Debat bestuursrechtspraak spitst zich toe op positie CBb-raadsheren en expertise CRvB

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Debat bestuursrechtspraak spitst zich toe op positie CBb-raadsheren en expertise CRvB
Den Haag, 07 oktober 2016

Het debat over de bestuursrechtspraak in hoogste instantie gisteravond in de Tweede Kamer spitste zich toe op 2 discussiepunten. Het eerste: wat wordt er geregeld voor de 8 raadsheren van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die niet welkom zijn bij de Raad van State? Het tweede: leidt de opheffing van de Centrale Raad van Beroep tot versnippering en verlies van expertise?

Zoals bekend wil het kabinet de bestuursrechtspraak in hoogste instantie vereenvoudigen. Volgens het wetsvoorstel worden de zaken van de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheids- en ambtenarenrecht) ondergebracht bij de 4 gerechtshoven en de zaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (sociaal-economisch bestuursrecht) gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Rechtspraak had liever gezien dat de CRvB, het CBb en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zouden opgaan in een nieuw bestuursrechtelijk gerechtshof (zie ook het position paper van de Raad voor de rechtspraak). 

Welk probleem?

Plein van het Binnenhof
Dat coalitiepartijen VVD en PvdA in hoofdlijnen voorstander van het wetsvoorstel zijn, werd gisteravond snel duidelijk. De oppositiepartijen vroegen zich af voor welk probleem dit wetsvoorstel eigenlijk een oplossing is (de kwaliteit van bestuursrechtspraak laat immers weinig te wensen over) en hadden bezwaren van principiële aard: nog steeds heeft de Raad van State straks zowel een adviserende als een rechtsprekende functie (hoewel er een striktere scheiding wordt aangebracht tussen beide taken). Vooral SP-Kamerlid Van Nispen is om deze reden niet gelukkig met het wetsvoorstel.

CBb-raadsheren

De Kamer stond langdurig stil bij de positie van 8 raadsheren van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die niet mee kunnen naar de Raad van State, die heeft laten weten dat er alleen plek is voor de senior raadsheren. Een belangrijk punt van de Kamerleden was dat het wetsvoorstel hier niets over zegt. De bezwaren zijn van principiële  (je haalt een rechter niet van zijn zaak af) en rechtspositionele aard (dit moet meegenomen worden met het wetsvoorstel).

CRvB-expertise

Een tweede langdurig discussiepunt was wat er overblijft van de expertise van de CRvB. Volgens het wetsvoorstel gaan deze zaken over naar de gerechtshoven, maar de Kamer vreest voor versnippering en verlies van expertise. Ook coalitiepartij PvdA zei bij monde van Recourt dat dit niet mag gebeuren. Hoe dit gaat worden opgelost werd niet duidelijk. Geopperd werd dat het CRvB bij elkaar blijft door een bijzonder gerechtshof te vormen. SP, D66 en GroenLinks dienden hiertoe een motie in.
De regering reageert nog schriftelijk op de ingediende amendementen. De Kamer stemt op 25 oktober over het wetsvoorstel, de amendementen en de moties. 

Meer informatie op de site van de Tweede Kamer (tweedekamer.nl) .

Uitspraken

Meest gelezen berichten