Laden...

Procedure vaststellen ouderschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Gerechtelijke vaststelling ouderschap > Procedure vaststellen ouderschap

U start een ouderschapsprocedure bij de rechter als u wil dat de verwekker of de instemmende partner de juridische ouder van het kind wordt.

De verzoekschriftprocedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure vaststellen ouderschap

Wilt u laten vaststellen wie de vader/verwekker is van een kind? Of dat de duomoeder instemde met de verwekking? Dan kunt u de rechtbank verzoeken om gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

 De procedure vaststellen ouderschap bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U start de procedure door een verzoek tot het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap in te dienen. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  Wie kunnen een verzoek indienen?

  1. Moeder

  De moeder kan het verzoek tot het gerechtelijk vaststellen van het ouderschap indienen, tenzij het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De moeder kan het verzoek tot 5 jaar na de geboorte van het kind bij de rechtbank indienen. Als de identiteit van de verwekker pas later bekend is, bijvoorbeeld na een DNA-onderzoek, dan kan de moeder het verzoek tot 5 jaar nadat dit bekend is geworden indienen.

  2. Meerderjarig kind

  Een meerderjarig kind mag het verzoek gerechtelijk vaststellen van het ouderschap indienen wanneer het wil. Er zijn geen termijnen.

  Het kind vraagt bijvoorbeeld om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of het (duo)moederschap als de moeder in het verleden geen toestemming heeft gegeven tot erkenning. Het kind wil dat zijn verwekker, of in het geval van de duomoeder zij die instemde met de verwekking, ook zijn juridische vader of moeder wordt.

  3. Minderjarig kind

  In zaken over afstamming waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken wordt altijd een bijzondere curator benoemd. Namens een minderjarig kind kan een bijzondere curator het verzoek indienen. De bijzondere curator moet binnen 4 weken na zijn benoeming een standpunt innemen over het verzoek tot gerechtelijk vaststellen van het ouderschap en dat standpunt aan de rechtbank schriftelijk mededelen.

  De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.
  Bijzondere curator.

  Advocaat verplicht

  Uw advocaat stelt het verzoek tot het vaststellen van het ouderschap op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.


 • Geen zitting

  Er is geen zitting als:

  • er al een erkend DNA-onderzoek is gedaan én/of
  • er een instemmingsverklaring is ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft

  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  In de verzoekschriftprocedure tot vaststellen van het ouderschap roept de rechtbank van tevoren alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gerechtelijke vaststelling van het ouderschap zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de vaststelling van het ouderschap. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 221,5 KB) • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Toewijzen verzoek tot vaststellen vaderschap

  De rechter wijst het verzoek tot vaststellen van het vaderschap toe als hij oordeelt dat:

  • er geen bezwaar is tegen de gerechtelijke vaststelling
  • aan de voorwaarden van DNA-onderzoek wordt voldaan en/of
  • er ander voldoende bewijs is van het vaderschap

  Toewijzen verzoek tot vaststellen moederschap

  De rechter wijst het verzoek tot vaststellen van het moederschap toe als hij oordeelt dat:

  • er geen bezwaar is tegen de gerechtelijke vaststelling
  • de instemming met de verwekking vaststaat op basis van verifieerbare aanwijzingen

  Afwijzen

  In de andere gevallen wijst de rechter het verzoek af. 

  Kosten DNA-onderzoek

  Is er onenigheid over betaling van de kosten van het onderzoek naar de biologische verwantschap? Indien nodig beslist de rechtbank wie van de partijen de kosten van het DNA-onderzoek moet dragen: de man of de vrouw.

  Tussenbeschikking

  Is de zaak nog niet helemaal afgerond, omdat er bijvoorbeeld nog DNA-onderzoek gedaan moet worden, dan geeft de rechter een tussenbeschikking. De rechter houdt de zaak aan. Dat betekent dat hij pas uitspraak doet als hij alle informatie heeft die nodig is om te kunnen beslissen. De uitspraak volgt daarna. Er komt niet opnieuw een zitting.


 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter in de verzoekschriftprocedure tot vaststellen van het vaderschap? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden.
  Cassatieberoep


 • Vaststelling definitief

  De rechtbank informeert na 3 maanden bij het gerechtshof of er hoger beroep is ingesteld. Is er geen hoger beroep ingesteld, dan is de vaststelling van het ouderschap definitief en kan deze worden ingeschreven. De vastgestelde vader of moeder is juridisch ouder vanaf de geboorte.

  Registratie

  De rechtbank stuurt een afschrift van de beschikking over de gerechtelijke vaststelling ouderschap naar de burgerlijke stand. De gemeenteambtenaar registreert het vastgestelde ouderschap in het geboorteregister op de geboorteakte van het kind.

 Als belanghebbende partij (verweerder) reageren op het verzoekschrift, u heeft 3 opties:

>Alles uitklappen
 • Als u het als belanghebbende niet eens bent met het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap  kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Verweerschrift

  Voor het indienen van een verweerschrift heeft u een advocaat nodig. In het verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.


 • Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek om het ouderschap gerechtelijk vast te stellen. U verklaart dan:

  • dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen én
  • dat u geen verweerschrift indient én
  • dat u behandeling tijdens een zitting niet nodig vindt
  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het verzoek. U heeft geen advocaat nodig.

 • Reageert u helemaal niet op een verzoek tot gerechtelijke vaststelling ouderschap? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u ook niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap toegestuurd.

Ontkennen ouderschap

Ouderschap kan ook ontkend worden, bijvoorbeeld als blijkt dat de juridische vader niet de verwekker van het kind is.

De duomoeder, juridische vader of het kind kunnen de rechter vragen om de ontkenning van het vaderschap of moederschap gegrond te verklaren. Als de rechter tot gegrondverklaring overgaat, is het juridisch ouderschap beëindigd met terugwerkende kracht tot de geboorte van het kind.

Voor deze verzoekschriftprocedure is een advocaat verplicht.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De procedure Gerechtelijke vaststelling ouderschap duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact