Voorlopig geen doorgang bouw bowlingbaan en prison island in voormalige Festivillage Maastricht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Voorlopig geen doorgang bouw bowlingbaan en prison island in voormalige Festivillage Maastricht
Maastricht, 19 april 2019

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in 4 zaken over de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een bowlingbaan met restaurant en ‘prison island’ in het voormalige gebouw van de Festivillage aan de Boschstraat 30 in Maastricht. Volgens de voorzieningenrechter zijn er nog te veel onzekerheden. De omgevingsvergunning is dan ook tot 6 weken geschorst, nadat op de bezwaren is beslist. De bouw van de bowlingbaan kan voorlopig dus geen doorgang vinden.

Bestemmingsplan

De gemeente Maastricht heeft een omgevingsvergunning verleend en daarbij gesteld dat het bouwplan passend is binnen het bestemmingsplan ‘Sphinx’ uit 2009. Omwonenden, die met name vrezen voor geluidsoverlast, parkeerproblemen en aantasting van de privacy, stellen in bezwaar dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan en het voor het gebied geldende beeldkwaliteitsplan. Ze hebben tevens verzocht om een voorlopige voorziening om te voorkomen dat op korte termijn met de bouw wordt begonnen. 

Belangenafweging

Als reactie op de verzoeken om voorlopige voorziening vindt de gemeente dat inderdaad sprake is van strijd met het bestemmingsplan voor zover op de tweede verdieping spelruimtes zijn voorzien en voor zover het een beschermd stadsgezicht betreft. De gemeente zal dit in bezwaar repareren en daarvoor een procedure volgen waarbij op deze punten (binnenplans) wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Voor de belangenafweging heeft de gemeente al een aanzet gegeven. Verder dienen ook de akoestische gevolgen van de spelruimtes op de tweede verdieping nog te worden onderzocht. Omdat de afwijking van het bestemmingsplan gering is, kan de omgevingsvergunning volgens de gemeente in stand blijven.

Oordeel

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de omgevingsvergunning niet zonder meer in stand zal kunnen blijven. Dit omdat er in de te volgen procedure nog een belangenafweging moet plaatsvinden, waarbij moet worden beoordeeld of het bouwplan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Verder is nog een geluidsonderzoek nodig. Dit onderzoek moet eerst worden afgewacht, voordat conclusies kunnen worden getrokken.

Omgevingsvergunning geschorst

Op dit moment zijn er nog te veel onzekerheden. Daarom schorst de voorzieningenrechter de omgevingsvergunning tot 6 weken nadat op de bezwaren is beslist. De bouw van de bowlingbaan kan voorlopig dus nog geen doorgang vinden.

Uitspraken