Laden...

Rechtszaak: mag Rammstein kabaal maken?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksJaardocumenten > Jaarverslag Rechtspraak 2023 > Rechtszaak: mag Rammstein kabaal maken?

Samenvatting

Op deze website vindt u de samenvatting van het jaarverslag van de Rechtspraak. Het volledige jaarverslag is te lezen door te klikken op de blauwe knop onder deze tekst.

Download het volledige jaarverslag (pdf, 8,4 MB)

Rechtszaak: mag Rammstein kabaal maken?


Waar gaat de zaak over?

De Duitse metalband Rammstein treedt op in Groningen. Niet iedereen staat te juichen. Sommigen willen dat de concerten worden verboden vanwege de gevolgen voor de natuur en mogelijke gehoorschade voor bezoekers.

 

Standpunt partijen

>Alles uitklappen
  • De concerten van de Duitse Metalgroep Rammstein op 6 en 7 juli 2023 zullen een groot negatief milieueffect hebben. Uit een rapport van de Nederlandse Stichting Geluidshinder over de concerten op de Drafbaan in het Stadspark van Groningen blijkt dat bij de omwonenden sprake zal zijn van onduldbare hinder en dat de natuur in de wijde omgeving wordt blootgesteld aan te veel geluid. Er is evenwel een evenementenvergunning verleend voor de concerten zonder dat onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de natuur. Hiermee is voorbijgegaan aan de Europese Habitatrichtlijn. In het Stadspark zijn te beschermen natuurwaarden aanwezig waarvoor geen vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het betreft het leefgebied van de poelkikker in de poel in de Heemtuin, enkele verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van eekhoorns in bomen verspreid over het park en de nestplaats van een bosuil. Tijdens het broedseizoen geldt bovendien dat alle nestplaatsen van broedvogels beschermd zijn. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient hiermee rekening te worden gehouden. Daarnaast hebben de gemeente en de provincie de belangen van omwonenden en de belangen van de concertbezoekers voor wat betreft het tegengaan van geluidshinder en het voorkomen van gehoorschade onvoldoende onderkend en afgewogen. 

  • De burgemeester van Groningen heeft een evenementenvergunning afgegeven voor twee concerten van Rammstein. De vergunning moet worden getoetst aan het toetsingskader uit de algemene plaatselijke verordening. Dat toetsingskader biedt geen ruimte voor een toets aan het belang voor de bescherming van de natuur. Er is wel een quickscan uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Daaruit blijkt dat niet voor aantasting van beschermde (natuur)waarden gevreesd behoeft te worden. Vanwege de beperkte omvang van de concerten en de afstand tussen het Stadspark en Natura 2000-gebieden, is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen concerten negatieve effecten zullen hebben op de natuurgebieden. Er worden ook geen beschermde bomen aangetast of gekapt. Verder volgt uit de conclusies van de quickscan dat de concerten niet negatief zullen uitpakken voor het foerageer- en broedgebied van algemene vogelsoorten. Op deze plek in de stad Groningen worden regelmatig concerten en evenementen georganiseerd met vergelijkbare geluidsbelasting. Dergelijke concerten dragen bij aan de ontwikkeling van het Evenemententerrein Stadspark en maken van Groningen een aantrekkelijke cultuur- en evenementengemeente. De geluidsbelasting mag maximaal 103 db(A) zijn, en die wijkt niet af van de normen die steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen hanteren. 


De rechtbank Noord-Nederland

De bestuursrechter wijst de verzoeken van de Natuurbeschermingswacht en de gebruikster van de volkstuin af. Het college van B en W van Groningen heeft voldoende uitgelegd waarom het de belangen van het doorgaan van het concert zwaarder laat wegen dan de belangen (namelijk geluidsoverlast) van omwonenden. De concerten van Rammstein kunnen dus doorgaan. Voor de beoordeling of een evenementenvergunning kan worden verleend, behoeft de natuur niet te worden meegenomen. Dat staat namelijk niet in de algemene plaatselijke verordening. Wat betreft de geluidsnorm heeft het college van Gedeputeerde Staten voldoende onderbouwd dat er geen schade aan de natuur zal optreden. Er is geen tegenbewijs overgelegd dat er wel schade zal optreden. De quickscan van de gemeente is op de juiste uitgangspunten gebaseerd en is zorgvuldig tot stand gekomen. Er is ook geen reden om de concerten te verbieden vanwege gevreesde gehoorschade voor bezoekers. Het college heeft toegelicht dat de verhoging van de geluidsnorm naar 103 dB(A) op beide avonden maar kort duurt, dat deze geluidsnorm gebruikelijk is in de branche en dat concertbezoekers er zelf voor kiezen om zich aan die geluidsnorm bloot te stellen. De organisatie geeft de bezoekers gratis oordoppen.