Laden...

Laatste beroepen in PAS-zaken bij bestuursrechter RNN afgerond

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Laatste beroepen in PAS-zaken bij bestuursrechter RNN afgerond
Groningen, 14 juni 2021

Op 7 juni 2021 heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in 8 beroepen die door de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en de Vereniging Leefmilieu waren ingesteld tegen vergunningen die op grond van de Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân waren verleend.

Op één na alle beroepen afgedaan

De bestuursrechter heeft de beroepen gegrond verklaard en de verleende vergunningen herroepen (ECLI:NL:RBNNE: 2021:2303). Daarmee zijn, met uitzondering van 1 beroep, alle beroepen tegen dit soort vergunningen die in afwachting van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de rechtsgeldigheid van de Programmatische Aanpak Stikstof (ECLI:NL:RVS:2019:1603) zijn aangehouden, door de bestuursrechter beoordeeld. Het betrof in totaal 129 Friese zaken, 28 Drentse zaken en 64 Groningse zaken. Een complicerende factor was dat verweerders een groot deel van de bezwaren tegen de verleende vergunningen in clusters hebben afgedaan. Zo was er een Fries besluit op bezwaar ten aanzien van 117 vergunningen en een Gronings besluit op bezwaar ten aanzien van 52 vergunningen. Om tot een goede en efficiënte afdoening van deze zaken te komen is voor het Friese cluster een regie-zitting gehouden. De bestuursrechter heeft daarna het beroep gesplitst in 117 afzonderlijke zaken. Daarvan zijn 23 zaken, waarbij de vergunninghouder een professionele gemachtigde had, verwezen naar de meervoudige kamer. De meervoudige kamer heeft de beroepen gegrond verklaard en de vergunningen vernietigd (ECLI:NL:RBNNE:2019:4951). De bestuursrechter heeft vervolgens de uitspraak van de Afdeling en de uitspraak van de meervoudige kamer aan de overige vergunninghouders toegezonden met de vraag of zij nog een nadere zitting wensten. De acht waarover op 7 juni jongstleden uitspraak is gedaan, hebben die wens te kennen gegeven. De overige beroepen in dit cluster zijn zonder nadere zitting afgedaan.

In totaal 221 beroepen afgehandeld

Naar aanleiding van de regiezitting zijn ook de overige clusters gesplitst in afzonderlijke beroepen. Verder zijn bijna alle aangehouden beroepen zonder nadere zitting afgedaan en zijn de vergunningen op grond van de uitspraken van de Afdeling en de meervoudige kamer vernietigd. Aldus zijn in totaal 221 beroepen afgehandeld.

Veehouderij bij Lauwersmeer

Een van de vernietigde vergunningen betrof een veehouderij te Een nabij het Lauwersmeer. Dit beroep is ter zitting behandeld omdat er vragen waren ten aanzien van de belanghebbendheid van eisers. Ook deze vergunning is vernietigd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal procedures waarvan de laatste uitspraak onlangs is gedaan (ECLI:NL:RBNNE:2021:810).

Andere beroepen

Naast de beroepen tegen de vergunningen voor de veehouderijen is in dit kader ook het aangehouden beroep tegen de vergunning voor een derde verbrandingslijn bij de EEW (Energy from Waste Delfzijl) gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. Vervolgens is op grond van een nieuwe aanvraag wederom vergunning verleend door GS van Groningen. Ook deze vergunning is door de rechtbank vernietigd (ECLI:NL:RBNNE:2020:3458).
Onder de aangehouden zaken waren ook een groot aantal beroepen van de MOB en de Vereniging Leefmilieu tegen de afwijzingen van verzoeken tot handhaving door de Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe. Ook deze beroepen zijn op grond van een uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL: RVS:2019:1604) buiten zitting afgedaan. Daarbij zijn de weigeringen om tot handhaving over te gaan vernietigd en zijn verweerders opgedragen om wederom op het verzoek om handhaving te beslissen. Deze beroepen zijn in december 2020 afgerond.

Daarmee zijn in totaal 247 beroepen die in afwachting van de uitspraken van de Afdeling waren aangehouden, afgerond. Het enige beroep dat nog niet is afgedaan behoeft nog wat extra aandacht vanwege procedurele complicaties.

Uitspraken