Laden...

Contact rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Heeft u een vraag over de inhoud van uw zaak? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u een algemene vraag? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC)

Veilig Mailen

Communiceert u digitaal met de Rechtspraak via Mijn Rechtspraak of Mijn CBM (Mijn Rechtspraak - Curatele, Bewind en Mentorschap)? Dan stuurt u documenten en berichten via die veilige manier. Is het voor uw zaak nog niet mogelijk om digitaal te procederen, dan kunt u vertrouwelijke berichten en processtukken sturen via een beveiligd platform voor Veilig Mailen. Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden - telefoon en e-mail

>Alles uitklappen
 

 Rechtsgebieden – postadressen en behandellocaties

>Alles uitklappen
 • Bestuursrecht regulier

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  Algemene Ouderdomswet (AOW)
  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  Ambtenarenwet
  Belastingdienst Toeslagen (Zorg-, Huur-, Kinderopvangtoeslag)
  Bijzondere Competenties Rb Rotterdam, o.a.
  - Postwet
  - Tabakswet
  - Telecommunicatiewet
  - Mededingingswet
  - Wet op het financieel toezicht (Wft)
  Crisis- en Herstelwet
  Drank- en Horecawet
  Gemeentelijke belastingen en heffingen. o.a.
  - Afvalstoffenheffing
  - De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  - Hondenbelasting
  - Onroerendezaakbelasting (ozb)
  - Parkeerbelasting
  - Precariobelasting
  - Rioolheffing
  - Waterschapslasten
  - Zuiveringsheffing
  Jeugdwet
  Participatiewet (Bijstand)
  WABO
  Wajong
  Wegenverkeerswet
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt (WGA)
  Werkloosheidswet (WW)
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  Wet arbeid vreemdelingen
  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
  Wet BIBOB
  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  Wet langdurige zorg (Wlz)
  Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  Wet op het kindgebonden budget
  Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Wet studiefinanciering
  Ziektewet (ZW)
              

  Bestuursrecht Vreemdelingenkamer

  Behandellocatie: Rotterdam

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Vreemdelingenkamer, postbus 50957, 3007 BV Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Asielaanvragen
  Dublinzaken
  Regulier vreemdelingenrecht
  Visumaanvragen
  Vreemdelingenbewaring

 •  Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Aanbestedingszaken
  • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-
  • Erfrecht
  • Medische beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekeringszaken
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Grondzaken
  • Intellectuele eigendom
  • Mededingingszaken
  • Vervoerszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Bureau Voorzieningenrechter

  Type zaak:

  • Beëdigingen
  • Advocaat
   (Buitengewoon)ambtenaar burgerlijke stand
   Gerechtsdeurwaarders
   Reclasseringswerkers
   Tolk
   Vertaler
  • Beslagrekesten
  • Doorhaling teboekstelling schepen
  • Kort geding aanvragen
  • P-rekesten

  Behandellocatie: Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Bureau Voorzieningenrechter, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Handel/rekesten

  Type zaak:

  • Akte non-verzet
  • Boek 2 rekesten
  • Beperking aansprakelijkheid
  • Deelgeschillen
  • Deponeren algemene voorwaarden
  • Deponeren arbitrale vonnissen
  • Rangregeling
  • Rogatoire Commissie
  • Uitvoeringswet AVG
  • Verkoop aandelen
  • Voorlopig deskundigenonderzoek
  • Voorlopig getuigenverhoor

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Verzoekschriftenadministratie,Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen
  • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa)
  • Moratorium
  • Voorlopige voorziening
  • Dwangakkoorden

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Insolventierecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

 • Type zaak:

  • Agentuurzaken
  • Arbeidszaken
  • Bewind, Curatele en mentorschap
  • Civiele zaken tot € 25.000,-
  • Consumentenzaken
  • Huurzaken
  • Mulderzaken
  • Nalatenschap


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


   Type zaak:

  •  Pachtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

 • Type zaak:

  • Adoptie
  • Burgerlijke Stand
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Gezag, omgang, woonplaats
  • Huisverbod
  • Huwelijk/partnerschap
  • Levensonderhoud
  • Overige familiezaken
  • Scheiding c.a.
  • Verdeling/verrekening
  • Verhaal bijstand
  • Voogdij overig

  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht 

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Team Familie, o.v.v. soort zaak, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Team Familie, o.v.v.  soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

  Type zaak

  • Jeugd (ondertoezichtstelling/beëindiging van het ouderlijk gezag/uithuisplaatsing)
  • Jeugdstraf- en leerplichtzaken
  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht
  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Jeugdteam, o.v.v. soort zaak, postbus 50545, 3007 JA Rotterdam

 •  Type zaak:

  • LP-zaken
  • MK-zaken gedetineerd
  • Ontnemingen
  • Overtredingen
  • PR-zaken gedetineerd
  • PR-zaken niet-gedetineerd
  • Raadkamer-rekesten
  • RC en raadkamer gevangenhouding
  • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Megazaken
  • Tbs-verlengingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam


  Type zaak:

  • Jeugdstraf- en leerplichtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Jeugdteam, o.v.v. soort zaak, postbus 50545, 3007 JA Rotterdam

 • Type zaak:

  • wrakingsverzoeken
  • verschoningsverzoeken

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres voor beide locaties:
  Rechtbank Rotterdam, Wrakingskamer, Postbus 50952, 3007 BN  Rotterdam

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Rotterdam en Dordrecht.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.