Laden...

Griffierecht bij civiele zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht bij civiele zaken

Griffierecht civiel

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank. In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht.

Tarieven 2024

Civiel recht familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke personen 1 Griffierecht natuurlijke personen 2 Griffierecht onvermogenden

Zaken van onbepaalde waarde 3 (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag)

Verzoekschriften op basis van artikel 42a Fw, 371 lid 1 Fw, 376 lid 1 Fw, 377 lid 3 Fw, 378 lid 1 Fw, 379 lid 1 Fw of 383 lid 7 Fw (Whoa).

Let op: Verzoek door een stemgerechtigde schuldeiser of aandeelhouder tot afwijzing van het verzoek tot homologatie van het akkoord (383 lid 8 Fw); griffierecht o.b.v. bepaalde waarde; Aanknopen bij het bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel (artikel 19a lid 3 Wgbz), zie tarieven hieronder.

€ 688
€ 320
€ 87

Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van niet meer dan € 100.000

€ 2.889
€ 1.325
€ 87
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000

Verzoek tot homologatie van een akkoord op basis van artikel 383 lid 1 Fw (Whoa)

€ 6.617
€ 2.626
€ 87
Zaken met betrekking tot een vordering of verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 4 € 9.825
€ 2.626
€ 87

Depot eerste uitdelingslijst of zodra uitspraak tot homologatie van een akkoord in kracht van gewijsde is gegaan

* curator voldoet dit bedrag uit de baten van de boedel
** geldt ook bij toepassing Wsnp

€ 768
€ 768
€ 768
Aktes (o.a. depot, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet, non-appèl)

Akte nalatenschap
€ 155


€ 155
€ 155


€ 155
€ 155


Geen griffierecht als de erfgenaam of de wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam een toevoeging overlegt of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag is (zoals vermeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (overheid.nl)
Apostille/legalisatie€ 25
€ 25
€ 25
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 232
€ 232
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 155
€ 155
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister € 155
€ 155

1 Bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon.
2 Bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak.
3  Van onbepaalde waarde is sprake als een verzoek of vordering niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld een verzoek waarin u de rechter vraagt om een echtscheiding uit te spreken. Of een vordering waarin u eist dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt.
Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’.

 

Laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor onvermogenden. Stuur hiervoor met de dagvaarding of het verzoekschrift een van de volgende documenten mee.

Toevoeging

Als u een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat heeft, regelt de advocaat dit voor u.

Inkomensverklaring

Deze ontvangt u van de Raad voor de Rechtsbijstand nadat u daar schriftelijk een aanvraag inkomensverklaring heeft ingediend.

Afschrift aanvraag

Heeft u de toevoeging of inkomensverklaring nog niet ontvangen? Dan stuurt u een afschrift van de aanvraag van een van beide documenten mee.

 

Verlaging griffierecht tijdens procedure

Komt u er na het starten van de procedure achter dat u mogelijk in aanmerking komt voor het griffierecht voor onvermogenden? Meld dit zo snel mogelijk (in ieder geval voordat de einduitspraak wordt gedaan) schriftelijk bij de griffie. Vermeld in de brief:

  • uw naam en adres
  • kenmerk van de zaak
  • waarom u de stukken niet eerder heeft gestuurd

Dateer en onderteken de brief. Stuur dit samen met de toevoeging, inkomensverklaring of het afschrift van de aanvraag naar de griffie van de betreffende rechtbank. In uitzonderingsgevallen wordt het griffierecht alsnog verlaagd.

Verlaging griffierecht in kort geding procedures

Als u op basis van een toevoeging wilt procederen, houd u dan rekening met het volgende:

  • Geef tijdens de mondelinge behandeling van uw zaak een toevoeging of toevoegingsaanvraag aan de griffier. Doet u dit niet, dan wordt het volledige griffierecht in rekening gebracht.
  • Is het niet gelukt om op de mondelinge behandeling een toevoeging of toevoegingsaanvraag aan de griffier te geven? Als dit niet aan u te verwijten is en u binnen vier weken na de uitspraak alsnog een toevoeging naar de griffier stuurt, dan kan de griffier het griffierecht alsnog verlagen.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn van 4 weken ingaat, verschilt:

Dagvaardingszaken

Bij dagvaardingszaken gaat de termijn de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding

Verzoekschriften

Bij verzoekschriften geldt de termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Voor de partij die zich verdedigt, hangt het af van de rol die u heeft:

 

Gedaagde (dagvaarding ontvangen)

De betalingstermijn gaat lopen vanaf uw verschijning in het proces.

Verweerder (er is een verzoekinschrift ingediend)

De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt:

  • kan de rechtbank de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
  • houdt de rechter geen rekening met uw verweer, hij wijst de vordering of het verzoek toe

U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

Kosten tegenpartij terugbetalen

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.
Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact