Laden...

Omgevingsvergunning zonnepark Groenlo blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Omgevingsvergunning zonnepark Groenlo blijft in stand
Arnhem, 15 maart 2022

De rechtbank laat de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark op een perceel landbouwgrond aan de Hegemansweg in Groenlo in stand. Volgens de rechtbank is het bestreden besluit voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarbij de landschapskwaliteiten worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. De rechtbank oordeelt ook dat Gemeente Oost Gelre voldoende heeft gemotiveerd dat zij landbouwgrond nodig hebben om aan hun doelstellingen te voldoen. De zorgen die eisers hebben geuit over beschermde diersoorten die op de grond leven kunnen niet leiden tot vernietiging van de omgevingsvergunning. De rechtbank wijst de beroepen van eisers daarom af.

Illustratieve afbeelding

Verschillende omwonenden, allen agrarisch ondernemers, waren tegen de komst van het zonnepark. Daarom gingen zij in beroep tegen het besluit waarbij de omgevingsvergunning is verleend. 

Goede ruimtelijke onderbouwing

Volgens de rechtbank is het bestreden besluit voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarbij de landschapskwaliteiten worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. Zo worden er allerlei maatregelen getroffen om het zonnepark landschappelijk in te passen zodat het open landschap gewaarborgd blijft en het zonnepark aan het zicht onttrokken wordt, wat conform het advies van het Gelders Genootschap is. 

Noodzaak landbouwgrond voldoende gemotiveerd

De rechtbank oordeelt ook dat Gemeente Oost Gelre voldoende heeft gemotiveerd dat zij landbouwgrond nodig hebben om aan hun doelstellingen te voldoen. Gemeente Oost Gelre heeft namelijk de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030. Daarbij heeft ze de keuze gemaakt om een bijdrage te leveren aan duurzame energieproductie met behulp van zonne-energie. Eisers hebben niet weersproken dat het om een zonnepark van ongeveer 9 hectare gaat en dit overeenkomt met slechts 0,11 procent van het totale oppervlakte van landbouwgrond in Oost Gelre, wat een geringe afname van de beschikbare landbouwgronden is. Ook weegt de rechtbank mee dat de gemeente heeft toegelicht dat de doelstellingen voor duurzame energie niet kunnen worden behaald met alleen het bedekken van daken met zonnepanelen.

Belangen omwonenden voldoende meegewogen

Verder zijn de belangen van omwonenden volgens de rechtbank voldoende geïnventariseerd en meegewogen en is het draagvlak voldoende onderzocht. Er heeft ook overleg plaatsgevonden met de omwonenden en er is voldaan aan de minimumeisen voor (financiële) participatie. 

Gevolgen flora en fauna

Volgens eisers had de gemeente onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van het zonnepark op de flora en fauna. Concreet zeggen zij dat er op de grond beschermde vogels leven en de grond ook gebruikt wordt door een das. Eisers kunnen echter in rechte niet opkomen voor de belangen van de vogels en de dassen. Het betoog van eisers ziet op soortenbescherming in de zin van de Wet natuurbescherming. Dit is een algemeen belang, waarvoor zij alleen in rechte zouden kunnen opkomen als er sprake is van een bepaalde verwevenheid van dit algemene belang met het behoud van een goede kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving. Die verwevenheid is er in dit geval niet, omdat de afstand van het geplande zonnepark tot de woningen van eisers hemelsbreed te groot is. Ook is van belang dat de door eisers verrichte bedrijfsactiviteiten niet worden beïnvloed door de instandhouding van de beschermde diersoorten binnen het plangebied, zodat ook om die reden geen verwevenheid bestaat. 

Uitspraken