Laden...

Spoedprocedure loonconflicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Loonvordering > Spoedprocedure loonconflicten
Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Of betaalt hij te weinig loon? Dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Ook kunt u wettelijke verhoging en wettelijke rente eisen.

Betaalt uw werkgever uw loon niet omdat u bent geschorst of ontslagen op staande voet? Dan kunt u, naast de loonvordering, eisen dat u weer aan het werk mag gaan.

De procedure valt onder het civiele recht. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Spoedprocedure loonconflicten

Uw werkgever betaalt uw salaris niet op tijd. U heeft niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. In een (aangetekende) brief (juridischloket.nl) vraagt u uw werkgever het achterstallige loon plus de verhoging en rente te betalen. U moet daarbij precies aangeven om welke bedragen en over welke periode het gaat.

Naar de rechter

Betaalt uw werkgever dan nog niet? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de kantonrechter en een loonvordering indienen. U vraagt in een spoedprocedure om een snelle maatregel (voorlopige voorziening). Ook kunt u ervoor kiezen om een spoedprocedure te starten bij de civiele rechter, daarvoor moet u een advocaat inschakelen. Bij de kantonrechter kunt u de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht.


 Een kort geding over een loonconflict bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start het kort geding over een loonconflict door uw werkgever door een deurwaarder te laten oproepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u de stappen om zelf een procedure te starten.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Voorbereiden

  Als u een snelle procedure (kort geding) wilt starten over een loonconflict maakt u ter voorbereiding een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in (zie uitleg hieronder).

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • wie u dagvaardt en waarom
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van het loonconflict

  Vorderingen

  U kunt vragen om:

  • betaling van achterstallig loon
  • doorbetaling van loon
  • wettelijke verhoging en wettelijke rente

  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding’ in. U kiest de rechtbank die de vestigingsplaats van de werkgever of de plaats waar u gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft. Op het formulier kunt u de data invullen waarop u niet naar de zitting kunt komen (verhinderdata). Vermeld indien mogelijk ook de verhinderdata van de werkgever.
  Aanvraagformulier kort geding kanton

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in tweevoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres dat op het formulier staat. Bewijsstukken kunnen zijn: uw arbeidsovereenkomst, de correspondentie met uw werkgever (zoals e-mails of brieven) of andere documenten over het loonconflict.

  Datum zitting

  De rechtbank stuurt u een brief met de datum en tijd van de zitting. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de werkgever weten door hem een kopie van de brief te sturen.

  Dagvaarding uitreiken

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken (te betekenen) aan de andere partij (werkgever). De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de werkgever bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk Procesreglement kort geding kantonzaken (werking vanaf 1 februari 2022) (pdf, 250 KB)


 • Uw werkgever is als ontvanger van de dagvaarding de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Is uw werkgever het eens met de dagvaarding en erkent hij uw loonvordering? Dan kan hij contact opnemen met u (als u zelf de procedure voert) of uw advocaat of gemachtigde. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kunt u besluiten uw procedure over het loonconflict in te trekken. Uw werkgever kan zo voorkomen dat hij uw proceskosten moet betalen als u gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Uw werkgever kan zijn verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Hij kan hierbij verwijzen naar documenten (zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, brieven, mails of loonstrookjes)? Deze moet hij dan wel zo spoedig mogelijk, in tweevoud, naar de rechtbank hebben gestuurd. De documenten moeten minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Ook u ontvangt deze documenten van uw werkgever.

 • Uw advocaat of gemachtigde of uzelf (als u zelf de procedure voert) krijgt als eerste het woord. Hij of u vertelt uw verhaal over het loonconflict, wat u vraagt en waarom. Dan mag uw werkgever hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt uw werkgever als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met zijn standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  Als uw werkgever als de gedaagde verstek heeft laten gaan heet de uitspraak een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan de gedaagde ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt uw werkgever zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ hij het verstek. Hij doet dit door de rechtbank een brief te sturen. Hij vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en hij verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij het loonconflict: schikking, mediation (bemiddeling) of een gerechtelijke uitspraak (vonnis).

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen het loonconflict aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te bedenken voor het geschil over het loonconflict.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een procedure bij de rechter richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en), onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, naar een oplossing voor alle aspecten van het salarisconflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u als de eisende partij de de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Mogelijke beslissingen rechter

  Toewijzing

  Als de rechter tot het voorlopige oordeel komt dat er geen geldige reden is voor uw werkgever om het loon niet te betalen, kan uw de werkgever veroordelen tot betaling van:

  • het (achterstallige) loon
  • een wettelijke verhoging (de rechter kan deze matigen)
  • de wettelijke rente
  • de proceskosten die u gemaakt
  Afwijzing

  Als de rechter uw loonvordering afwijst, kan hij u veroordelen tot betaling van de proceskosten die uw werkgever heeft gemaakt

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten, de dagvaardingskosten en eventueel (deels) de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Na het vonnis over het loonconflict hebben de partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding over het salarisconflict een bodemprocedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.
  Dagvaardingsprocedure loonconflicten

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat uw werkgever (gedaagde) niet reageerde in de procedure? Uw werkgever kan in verzet tegen dit vonnis. Dit doet hij door u als de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet hij als regel binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Als u als eiser niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in kort geding kunt u in hoger beroep gaan. Ook uw werkgever kan dit doen. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Geen loon vanwege ontslag op staande voet

Betaalt uw werkgever u helemaal geen loon meer omdat hij u op staande voet heeft ontslagen? Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u bij de kantonrechter een procedure starten. Dit doet u door hem een brief te sturen (verzoekschrift). Dit moet u binnen 2 maanden na het ontslag doen. Wilt u de arbeidsrelatie niet herstellen? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een financiële vergoeding.

 

Beperken loonconflict

Bent u op staande voet ontslagen en eist u in kort geding loon en eventueel toegang tot uw werk? In reactie daarop kan de werkgever zekerheidshalve ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. U kunt daartegen verweer voeren. Het kan zijn dat de rechter het kort geding en het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst samen in één zitting behandelt.

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden, naast de kosten van advocaat als u die inschakelt.

Doorlooptijd

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 4 weken uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.