Laden...

Griffierechten bij het gerechtshof

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierechten bij het gerechtshof

 

Tarieven 2024 voor civiele zaken

De tarieven 2024 gelden voor:

 • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2024 plaatsvindt
 • verzoekschriften en beroepschriften ingediend op of na 1 januari 2024
Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek

 • van onbepaalde waarde of
 • met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 798
€ 349
€ 349
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.175
€ 798
€ 349
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 € 6.561
€ 2.053
€ 349
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan 
€ 1.000.0001
€ 13.124
€ 2.053
€ 349

De officiële tabel met griffierechten vindt u in de bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken voor 2024 (overheid.nl).

Let op: het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting (officielebekendmakingen.nl) bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.

1Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’.

 

Tarieven 2023 voor civiele zaken

De tarieven 2023 gelden voor:

 • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2023 plaatsvindt
 • verzoekschriften en beroepschriften ingediend op of na 1 januari 2023
Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek

 • van onbepaalde waarde of
 • met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 783
€ 343
€ 343
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.135
€ 783
€ 343
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 € 5.689
€ 1.780
€ 343
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan 
€ 1.000.0001
€ 11.379
€ 1.780
€ 343


Tarief onvermogenden civiele zaken

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor onvermogenden. Stuur hiervoor met de dagvaarding of het verzoekschrift een van de volgende documenten mee.

Toevoeging

Als u een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat heeft, regelt de advocaat dit voor u.

Inkomensverklaring

Deze ontvangt u van de Raad voor de Rechtsbijstand nadat u daar schriftelijk een aanvraag inkomensverklaring heeft ingediend.

Afschrift documenten

Heeft u de toevoeging of inkomensverklaring nog niet ontvangen? Dan stuurt u een afschrift van de aanvraag van een van beide documenten mee.

 

Verlaging griffierecht tijdens procedure

Komt u er na het starten van de procedure achter dat u mogelijk in aanmerking komt voor het griffierecht voor onvermogenden? Meld dit zo snel mogelijk schriftelijk bij de griffie. Vermeld in de brief:

 • uw naam en adres
 • kenmerk van de zaak
 • waarom u de stukken niet eerder heeft gestuurd

Dateer en onderteken de brief. Stuur dit samen met de toevoeging, inkomensverklaring of het afschrift van de aanvraag naar de griffie van de betreffende gerechtshof. In uitzonderingsgevallen wordt het griffierecht alsnog verlaagd.

 

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn van 4 weken ingaat, verschilt:

 • Bij dagvaardingszaken gaat de termijn de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding
 • Bij verzoekschriften geldt de termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Voor de partij die zich verdedigt, hangt het af van de rol die u heeft:

 • Gedaagde (u heeft een dagvaarding ontvangen)
  De betalingstermijn gaat lopen vanaf uw verschijning in het proces.
 • Verweerder (er is een verzoekschrift ingediend)
  De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient. 

Als u niet op tijd betaalt:

 • kan het gerechtshof de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
 • houdt het gerechtshof geen rekening met uw verweer, hij wijst de vordering of het verzoek toe

U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.


Kosten tegenpartij terugbetalen

De raadsheer (rechter in hoger beroep) kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.

Tarieven griffierecht belastingzaken 

De tarieven gelden voor hogerberoepschriften die op of na 1 januari 2024 zijn ontvangen. Voor alle hogerberoepschriften die in 2023 zijn ontvangen, gelden de tarieven van 2023. 

Bron: besluit tot indexering in Staatscourant (overheid.nl).

Soort zaakGriffierecht 2024
Griffierecht
2023
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen)€ 138
€ 136

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 279
€ 274
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door organisaties (rechtspersonen)€ 559
€ 548

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Die zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 95% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Deze bedragen worden ieder half jaar aangepast en staan hieronder in een overzicht vermeld.
  Tot 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Hieronder kunt u ook een overzicht vinden van de bedragen van vóór 2021, én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand en het percentage inkomensgrens:

Datum
Netto95%
1 januari 2024
€ 1.283,83
€ 1.219,64
1 juli 2023
€ 1.216,62
€ 1.155.78
1 januari 2023
€ 1.195,66
€ 1.135.87
1 juli 2022
€ 1.101,82
€ 1.046,72
1 januari 2022
€ 1.091,71
€ 1.037,12
1 juli 2021€ 1.078,70€ 1.024,76
1 januari 2021€ 1.075,44€ 1.021,66

DatumNetto90%

1 juli 2020

€ 1.059,03€ 953,12

1 januari 2020

€ 1.052,32€ 947,08

1 juli 2019

€ 1.030,42€ 927,37

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99
Relevante onderwerpen:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact