Laden...

Contact rechtbank Rotterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Heeft u een vraag over de inhoud van uw zaak? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u een algemene vraag? Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 088 - 361 61 61 of via één van de andere kanalen.

 

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

 

 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden - telefoon, fax en e-mail

>Alles uitklappen
 • Administratie Bestuursrecht regulier,

  Telefoonnummer  088 - 36 11932
  Faxnummer   088 - 36 10566

  Administratie Bestuursrecht regulier, voorlopige voorzieningen

  Telefoonnummer  088 - 36 11932
  Faxnummer   088 - 36 10568

  Administratie Bestuursrecht, Vreemdelingenkamer

  Telefoonnummer    088 - 36 11870
  Faxnummer   088 - 36 10567

   

  Piketregeling bestuursrecht voor blokdagen

  De piketregeling geldt op blokdagen (bijzondere sluitingsdata).

 • Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Locatie Rotterdam

  Rolzitting
  • Telefoon: 088 - 361 19 15 
  • Fax : 088 - 361 05 54

  Zittingsplanning
  • Telefoon: 088 - 361 19 17
  • Fax: 088 - 361 05 55

  Bureau voorzieningenrechter (ook voor Dordrecht)
  • Telefoon: 088 - 361 19 16
  • Fax: 088 - 361 05 49

  Voor spoedverzoeken Bureau voorzieningenrechter (alleen door advocaten) buiten kantooruren
  • Telefoon: 06-22 39 39 09

  Handelsrekesten
  • Telefoon: 088 - 361 19 18
  • Fax: 088 - 361 05 62

  Beëdigingen
  • Telefoon: 088 - 361 19 16
  • Fax: 088 - 361 05 49
    
  Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen
  • Telefoon: 070 - 381 35 71 of 070 - 381 10 50
  • Fax: 070 - 381 17 99

  Beslagen (ook voor Dordrecht)
  • Telefoon: 088 - 361 19 16
  • Fax: 088 - 361 05 49

  Locatie Dordrecht

  Handel/rekesten
  • Telefoon: 088 - 361 19 18
  • Fax 088 - 361 05 62

  Insolventie (schuldsanering/faillissementen)
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 61
 • Locatie Rotterdam en Dordrecht

  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 61
 • Locatie Rotterdam

  Administratie kanton civiel team 1A*
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 57

  Administratie kanton civiel team 1B*
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 60

  Administratie kanton civiel team 2*
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 59

  * Indeling op basis van eerste letter (achter)naam gedaagde:
  Team 1A - letters A t/m G (dinsdag) en
  Team 1B - letters P t/m Z (donderdag)
  Team 2 - letters H t/m O (woensdag)


  Administratie kanton kort geding / verzoekschriften (o.a. arbeidszaken en huurzaken)
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 53

  Administratie kanton bewind
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 52

  Administratie kanton erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 53

  Administratie kanton Mulder
  • Telefoon Mulder: 088 - 361 19 14
  • Fax: 088 - 361 05 51


  Locatie Dordrecht

  Kanton
  • Fax: 088 - 361 05 64

  Rolzitting
  • Telefoon: 088 - 362 60 00

  Onderbewindstelling, mentorschap, curatele en erfrecht / boedelregister
  • Telefoon: 088 - 362 60 00

  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en arbeidsontbindingen
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
 • Op werkdagen van 9.00-17.00 uur is het mediationbureau geopend om uw vragen te beantwoorden.

  Locatie Rotterdam


  Locatie Dordrecht

 • Locatie Rotterdam

  Echtscheiding/bijzondere rekesten/wet tijdelijk huisverbod
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 56

  Gezag en omgang/kinderalimentatie/voorlopige voorziening/adoptie/voogdijzaken/gezagsregister
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 56

  BOPZ
  • Telefoon: 088 - 361 1 924
  • Fax: 088 - 361 05 56

  Jeugdstraf- en leerplichtzaken
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 58

  Jeugd (ondertoezichtstelling/ontheffing/ontzetting)
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 58


  Locatie Dordrecht

  Familie
  • Telefoon: 088 - 362 60 00
  • Fax: 088 - 361 05 63


  BOPZ

  • Telefoon: 088 - 361 19 45
  • Fax: 088 - 361 05 63
 • Administratie strafrecht:

  Voor onder andere het toezenden van stelbrieven en/of volmachten tot instellen/intrekken hoger beroep
  Telefoon: 088 - 362 60 00
  E-mail: strafrecht.rotterdam@rechtspraak.nl
  Fax: 088 - 361 05 79

  Administratie Jeugdstraf- en leerplichtzaken:

  Telefoon: 088-3611926
  E-mail: jeugd.rotterdam@rechtspraak.nl

  Kabinet Rechter-commissaris (RC):

  Frontoffice Kabinet Rechter-commissaris:
  Telefoon: 088 - 362 53 20
  Telefoon: 088 - 362 52 96
  E-mail: kabinetrc.rotterdam@rechtspraak.nl

  Voorgeleidingen:
  Telefoon: 088 – 362 52 96

  Verkeerstoren:

  Telefoon: 06-27568882
  Email: Verkeerstoren.rb-rotterdam@rechtspraak.nl

  In grotere zaken (mini- en megazaken) kan de advocatuur rechtstreeks contact opnemen met de griffier van de behandelend rechter-commissaris dan wel rechtbank. Zodra een griffier is toegewezen, zullen de specifieke contactgegevens daartoe op aanvraag via het Kabinet RC dan wel de Verkeerstoren worden verstrekt.

 

 Rechtsgebieden – postadressen en behandellocaties

>Alles uitklappen
 • Bestuursrecht regulier

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  Algemene Ouderdomswet (AOW)
  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  Ambtenarenwet
  Belastingdienst Toeslagen (Zorg-, Huur-, Kinderopvangtoeslag)
  Bijzondere Competenties Rb Rotterdam, o.a.
  - Postwet
  - Tabakswet
  - Telecommunicatiewet
  - Mededingingswet
  - Wet op het financieel toezicht (Wft)
  Crisis- en Herstelwet
  Drank- en Horecawet
  Gemeentelijke belastingen en heffingen. o.a.
  - Afvalstoffenheffing
  - De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  - Hondenbelasting
  - Onroerendezaakbelasting (ozb)
  - Parkeerbelasting
  - Precariobelasting
  - Rioolheffing
  - Waterschapslasten
  - Zuiveringsheffing
  Jeugdwet
  Participatiewet (Bijstand)
  WABO
  Wajong
  Wegenverkeerswet
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt (WGA)
  Werkloosheidswet (WW)
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  Wet arbeid vreemdelingen
  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
  Wet BIBOB
  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  Wet langdurige zorg (Wlz)
  Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  Wet op het kindgebonden budget
  Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Wet studiefinanciering
  Ziektewet (ZW)
              

  Bestuursrecht Vreemdelingenkamer

  Behandellocatie: Rotterdam

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Vreemdelingenkamer, postbus 50957, 3007 BV Rotterdam

  (wanneer bekend graag o.v.v. zaaknummer)

  Soort zaken:

  Asielaanvragen
  Dublinzaken
  Regulier vreemdelingenrecht
  Visumaanvragen
  Vreemdelingenbewaring

 •  Secretariaat: Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Aanbestedingszaken
  • Alle overige civiele zaken > € 25.000,-
  • Erfrecht
  • Medische beroepsaansprakelijkheid
  • Verzekeringszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen

   

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Type zaak:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Grondzaken
  • Intellectuele eigendom
  • Mededingingszaken
  • Vervoerszaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam


  Bureau Voorzieningenrechter

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Bureau Voorzieningenrechter, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

  • Faillissementen en surseances natuurlijke personen
  • Faillissementen en surseances rechtspersonen
  • Schuldsaneringen

  Behandellocatie: Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:
  Rechtbank Rotterdam, Handelsrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam

 • Type zaak:

  • Agentuurzaken
  • Arbeidszaken
  • Bewind, Curatele en mentorschap
  • Civiele zaken tot € 25.000,-
  • Consumentenzaken
  • Huurzaken
  • Mulderzaken
  • Nalatenschap


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


   Type zaak:

  •  Pachtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Kanton, o.v.v. soort zaak, postbus 50955, 3007 BS Rotterdam

 • Type zaak:

  • Adoptie
  • Burgerlijke Stand
  • Erkenning/ontkenning vaderschap
  • Gezag, omgang, woonplaats
  • Huisverbod
  • Huwelijk/partnerschap
  • Levensonderhoud
  • Overige familiezaken
  • Scheiding c.a.
  • Verdeling/verrekening
  • Verhaal bijstand
  • Voogdij overig


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht
   

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50952, 3007 BN Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, Personen- en familierecht, o.v.v.  soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht

 • Type zaak:

  • Jeugdstraf- en leerplichtzaken


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Jeugdteam, o.v.v. soort zaak, postbus 50545, 3007 JA Rotterdam


   Type zaak:

  • LP-zaken
  • MK-zaken gedetineerd
  • Ontnemingen
  • Overtredingen
  • PR-zaken gedetineerd
  • PR-zaken niet-gedetineerd
  • Raadkamer-rekesten
  • RC en raadkamer gevangenhouding
  • Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)


  Behandellocatie:
  Rotterdam en Dordrecht

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

  Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 7003, 3300 GC Dordrecht


  Type zaak:

  • Megazaken
  • Tbs-verlengingen


  Behandellocatie:
  Rotterdam

  Postadres:

  Rechtbank Rotterdam, Strafrecht, o.v.v. soort zaak, postbus 50953, 3007 BP Rotterdam

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Rotterdam en Dordrecht.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.