Laden...

Contact rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.

 


 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden - telefoon, fax en e-mail

>Alles uitklappen
 •  Administratie Bestuursrecht regulier,

  Telefoonnummer  088 361 19 32 en 088 361 19 33
  Faxnummer   088 361 05 66

  Administratie Bestuursrecht regulier, voorlopige voorzieningen

  Telefoonnummer  088 361 19 33
  Faxnummer   088 361 05 68

  Administratie Bestuursrecht, Vreemdelingenkamer

  Telefoonnummer    088 361 18 70
  Faxnummer   088 361 05 67

   

  Piketregeling bestuursrecht voor blokdagen

  De piketregeling geldt op blokdagen (bijzondere sluitingsdata).

 • Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Locatie Rotterdam

  Rolzitting
  • Telefoon: 088 361 19 15 
  • Fax : 088 361 05 54

  Zittingsplanning
  • Telefoon: 088 361 19 17
  • Fax: 088 361 05 55

  Bureau voorzieningenrechter (ook voor Dordrecht)
  • Telefoon: 088 361 19 16
  • Fax: 088 361 05 49

  Voor spoedverzoeken Bureau voorzieningenrechter (alleen door advocaten) buiten kantooruren
  • Telefoon: 06 22 39 39 09

  Handelsrekesten
  • Telefoon: 088 361 19 18
  • Fax: 088 361 05 62

  Beëdigingen
  • Telefoon: 088 361 19 16
  • Fax: 088 361 05 49
    
  Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen
  • Telefoon: 070 381 35 71 of 070 381 10 50
  • Fax: 070 381 17 99

  Beslagen (ook voor Dordrecht)
  • Telefoon: 088 361 19 16
  • Fax: 088 361 05 49

  Locatie Dordrecht

  Handel/rekesten
  • Telefoon: 088 361 19 18
  • Fax 088 361 05 62

  Locatie Rotterdam en Dordrecht

  Insolventie (schuldsanering/faillissementen)
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 61
 • Locatie Rotterdam en Dordrecht

  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 61
 • Locatie Rotterdam

  Administratie kanton civiel team 1A*
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 57

  Administratie kanton civiel team 1B*
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 60

  Administratie kanton civiel team 2*
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 59

  * Indeling op basis van eerste letter (achter)naam gedaagde:
  Team 1A - letters A t/m G (dinsdag) en
  Team 1B - letters P t/m Z (donderdag)
  Team 2 - letters H t/m O (woensdag)


  Administratie kanton kort geding / verzoekschriften (o.a. arbeidszaken en huurzaken)
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 53

  Administratie kanton bewind
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 52

  Administratie kanton erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 53

  Administratie kanton Mulder
  • Telefoon Mulder: 088 361 19 14
  • Fax: 088 361 05 51


  Locatie Dordrecht

  Kanton
  • Fax: 088 361 05 64
  Rolzitting*

  *Rolzittingen op de locatie Dordrecht: 1 keer per week op donderdag om 10.00 uur


  Onderbewindstelling, mentorschap, curatele en erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 362 60 00

  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en arbeidsontbindingen
  • Telefoon: 088 362 60 00
 • Op werkdagen van 9.00-17.00 uur is het mediationbureau geopend om uw vragen te beantwoorden.

  Locatie Rotterdam


  Locatie Dordrecht

 • Locatie Rotterdam

  Echtscheiding/bijzondere rekesten/wet tijdelijk huisverbod
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 56

  Gezag en omgang/kinderalimentatie/voorlopige voorziening/adoptie/voogdijzaken/gezagsregister
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 56

  Wvggz/Wzd
  • Telefoon: 088 361 1 924
  • Fax: 088 361 05 56

  Jeugdstraf- en leerplichtzaken
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 58

  Jeugd (ondertoezichtstelling/ontheffing/ontzetting)
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 58


  Locatie Dordrecht

  Familie
  • Telefoon: 088 362 60 00
  • Fax: 088 361 05 63


  Wvggz/Wzd

  • Telefoon: 088 361 19 45
  • Fax: 088 361 05 63
 • Administratie strafrecht:

  Voor onder andere het toezenden van stelbrieven en/of volmachten tot instellen/intrekken hoger beroep
  Telefoon: 088 362 60 00
  E-mail: strafrecht.rotterdam@rechtspraak.nl
  Fax: 088 361 05 79

  Administratie Jeugdstraf- en leerplichtzaken:

  Telefoon: 088 361 19 26
  E-mail: jeugd.rotterdam@rechtspraak.nl

  Kabinet Rechter-commissaris (RC):

  Frontoffice Kabinet Rechter-commissaris:
  Telefoon: 088 362 53 20
  Telefoon: 088 362 52 96
  E-mail: kabinetrc.rotterdam@rechtspraak.nl

  Voorgeleidingen:
  Telefoon: 088 362 52 96

  Verkeerstoren:

  Telefoon: 06 27 56 88 82
  Email: Verkeerstoren.rb-rotterdam@rechtspraak.nl

  In grotere zaken (mini- en megazaken) kan de advocatuur rechtstreeks contact opnemen met de griffier van de behandelend rechter-commissaris dan wel rechtbank. Zodra een griffier is toegewezen, zullen de specifieke contactgegevens daartoe op aanvraag via het Kabinet RC dan wel de Verkeerstoren worden verstrekt.

 

 Rechtsgebieden – postadressen en behandellocaties

>Alles uitklappen
 • Bestuursrecht regulier

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  Algemene Ouderdomswet (AOW)
  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  Ambtenarenwet
  Belastingdienst Toeslagen (Zorg-, Huur-, Kinderopvangtoeslag)
  Bijzondere Competenties Rb Rotterdam, o.a.
  - Postwet
  - Tabakswet
  - Telecommunicatiewet
  - Mededingingswet
  - Wet op het financieel toezicht (Wft)
  Crisis- en Herstelwet
  Drank- en Horecawet
  Gemeentelijke belastingen en heffingen. o.a.
  - Afvalstoffenheffing
  - De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  - Hondenbelasting
  - Onroerendezaakbelasting (ozb)
  - Parkeerbelasting
  - Precariobelasting
  - Rioolheffing
  - Waterschapslasten
  - Zuiveringsheffing
  Jeugdwet
  Participatiewet (Bijstand)
  WABO
  Wajong
  Wegenverkeerswet
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt (WGA)
  Werkloosheidswet (WW)
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  Wet arbeid vreemdelingen
  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
  Wet BIBOB
  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  Wet langdurige zorg (Wlz)
  Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  Wet op het kindgebonden budget
  Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Wet studiefinanciering
  Ziektewet (ZW)
              

  Bestuursrecht Vreemdelingenkamer

  Behandellocatie: Rotterdam

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Vreemdelingenkamer, postbus 50957, 3007 BV Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Asielaanvragen
  Dublinzaken
  Regulier vreemdelingenrecht
  Visumaanvragen
  Vreemdelingenbewaring

 •  Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Aanbestedingszaken
  • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-
  • Erfrecht
  • Medische beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekeringszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Type zaak:

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen

   

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Type zaak:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Grondzaken
  • Intellectuele eigendom
  • Mededingingszaken
  • Vervoerszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Bureau Voorzieningenrechter

  Type zaak:

  • Beëdigingen
  • Advocaat
   (Buitengewoon)ambtenaar burgerlijke stand
   Gerechtsdeurwaarders
   Reclasseringswerkers
   Tolk
   Vertaler
  • Beslagrekesten
  • Doorhaling teboekstelling schepen
  • Kort geding aanvragen
  • P-rekesten

  Behandellocatie: Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bureau Voorzieningenrechter, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Handel/rekesten

  Type zaak:

  • Akte non-verzet
  • Boek 2 rekesten
  • Beperking aansprakelijkheid
  • Deelgeschillen
  • Deponeren algemene voorwaarden
  • Deponeren arbitrale vonnissen
  • Rangregeling
  • Rogatoire Commissie
  • Uitvoeringswet AVG
  • Verkoop aandelen
  • Voorlopig deskundigenonderzoek
  • Voorlopig getuigenverhoor

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Verzoekschriftenadministratie,Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

 • Type zaak:

  • Agentuurzaken
  • Arbeidszaken
  • Bewind, Curatele en mentorschap
  • Civiele zaken tot € 25.000,-
  • Consumentenzaken
  • Huurzaken
  • Mulderzaken
  • Nalatenschap


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


   Type zaak:

  •  Pachtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

 • Type zaak:

  • Adoptie
  • Burgerlijke Stand
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Gezag, omgang, woonplaats
  • Huisverbod
  • Huwelijk/partnerschap
  • Levensonderhoud
  • Overige familiezaken
  • Scheiding c.a.
  • Verdeling/verrekening
  • Verhaal bijstand
  • Voogdij overig


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht
   

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v.  soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Jeugdstraf- en leerplichtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Jeugdteam, o.v.v. soort zaak, postbus 50545, 3007 JA Rotterdam


   Type zaak:

  • LP-zaken
  • MK-zaken gedetineerd
  • Ontnemingen
  • Overtredingen
  • PR-zaken gedetineerd
  • PR-zaken niet-gedetineerd
  • Raadkamer-rekesten
  • RC en raadkamer gevangenhouding
  • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Megazaken
  • Tbs-verlengingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Rotterdam en Dordrecht.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.