Laden...

Kantonzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Introductie Kanton

Bij de behandeling van kantonzaken zijn ongeveer 130 mensen betrokken. Er werken kantonrechters, gerechtssecretarissen en administratief (juridisch) medewerkers. Gerechtssecretarissen ondersteunen de kantonrechters op juridisch inhoudelijk terrein en treden meestal op als griffier ter zitting. Daarnaast zijn er kantonrechter-plaatsvervangers benoemd die incidenteel kantonrechterswerkzaamheden verrichten. Er worden per jaar ongeveer 83.000 zaken afgewikkeld.

De kantonrechter is een alleensprekende rechter die – kort gezegd – is belast met rechtspraak in civiele zaken (waaronder begrepen de specialisaties huur, pacht en arbeid), straf- en familiezaken. Ook behandelt de kantonrechter voorlopige voorzieningen. Bovendien behandelt de kantonrechter administratieve beroepen van verkeersovertredingen, de zogenaamde Mulder-zaken.

 

Civiele zaken

Op de hierna vermelde dagen wordt een rolzitting gehouden. Om te voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in het aantal nieuwe dagvaardingen per rolzitting is voor het aanbrengen van nieuwe dagvaardingen een letterverdeling opgesteld. In dagvaardingen waarin de achternaam van gedaagde met de letters F, I enz… begint kan worden gedagvaard tegen een dinsdag. In dagvaardingen waarin de achternaam van gedaagde met de letters B, D, enz… begint kan worden gedagvaard tegen een donderdag. In dagvaardingen waarin de achternaam van gedaagde met de letters A, C, enz… begint kan worden gedagvaard tegen een vrijdag.

  • Dinsdag 10.00 uur: de letters F, I, K, O, R, S, T, Y en Z 
  • Donderdag 10.00 uur: de letters B, D, E, H, J, N, P, U en W 
  • Vrijdag 10.00 uur: de letters A, C, G, L, M, Q, V en X

Verder gelden de volgende bepalingen. De letters N.V. en B.V. of de woorden: vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging, stichting, gemeente en dergelijke, in de namen van rechtspersonen voorkomende, worden buiten beschouwing gelaten. Lidwoorden, voorzetsels of letters vóór namen, zowel van natuurlijke als rechtspersonen, en uitdrukkingen als, erven, gebroeders, weduwe en dergelijke, blijven eveneens buiten beschouwing.

Meer dan één gedaagde

Als in een zaak meer dan één gedaagde gedagvaard is, wordt de dag van de zitting bepaald door de aanvangsletter van de naam die alfabetisch de voorrang heeft.

De namen van gedaagden die uitsluitend tot bijstand en/of machtiging van anderen mede gedagvaard zijn, blijven buiten beschouwing. Bij dagvaarding van de gezamenlijke erfgenamen, zonder vermelding van hun namen, is de naam van de erflater beslissend. Bij dagvaarding van wettelijke vertegenwoordigers wordt de dag van behandeling bepaald door de naam van de vertegenwoordiger. Verzetszaken worden behandeld door de kantonrechter bij wie zij overeenkomstig de letterverdeling behoren te worden aangebracht. De griffier zal voor een behoorlijke verdeling van de zaken uit hoofde van artikel 96 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering zorg dragen.

Informatieformulier ambtshalve toetsen (Europees) consumentenrecht

Het informatieformulier ambtshalve toetsen (Europees) consumentenrecht (pdf, 1,6 MB) is bedoeld om duidelijk te maken welke informatie de kantonrechter in welke situatie nodig heeft om aan de verplichtingen van het ambtshalve toetsen van zaken in het kader van het (Europees) consumentrecht te kunnen voldoen.

 

Adresgegevens

Correspondentie in dagvaardingszaken kan worden gericht aan:
Rechtbank Amsterdam
Roladministratie kamer voor kantonzaken
Postbus 70515
1007 KM Amsterdam

Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met 088 361 14 28 of gebruikmaken van veilig mailcontact met Postbureau team kanton (zivver.com)

 

Zorgzaken

De rechtbank is in 2021 een project gestart met verzekeraar Achmea, de gemeente Amsterdam en schuldhulpverlening om de incassoprocedure voor burgers met betalingsachterstanden bij hun zorgverzekeraar te verbeteren.

De zorgverzekeringspremie is een van de belangrijkste bronnen van schulden voor Nederlanders.

In plaats van een dagvaarding van de deurwaarder stuurt de rechtbank een oproepingsbrief aan de verzekerde om op de zitting te verschijnen. Op die manier hoopt de rechtbank dat meer verzekerden op zitting komen. Op de zitting wordt dan gekeken of een oplossing kan worden bereikt die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de verzekerde.

Een voorbeeld van zo'n oproepingsbrief vindt u op de pagina Oproepbrief voor de kantonrechter. De brief is ook vertaald in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch.

Het project is na een positieve evaluatie door een extern bureau afgerond. Deze vorm van procederen is in 2024 structureel ingevoerd.

 

Landelijk procesreglement voor kantonzaken

Op de behandeling van zaken is het Landelijk procesreglement voor kantonzaken van toepassing:

 

Spoedeisende civiele zaken - het kort geding

Voor spoedeisende civiele zaken is er een snelle procedure: de voorlopige voorziening oftewel het kort geding.

Bij voorlopige voorzieningen dient de eisende partij aan het bureau Kort Geding Kanton met gebruikmaking van het formulier aanvraag kort geding (formulieren.rechtspraak.nl) onder overlegging van de concept-dagvaarding en opgave van verhinderdata, een datum voor de behandeling te vragen. Het bureau bepaalt vervolgens de datum voor behandeling van de zaak en de dag waarop de dagvaarding uiterlijk moet zijn uitgebracht.

 

Behandeling voorlopige voorzieningen

Op de behandeling van voorlopige voorzieningen is het Procesreglement kort gedingen rechtbanken/kantonzaken van toepassing:

 

Strafzaken

De kantonrechter behandelt vrijwel alle overtredingen van bijvoorbeeld de Leerplichtwet tot de Visserijwet, maar ook verkeersovertredingen als onverzekerd rijden en zonder rijbewijs rijden.

 

Familiezaken

De kantonrechter behandelt de verzoekschriften tot instelling van een curatele- en meerderjarigenbewind en/of mentorschap. Als vastgesteld wordt dat een persoon niet meer in staat is zijn of haar (geld)zaken te beheren kan bij de kantonrechter een verzoekschrift worden ingediend tot benoeming van een curator respectievelijk bewindvoerder. De curator of bewindvoerder beheert dan het inkomen en/of vermogen van degene waarvan dat inkomen en/of vermogen onder curatele of bewind is gesteld.

Jaarlijks dient de curator of bewindvoerder over het door hem of haar gevoerde beheer rekening en verantwoording af te leggen ten overstaan van de kantonrechter. Ook verleent de kantonrechter machtigingen tot het verrichten van handelingen die betrekking hebben op het vermogen van de te beschermen personen zoals minderjarigen, rechthebbenden en onder curatele gestelden. Iemand wordt als rechthebbende aangeduid als zijn of haar inkomen en/of vermogen onder bewind is gesteld.

Sinds 1 januari 2002 wordt door de kantonrechter ook een aantal erfrechtzaken behandeld.

 

Administratief recht (Mulder-zaken)

De kantonrechter behandelt beroepen die de administratieve handhaving van verkeersovertredingen betreffen, waarmee – eenvoudig gezegd – bedoeld wordt het opkomen tegen de door de politie opgelegde bekeuringen.

Meer informatie

Over veel zaken die door de kantonrechter worden behandeld zijn informatiebrochures verkrijgbaar bij de lokale, regionale, provinciale en landelijke instanties van de overheid en bij de centrale infobalie in het gerechtsgebouw te Amsterdam.

Vragen die betrekking hebben op algemene of landelijke informatie zijn te vinden in het overzicht van veel gestelde vragen over de rechtspraak in Nederland.

Wilt u meer weten over de rechtspraak in Nederland? Vragen kunt u stellen aan de afdeling voorlichting van de Raad voor de Rechtspraak in ’s-Gravenhage.

 

Adressen

Bezoekadres

Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam

Correspondentieadres

Postbus 70515
1007 KM Amsterdam