling of verlenging daarvan een passende maatregel is. Daarvoor stelt de rechter vragen en luistert hij naar u en de andere aanwezigen.

  Meestal is de zitting binnen 3 weken nadat de rechtbank het verzoek tot een OTS of verlenging daarvan heeft ontvangen. U en de belanghebbenden krijgen bericht waar en wanneer de zitting is.

  Is er een VOTS (voorlopige ondertoezichtstelling, vaak in combinatie met uithuisplaatsing) uitgesproken, dan is deze direct ingegaan en is er binnen 2 weken een zitting. Waar en wanneer de zitting is, staat in de beschikking (het bericht) over de VOTS of in een brief van de rechtbank. U en de belanghebbenden kunnen tijdens de zitting vragen stellen en een toelichting geven over de situatie.
  Na het uitspreken van de VOTS zoekt de Raad voor de Kinderbescherming in maximaal 3 maanden uit wat er precies speelt.

  Hoe kunt u zich voorbereiden op de zitting?

  • Bedenk van tevoren voor uzelf wat u wilt vertellen aan de kinderrechter. Heeft u een verweerschrift gemaakt, leest u dat van nog eens goed door.
  • Kijk of u uw verhaal zelf wilt vertellen. Wilt u iemand anders het woord voor u laten doen zoals een advocaat, geef dit dan van tevoren door aan de rechtbank (iemand die voor u het woord doet, heet een gemachtigde).
  • Kijk hoe u naar de rechtbank reist en daar op tijd kunt aankomen.
  • Lees de informatie over de rechtbank om te zien wat u moet meenemen en hoe het bij binnenkomst bij de rechtbank verloopt, en lees de huisregels.

  In de zittingszaal

  In de zittingszaal mogen alleen deze personen zijn:

  • U en de andere ouder of verzorger als hij of zij belanghebbende is (het ouderlijk gezag heeft of als stiefouder tot het gezin van u en de minderjarigen behoort)
  • Uw advocaat of de advocaat van de andere ouder of verzorger (een advocaat inschakelen is niet verplicht, maar kan soms wel verstandig zijn)
  • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming (alleen als de Raad voor de Kinderbescherming het verzoek tot OTS heeft ingediend)
  • Iemand van de organisatie die een jeugdbeschermer zou kunnen aanwijzen
  • Iemand die de jeugdbeschermer zou kunnen zijn
  • Andere personen als zij toestemming hebben van de kinderrechter om bij de zitting te zijn, bijvoorbeeld een hulpverlener
  • Indien nodig: een tolk
  • Indien nodig: parketpolitie (onderdeel van de politie dat verantwoordelijk is voor de veiligheid tijdens een zitting)

  Er mag geen publiek zijn, de zitting is niet openbaar. Een ouder of verzorger die geen belanghebbende is, kan wel speciale toegang krijgen tot de zitting om gehoord te worden. Daarvoor is de toestemming van de kinderrechter nodig.

  Kindgesprek

  Kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen altijd een uitnodiging voor een kindgesprek. Dit is een gesprek van ongeveer 10 minuten tussen een kind en de kinderrechter. Het kind mag dan vertellen hoe het denkt over de thuissituatie en waar het kind behoefte aan heeft. Ouders of verzorgers mogen niet bij het gesprek zijn. Kinderen zijn niet verplicht naar het kindgesprek te gaan en mogen ook een brief aan de kinderrechter sturen.

  Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen een uitnodiging voor een kindgesprek als de kinderrechter besluit hun verhaal te willen horen.


 • Meestal heeft de kinderrechter na het lezen van alle documenten, soms kindgesprekken en het horen van aanwezigen tijdens de zitting een goed beeld van uw situatie. Dan kan hij aan het einde van de zitting mondeling uitspraak doen over een ondertoezichtstelling (OTS). U of uw advocaat krijgt de uitspraak (die beschikking heet) dan ook nog per brief.

  Heeft de rechter wat meer tijd nodig, dan volgt de uitspraak binnen 2 weken na de zitting per brief.

  Dit kan de uitspraak zijn:

  De kinderrechter gaat akkoord met een OTS

  Dit betekent dat de kinderrechter de minderjarige(n) onder toezicht stelt, omdat hij het noodzakelijk vindt dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Een jeugdbeschermingsorganisatie (gecertificeerde instelling) wijst een jeugdbeschermer toe. In de uitspraak staat voor hoelang.

  De OTS kan maximaal 12 maanden duren (verlenging is daarna mogelijk met maximaal 12 maanden). Als de jeugdhulporganisatie niet denkt dat de OTS eerder kan worden opgeheven, maar u als ouder of verzorger wel, dan kunt u dit aan de kinderrechter vragen. Een kind van 12 tot 18 jaar mag dit ook vragen.

  De kinderrechter houdt het verzoek tot een OTS aan

  Staat dit in de uitspraak, dan betekent het dat de kinderrechter nog geen inhoudelijke beslissing kan nemen over het hele verzoek of een deel daarvan. Bijvoorbeeld omdat er nog een onderzoek loopt naar de vraag of een OTS noodzakelijk is. Daarna komt er weer een zitting.

  De kinderrechter gaat niet akkoord met een OTS

  Vindt de kinderrechter een OTS niet nodig, dan gaat hij niet akkoord (hij wijst het verzoek af).

  Geen uitspraak

  Is het verzoek tot een OTS ingetrokken, dan doet de kinderrechter geen uitspraak.


 • In hoger beroep

  Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u binnen 3 maanden in hoger beroep bij een gerechtshof. U heeft hier een advocaat voor nodig.

  U kunt niet in beroep gaan tegen een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS).

  In cassatie gaan

  Als het gerechtshof uitspraak heeft gedaan in hoger beroep en u het er niet mee eens bent, kunt u in cassatie bij de Hoge Raad.

U kunt niet zomaar een verzoek voor het ondertoezichtstellen van een kind indienen bij de kinderrechter. Dat kan alleen als:

 • u ouder of verzorger bent
 • u denkt dat een ondertoezichtstelling noodzakelijk is
 • de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten geen verzoek in te dienen

Kosten

Voor een procedure over ondertoezichtstelling betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

De procedure van een verzoek tot ondertoezichtstelling duurt minimaal 3 weken.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.