Laden...

Dagvaardingsprocedure beginnen bij de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Rechtszaak beginnen tegen een particulier of organisatie > Dagvaardingsprocedure beginnen bij de kantonrechter

Heeft u een conflict met een particulier of organisatie? In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over het conflict. De procedure begint met een dagvaarding. Hierin legt u (de eiser) uit wat het conflict is en wat u van de andere partij wilt. U bent de eiser. De andere partij (gedaagde) kan reageren.

 Hoe start u een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter?

>Alles uitklappen
 • Een dagvaarding voor de kantonrechter kunt u zelf maken of u laat dit doen door bijvoorbeeld een medewerker van een incassobureau, rechtsbijstandverlener, advocaat of jurist.

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder uit het register van de vereniging van gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl). De deurwaarder moet de dagvaarding aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen. 

  In de dagvaarding staat onder meer: 

  • de datum van de betekening 
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder 
  • de naam en de woonplaats van de andere partij 
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden) 
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt 
  • locatie kantonrechter 
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde 

  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken 

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

 • De andere partij (gedaagde) kan na ontvangst van de dagvaarding
  • contact opnemen met uw deurwaarder. Als zij het op tijd samen eens worden, kan uw deurwaarder de procedure intrekken. 
  • reageren bij de rechter, als hij het niet eens is met uw eis. Dit kan hij per brief (verweerschrift) doen of mondeling tijdens de rolzitting. Hij kan ook een tegeneis indienen, als hij ook iets van u wil eisen via de rechter.
  • besluiten niet te reageren. Dan stelt de rechter meestal u in het gelijk in een verstekvonnis. De gedaagde kan hierna het ‘verstek’ nog zuiveren of ertegen in verzet gaan. 
  Zie ook de pagina voor de gedaagde: Reageren op een dagvaarding bij de kantonrechter. Van de eventuele reactie van de gedaagde ontvangt u bericht.
 • Ook de rechtbank ontvangt de dagvaarding en zorgt dat de kantonrechter uw dagvaarding op de rolzitting behandelt. De rechter kijkt tijdens deze zitting of de dagvaarding goed is uitgebracht en de gedaagde heeft gereageerd. 

  • De gedaagde heeft niet gereageerd: dan spreekt de rechter binnen 2 weken het verstekvonnis uit. 
  • De gedaagde heeft wel gereageerd: de rechter beslist hoe de procedure verder gaat: 
   • een schriftelijke ronde, of 
   • een mondelinge behandeling tijdens een zitting 

  U hoeft als eiser niet bij de rolzitting aanwezig te zijn. Mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (de conclusie van antwoord) van de gedaagde. U (of uw advocaat of gemachtigde) doet dit door binnen 4 weken een brief te sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  De gedaagde kan in een brief aan de rechter weer reageren op uw stuk. Hiervoor heeft hij 4 weken. Deze brief heet een conclusie van dupliek. Heeft de gedaagde meer tijd nodig, dan kan hij een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de gedaagde uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • U en de gedaagde krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? U stuurt deze stukken dan naar de rechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Als u komt, kunt u eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de gedaagde welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de gedaagde ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de gedaagde moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de gedaagde naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. U krijgt het vonnis toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Oordeel

  Als de rechter de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat de gedaagde niet reageerde in de procedure? De gedaagde kan in verzet tegen dit vonnis. Dit doet hij door u te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet de gedaagde binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Ook de gedaagde mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de gedaagde mag in cassatie.

De kantonrechter behandelt: 

 • conflicten over geldbedragen (geldvorderingen) tot en met € 25.000
 • alle soorten conflicten over arbeid, huur, consumentenkoop en consumentenkrediet (ongeacht de soort eis en de hoogte van het geldbedrag) 

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.
 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.
 • Hierboven ziet u de stappen om zelf (met de hulp van een deurwaarder) een dagvaardingsprocedure te beginnen.

 

Kosten rechtszaak kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

 

Procesreglement dagvaardingsprocedure kanton

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact