Laden...

Uitspraak in zaak over plaatsing van vreemdeling op Handhaving- en toezichtslocatie Hoogeveen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Uitspraak in zaak over plaatsing van vreemdeling op Handhaving- en toezichtslocatie Hoogeveen
Groningen, 09 februari 2023

De rechtbank heeft op 3 februari uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde was of plaatsing van een vreemdeling in de Handhaving – en Toezichtlocatie (HTL) te Hoogeveen, rechtmatig is.

Handhaving – en Toezichtlocatie (HTL)

De Handhaving – en Toezichtlocatie (HTL) te Hoogeveen is een aparte opvanglocatie voor asielzoekers die binnen de reguliere opvang ernstige overlast veroorzaken. Een verblijf op de HTL duurt in beginsel 3 maanden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COa) heeft geconstateerd dat de vreemdeling op een reguliere locatie een incident met een zware impact had veroorzaakt. Daarom heeft het COa besloten hem over te plaatsen naar de HTL.

 
Om de plaatsing op de HTL te effectueren heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan eiser een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, waardoor eiser in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt. Eiser mag zich alleen begeven op het terrein van de HTL en de aangrenzende groenstrook. Eiser heeft ook tegen deze maatregel beroep ingesteld. 


Geen vrijheidsbeneming

De rechtbank heeft geoordeeld dat de plaatsing op de HTL rechtmatig is. Eiser is terecht op de HTL geplaatst vanwege een incident waarbij hij onder meer een beveiligingsmedewerker van een reguliere opvanglocatie een kopstoot heeft gegeven. Eerdere, lichtere maatregelen, zoals een time-out, hebben niet tot een gedragsverandering bij eiser geleid.

 
De vreemdeling stelt dat in de HTL feitelijk sprake is van vrijheidsbeneming gelijk aan een gevangenisregime, en dat is niet toegestaan. De rechtbank heeft geoordeeld dat de restricties die aan de vreemdeling worden opgelegd in de HTL een vergaande inbreuk maken op zijn bewegingsvrijheid. Van vrijheidsbeneming is echter geen sprake. De vreemdeling kan er namelijk voor kiezen om de HTL te verlaten op een door hem gewenst moment door zijn recht op opvang op te geven. Dat heeft geen direct nadelige consequenties voor zijn asielaanvraag.
 
De rechtbank kwam eerder in 2020 in een vergelijkbare zaak ook al tot hetzelfde oordeel. De rechtbank heeft geen aanleiding gezien om nu anders te oordelen.


Rapport Inspectie Justitie en Veiligheid

Op 12 oktober 2022 is er een kritisch rapport verschenen over de leefomstandigheden en de veiligheid op de HTL, opgesteld door de Inspectie Justitie en Veiligheid. De rechtbank is van oordeel dat uit dat rapport en de beleidsreactie daarop van de Staatssecretaris, niet blijkt dat dat iedere vreemdeling bij plaatsing op de HTL wordt blootgesteld aan het risico mensonterend of vernederend te worden behandeld zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat is in het geval van eiser niet anders. Er is onvoldoende komen vast te staan dat eiser is geduwd door een medewerker. Maar ook als dat wel zo zou zijn is die enkele duw onvoldoende voor de zwaarwegende conclusie dat eiser onderworpen is geweest aan een mensonterende of vernederende behandeling. Tot slot heeft de rechtbank geoordeeld dat plaatsing in de HTL niet leidt tot schending van het recht op privéleven in de zin van artikel 8 EVRM.

Uitspraken