Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking
Den Haag, 28 juni 2017
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (28 juni 2017) een overzichtsuitspraak gedaan over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen.

Achtergrond

De ladder voor duurzame verstedelijking is neergelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In artikel 3.1.6., tweede lid, van dit besluit zijn eisen opgenomen waaraan een bestemmingsplan moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook hotels, ziekenhuizen en recreatieparken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan van rijk of provincie of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Houvast

Over de toepassing van de 'ladder' heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de afgelopen jaren veel uitspraken gedaan. Per 1 juli 2017 wordt het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd met als doel om de ladder te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te verminderen. Een deel van de omvangrijke rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak blijft ook na 1 juli 2017 van belang. De hoofdlijnen van die rechtspraak zijn in deze overzichtsuitspraak opgenomen en zijn bedoeld om de rechtspraktijk houvast te bieden bij de toepassing van de ladder.

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten