Laden...

Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiele informatieplichten gepubliceerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiele informatieplichten gepubliceerd
Den Haag, 17 december 2021
In reactie op de ECLI:NL:HR:2021:1677 op prejudiciële vragen, is vandaag op rechtspraak.nl de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten gepubliceerd. Deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor rechters bij zaken die raken aan een aantal bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die gaan over de bescherming van consumenten bij op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, zoals telefonisch tot stand gekomen overeenkomsten of aankopen in een webshop. 

Aanleiding

De Hoge Raad heeft op 12 november 2021 in antwoord op prejudiciële vragen uitleg gegeven aan een aantal bepalingen uit afdeling 6:5:2B uit het Burgerlijk Wetboek. Het was namelijk niet voldoende duidelijk in welke gevallen de rechter ambtshalve diende te sanctioneren als de in die afdeling beschreven informatieplichten niet worden nageleefd en, zo ja, hoe. 

Richtlijnen

Met het oog op het grote aantal (verstek)procedures heeft de Hoge Raad onder meer aanbevolen dat de rechter zich bij de toepassing van de sancties zal richten naar (nog op te stellen) richtlijnen. Hierin worden bijvoorbeeld percentages of bedragen vermeld waarmee de prijs of andere betalingsverplichtingen worden verminderd. 

Hulpmiddel

Leden van verschillende landelijke civiele werkgroepen en redactieraden, bestaande uit rechters en medewerkers uit de 11 rechtbanken, hebben aan deze aanbeveling van de Hoge Raad direct invulling gegeven. Deze week is de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten vastgesteld en inmiddels ook op rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel om gelijke gevallen gelijk te behandelen, terwijl ook de rechtszekerheid er mee is gediend. De richtlijn is niet bindend, maar afwijkingen zullen wel worden gemotiveerd. 

Procesreglementen

Eveneens op aanbeveling van de Hoge Raad is aan de procesreglementen van handel en kanton (versie februari 2022) de bepaling toegevoegd dat partijen zich in dit soort zaken op voorhand dienen uit te laten over een eventueel door de (kanton)rechter te treffen sanctie in het geval sprake is van een schending. In een verstekprocedure zal dan het nader horen van de eisende partij over de voorgenomen sancties achterwege kunnen blijven, wat de procedure versnelt.Uitspraken