Laden...

Procedure deelgeschil medische fout

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Medische fout > Procedure deelgeschil medische fout

Is er sprake van een medische fout? En wordt u het niet eens met de arts of het ziekenhuis over een schadevergoeding? U kunt naar de rechter.

Bij een spoedprocedure neemt de rechter een snelle en voorlopige beslissing. Een definitief oordeel krijgt u met een uitgebreide procedure (bodemprocedure). Een andere mogelijkheid is de deelgeschilprocedure. Hierbij geeft de rechter antwoord op een concrete vraag. Zodat de partijen de onderhandelingen kunnen hervatten. De procedures vallen onder het civiel recht (burgerlijk recht).

Procedure deelgeschil medische fout

Schadevergoeding meer dan € 25.000     

Bent u in gesprek met de medisch behandelaar of diens verzekeraar over de afhandeling van letselschade na een medische fout? Wordt u het niet eens over een regeling? U kunt de rechter een concrete vraag (deelgeschil) voorleggen. De uitspraak van de rechter geeft duidelijkheid waarna u verder kunt onderhandelen.

Bij een schadebedrag van meer dan € 25.000 gaat u naar de civiele rechter. Bij de civiele rechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen. 

 De procedure deelgeschil medische fout bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Degene die schade lijdt van een medische fout (of zijn nabestaanden) kan een deelgeschilprocedure starten, maar ook de behandelaar of verzekeraar die aansprakelijk wordt gehouden. Uw advocaat start de procedure over de medische fout door de civiele rechter een brief te sturen. De brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift staan in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • de aard en de vermoedelijke hoogte van de gevraagde schadevergoeding
  • welk geschilpunt u de rechter voorlegt
  • een overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen
  • naam, adres en telefoonnummer van uw advocaat

  Het is aan te raden ook te vermelden waarom de beslissing van de rechter de partijen kan helpen om een regeling te treffen. Als u eerder een deelgeschilprocedure in dezelfde zaak heeft gevoerd, voegt u die processtukken en beslissing bij. U kunt ook de data noemen waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. Uw advocaat dateert en ondertekent het verzoekschrift.


  Bewijsstukken

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Uw advocaat kan deze bij het verzoekschrift voegen. Bewijsstukken kunnen zijn: correspondentie over de medische fout en stukken die een eventuele schadeclaim onderbouwen, bijvoorbeeld over de letselschade. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift over de medische fout opsturen

  Uw advocaat stuurt het verzoekschrift over de medische fout, met bijlagen, in drievoud naar de griffie van de rechtbank.
  Werkgebieden rechtbanken

 • Beide partijen krijgen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting over de medische fout plaatsvindt.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Kopie verzoekschrift

  De andere partij en belanghebbenden ontvangen bij de oproep een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. De rechtbank vermeldt daarbij binnen welke termijn zij kunnen reageren op het verzoekschrift.

 • Bent u het als tegenpartij niet eens met het verzoek? Uw advocaat kan een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift geeft uw advocaat uw reactie op het verzoekschrift weer, met argumenten. Uw advocaat ondertekent het verweerschrift en stuurt het, met bewijstukken, naar de rechtbank. Voorbeelden van bewijsstukken zijn correspondentie over de medische fout, stukken die een eventuele schadeclaim onderbouwen of schriftelijke getuigenverklaringen. Heeft u meer tijd nodig om te reageren, dan kan uw advocaat om uitstel vragen.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift.

  Geen reactie

  Reageert u niet op het verzoekschrift, vraagt u geen uitstel en gaat u ook niet naar de zitting? Dan beoordeelt de rechter de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak. Deze uitspraak heet een beschikking.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de arts of medische instelling welke oplossingsmethode het beste past bij een geschil over een medische fout: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u het geschil over de medische fout samen op te lossen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over de medische fout. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de verzoeker de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 6 weken na de zitting, of zoveel eerder als lukt. De beschikking krijgt uw advocaat toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  In de beschikking staat welk oordeel de rechter heeft over het deelgeschil en hoe hij tot dat oordeel is gekomen.

  Kosten benadeelde partij betalen

  De rechter kan bepalen dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten moet betalen die de benadeelde partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kosten rechtszaak

  Niet eens met de uitspraak?

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter over het deelgeschil? U kunt hiertegen niet in hoger beroep. Wel kunt u de vraag over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure. Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u uw zaak in een kort geding voorleggen aan de rechter.

Kosten deelgeschil medische fout

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd deelgeschil medische fout

In een deelgeschilprocedure streeft de rechter naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden. Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat kan ik doen?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de rechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.