Laden...

Uitgebreide procedure loonconflicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Loonvordering > Uitgebreide procedure loonconflicten
Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Of betaalt hij te weinig loon? Dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Ook kunt u wettelijke verhoging en wettelijke rente eisen.

Betaalt uw werkgever uw loon niet omdat u bent geschorst of ontslagen op staande voet? Dan kunt u, naast de loonvordering, eisen dat u weer aan het werk mag gaan.

De procedure valt onder het civiele recht. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Uitgebreide procedure loonconflicten

Uw werkgever betaalt uw salaris niet op tijd. U heeft niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. In een (aangetekende) brief (juridischloket.nl) vraagt u uw werkgever het achterstallige loon plus de verhoging en rente te betalen. U moet daarbij precies aangeven om welke bedragen en over welke periode het gaat.

Naar de rechter

Betaalt uw werkgever dan nog niet? En heeft u geen spoedeisend belang of wilt u een definitief oordeel van de rechter over uw loonvordering? U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht.

 De bodemprocedure loonconflicten bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start als werknemer de bodemprocedure over het loonconflict door uw werkgever door een deurwaarder te laten oproepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u de stappen om zelf een procedure te starten.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • wie u dagvaardt en waarom
  • wat u wilt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van het loonconflict

  Vorderingen

  U kunt vragen om:

  • betaling van achterstallig loon
  • doorbetaling van loon
  • wettelijke verhoging en wettelijke rente

  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven aan uw werkgever of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De andere partij (werkgever) krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

  Procesreglement


 • Uw werkgever is als ontvanger van de dagvaarding de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Is uw werkgever het eens met de dagvaarding, erkent hij uw vordering? Dan kan hij zo snel mogelijk contact opnemen met u (als u de procedure voert) of met uw advocaat of gemachtigde. Als u het voor de rolzittingsdatum samen eens wordt, kunt u besluiten uw bodemprocedure over het loonconflict in te trekken. Uw werkgever kan zo voorkomen dat hij de proceskosten moet betalen als u gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als uw werkgever het niet eens is met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden: hij reageert schriftelijk, mondeling of hij reageert niet.

  Schriftelijk

  Uw werkgever kan de kantonrechter een brief sturen waarin hij reageert op de inhoud van de dagvaarding. Hij geeft hierin ook aan welke bewijzen hij heeft voor zijn standpunt. Zijn brief heet een 'conclusie van antwoord'. Als hij een brief stuurt, hoeft hij niet naar de rolzitting te komen.

  Uw werkgever kan kopieën van de bewijsstukken die zijn verhaal ondersteunen indienen. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, correspondentie met u als werknemer over het loonconflict (bijvoorbeeld brieven of e-mails) of andere documenten. Hij kan ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Uw werkgever stuurt zijn brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank, t.a.v. Team kanton, afdeling Griffie. Het moet minimaal 3 dagen voor de rolzitting binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Hij kan ook tijdens de rolzitting de brief zelf geven aan de rechter.

  Heeft de werkgever meer tijd nodig om zijn reactie te schrijven? Hij kan 1 keer 4 weken uitstel krijgen. Hij vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. Zijn brief met uw uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. Hij kan ook tijdens de rolzitting om uitstel vragen.

  Wil uw werkgever meer uitstel? Dit is in principe niet mogelijk. Toch kan hij een verzoek indienen bij de rechter. Als hij en u het eens zijn over het uitstel, stemt de rechter alleen met uitstel in als het de procedure niet onredelijk zou vertragen.

  Als u het niet eens bent met het uitstel, moet de werkgever in zijn verzoek uitleggen waarom hij echt niet kan reageren. De rechter stemt alleen in met het uitstel als hij de reden heel dringend (klemmend) vindt.

  Ook een verzoek om meer uitstel, dient uw werkgever schriftelijk in. De brief moet uiterlijk op de laatste dag van de uitstelperiode binnen zijn. De kantonrechter kan wel of geen uitstel geven. Hij kan ook uitstel geven voor een kortere periode dan verzocht.

  Mondeling

  Wil uw werkgever liever mondeling reageren? Dan kan hij zijn verhaal over het loonconflict tijdens de rolzitting aan de kantonrechter vertellen. Hij kan er ook voor kiezen dat iemand namens hem het woord voert tijdens de rolzitting, bijvoorbeeld een advocaat. Hij kan ook iemand meenemen, bijvoorbeeld een medewerker van de afdeling P&O.

  De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Hij kan eventueel bewijsstukken verzamelen ter ondersteuning van zijn verhaal. Deze kan hij tijdens de rolzitting aan de rechter geven. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst of correspondentie over het loonconflict.

  Geen reactie

  Reageert uw werkgever niet op de dagvaarding en komt hij ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij veroordeelt de gedaagde ook tot het betalen van de proceskosten die de eiser heeft gemaakt. Meldt uw werkgever zich binnen die 2 weken, dus vóór het verstekvonnis, alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ hij het verstek en wordt de procedure voortgezet.

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor u als werknemer, de eiser, is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft uw werkgever als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft hij ook niet te komen. Hij komt wel naar de rolzitting als hij:

  • zijn schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wil vragen voor zijn schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Is uw werkgever als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft hij ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij 2 weken later uitspraak doet: een verstekvonnis.

  Verstekvonnis

  De gedaagde heeft verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan de gedaagde ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser. Dit zijn het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel (deels) de kosten van de advocaat.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u als eiser een brief met de datum voor het verstekvonnis toegestuurd.

  Meldt uw werkgever als de gedaagde zich vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ hij het verstek en wordt de procedure toch voortgezet.

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de rol (agenda) staan. Hoort de gedaagde (uw werkgever) zijn naam, dan roept hij ‘ja’ en loopt hij naar de rechter. Hij vertelt kort zijn verhaal, waarin hij ingaat op de vraag waarom hij vindt dat hij als werkgever niet verplicht is het (achterstallige) loon te betalen. Hij overhandigt dan ook eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Soms vraagt de rechter hem zijn verhaal nog op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (het verweer) van de werkgever. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen aan de rechtbank.

  Reactie gedaagde

  Uw werkgever kan als gedaagde in een brief aan de kantonrechter weer reageren op uw stuk. Hiervoor heeft hij 4 weken. Zijn brief heet een conclusie van dupliek. Heeft hij meer tijd nodig, dan kan hij een brief met verzoek om uitstel sturen aan de rechtbank.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • wijst een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt eiser en gedaagde uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • U en uw werkgever ontvangen beiden een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie over het loonconflict tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Volmacht

  Laat u zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee. Een advocaat hoeft niet te beschikken over een volmacht. Een advocaat wordt door de rechter op zijn woord geloofd als hij zegt dat hij door een van de partijen gemachtigd is.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. Als u op de zitting toch getuigen wilt laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij het loonconflict: schikking, mediation (bemiddeling) of een gerechtelijke uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel geven. Hij vertelt dan hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te vinden voor het geschil over het loonconflict.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation (bemiddeling) zoekt u onder begeleiding van een specialist (bemiddelaar, mediator) samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over het salaris. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgen u en uw werkgever toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Mogelijke beslissingen rechter

  De rechter bekijkt of uw werkgever een geldige reden heeft om het loon niet te betalen.

  Toewijzing

  Is er geen geldige reden dan kan de rechter de gedaagde (uw werkgever) veroordelen tot betaling van:

  • het (achterstallige) loon
  • de wettelijke verhoging (de rechter kan deze matigen)
  • de wettelijke rente
  • de proceskosten die u als de eiser heeft gemaakt
  Afwijzing

  Als de rechter uw loonvordering afwijst, kan hij u veroordelen tot betaling van de proceskosten die uw werkgever heeft gemaakt.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat uw werkgever (gedaagde) niet reageerde in de procedure? Uw werkgever kan in verzet gaan tegen dit vonnis. Dit doet hij door u als werknemer (de oorspronkelijke eiser) te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet hij als regel binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het als werknemer niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Ook uw werkgever kan dit doen. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatierechtspraak

Geen loon vanwege ontslag op staande voet

Betaalt uw werkgever u helemaal geen loon meer omdat hij u op staande voet heeft ontslagen? Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u bij de kantonrechter een procedure starten. Dit doet u door hem een brief te sturen (verzoekschrift). Dit moet u binnen 2 maanden na het ontslag doen. Wilt u de arbeidsrelatie niet herstellen? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een financiële vergoeding.

Beperken loonconflict

Bent u op staande voet ontslagen en eist u vernietiging van het ontslag en eventueel toegang tot uw werk? In reactie daarop kan de werkgever zekerheidshalve ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Dit wordt ook wel ‘ontbinding voor zover vereist’ genoemd. U kunt daartegen verweer voeren. Meestal zal de rechter uw verzoek tot vernietiging van het ontslag en het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst samen op één zitting behandelen.

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden, naast de kosten van een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

De procedure kan 6 tot 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.