Laden...

Hoger beroep familiezaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Hoger beroep > Familiezaak

Familiezaken gaan over familiekwesties zoals echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen en adoptie. Ook ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van kinderen zijn familiezaken. Bent u het niet eens met een uitspraak van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Een advocaat is hiervoor verplicht. 

Sommige zaken kunnen niet wachten tot de uitspraak in het hoger beroep omdat er onherstelbare gevolgen dreigen. In die gevallen kunt u het gerechtshof in een spoedprocedure vragen om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening).

 

 

 

 De procedure hoger beroep bij een familiezaak bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • De rechter heeft in uw familiezaak uitspraak gedaan na een verzoekschriftprocedure. De uitspraak heet een beschikking.

  Beroepschrift

  Tegen een beschikking gaat u in hoger beroep door een verzoekschrift in hoger beroep (beroepschrift) te sturen naar het gerechtshof. Een advocaat moet dit voor u doen, binnen 3 maanden na de uitspraak. U bent als verzoeker in hoger beroep de appellant.

  Inhoud beroepschrift

  In het beroepschrift vraagt u om vernietiging van de uitspraak van de rechter. Uw advocaat licht toe waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Bij zijn stuk voegt hij alle processtukken van de eerdere procedure.

 • Beide partijen en eventuele belanghebbenden krijgen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Andere datum

  Schikt de datum niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie.

  Kopie beroepschrift

  De andere partij en belanghebbenden ontvangen bij de oproep een kopie van het beroepschrift met de bijlagen. Het hof vermeldt daarbij binnen welke termijn zij kunnen reageren op het beroepschrift

 • Bent u het als tegenpartij niet eens met het beroep? Uw advocaat kan een verweerschrift in hoger beroep indienen. Als verweerder in hoger beroep bent u de geïntimeerde. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting, met uw advocaat.

  Belanghebbende

  Als belanghebbende kunt u ook schriftelijk of mondeling reageren op het beroepschrift. Een verweerschrift dient u ook in via een advocaat. Reageert u alleen mondeling dan kunt u zonder advocaat naar de zitting komen.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift geeft uw advocaat uw reactie op het beroepschrift weer, met argumenten. Uw advocaat ondertekent het verweerschrift en stuurt het, met bewijstukken, naar het hof. Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat om uitstel vragen.

  Incidenteel hoger beroep

  Bent u het zelf ook niet eens met (delen van) de uitspraak van de rechter? U kunt alsnog ook hoger beroep instellen (incidenteel hoger beroep). Uw advocaat dient dit dan tegelijk in met het verweerschrift. Dit stuk heet dan beroepschrift in het incidenteel hoger beroep. De andere partij mag hier ook weer op reageren.

  Geen reactie

  Reageert u niet op het beroepschrift, vraagt u geen uitstel en gaat u ook niet naar de zitting? Dan beoordeelt het gerechtshof de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak. Deze uitspraak heet een beschikking.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat het gerechtshof in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De appellant krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (geïntimeerde) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. Het hof stelt ook vragen.

  Niet openbaar

  Zittingen over familiezaken zijn niet openbaar.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt het gerechtshof met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  Het gerechtshof kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Het vertelt hoe het tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt het dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt het gerechtshof daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Aan het einde van de zitting zegt het gerechtshof wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Gegrond

  Het gerechtshof geeft u gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit betekent dat het gerechtshof de uitspraak van de rechter vernietigt. Het doet zelf een nieuwe uitspraak. Het gerechtshof kan uw beroep ook gedeeltelijk gegrond verklaren. De uitspraak van de rechter blijft dan voor een gedeelte in stand.

  Ongegrond

  Het gerechtshof geeft u geen gelijk en verklaart het beroep ongegrond. Dit betekent dat het gerechtshof de uitspraak van de rechter bekrachtigt. Deze uitspraak blijft in stand.

  Kosten tegenpartij betalen

  Het gerechtshof kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. Het gerechtshof bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kosten rechtszaak

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u meestal in cassatie. Dit moet u binnen 3 maanden doen. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact