Laden...

Mentorschap aanvragen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Mentorschap aanvragen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Mentorschap aanvragen

Mentorschap vraagt u aan bij de rechter. Tegelijk met het mentorschap kunt u ook bewind aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn geldzaken niet zelf kan regelen. Heeft u een kind met een verstandelijke beperking? Vanaf 3 maanden voordat uw kind 18 wordt, kunt u mentorschap en eventueel ook bewind aanvragen.

Mentorschap aanvragen - in het kort

 1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de rechter.
 2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
 3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een verweerschrift opsturen.
 4. De zitting: de rechter behandelt het verzoek met:
  • de verzoeker
  • de persoon die een mentor krijgt (de betrokkene)
  • de voorgestelde mentor(en)
  • belanghebbende(n) (die verweer voeren)
 5. De rechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek.
 6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
 7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

 Mentorschap aanvragen

>Alles uitklappen
 • De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot mentorschap indienen:

  • de persoon die een mentor krijgt (de betrokkene)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • de curator of de bewindvoerder van de betrokkene
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  De persoon die de aanvraag voor mentorschap indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsvorm mentorschap is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

 • De particuliere mentor moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • onderdeel zijn van de leiding of het personeel van de organisatie die de betrokkene verzorgt of begeleidt.
  • zelf onder curatele staan. Ook mag er geen mentorschap voor hem zijn uitgesproken.

  1 of 2 mentoren

  De rechter kan 1 of 2 mentoren benoemen. Bij de aanvraag moet u zeggen wie u voorstelt als mentor(en).

  Professionele mentoren

  Naast particuliere mentoren zijn er ook professionele mentoren. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen (rijksoverheid.nl) voordat de rechter hen kan benoemen.

 • U vult als verzoeker het formulier verzoek tot mentorschap (pdf, 726,1 KB) in. Gebruik hierbij eventueel de toelichting (pdf, 168,3 KB). Het is mogelijk om tegelijk met mentorschap bewind aan te vragen. Dit gaat via hetzelfde formulier.

  Stuur het aanvraagformulier en onderstaande bijlagen naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont. Of geef ze af bij de centrale balie van deze rechtbank.

  Bijlage bereidverklaring voorgestelde mentor(en)

  U stelt in het aanvraagformulier 1 of 2 mentoren voor. De rechter volgt meestal de voorkeur van de betrokkene. U laat de voorgestelde mentor of mentoren een bereidverklaring (pdf, 148,2 KB) ondertekenen.

  Bijlage akkoordverklaring belanghebbenden

  In het aanvraagformulier zet u de gegevens van familieleden van de betrokkene:

  • partner en kinderen of, als er geen partner en/of kinderen zijn: de ouders en de broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende mag een akkoordverklaring ondertekenen.

  De familieleden die u in het formulier noemt, zijn belanghebbenden. Loopt er al bewind? De bewindvoerder is dan ook belanghebbende. Noem de bewindvoerder daarom ook op het formulier.

  Vraag de belanghebbende(n) of zij het eens zijn met het mentorschap en de voorgestelde mentor(en).

  • Belanghebbende(n) zijn akkoord - Laat hen een akkoordverklaring (pdf, 596,3 KB) ondertekenen. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen.
  • Belanghebbende(n) zijn niet akkoord - Zij kunnen tijdens de zitting uitleggen waarom zij het niet eens zijn met het verzoek. Of zij melden dit in een brief aan de rechter, nadat ze een uitnodiging voor de zitting hebben gekregen.
 • In de uitnodiging staat waar en wanneer de zitting plaatsvindt. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde mentor(en)
  • belanghebbende(n)

  De rechter kan besluiten de belanghebbende(n) niet uit te nodigen als:

  • de belanghebbende(n) de akkoordverklaring heeft/hebben ondertekend
  • de betrokkene in het aanvraagformulier vraagt om de belanghebbende(n) niet te informeren

  Kunt u niet naar de zitting komen?

  Kunt u om medische redenen niet naar de zitting komen, neem dan contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

  Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot mentorschap vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

  Kunt u om een andere dan een medische reden niet naar de zitting komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u als verzoeker en/of betrokkene niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw aanvraag tot mentorschap afwijzen.

  Een belanghebbende die geen akkoordverklaring heeft getekend, krijgt ook altijd een uitnodiging voor de zitting. Deze persoon is niet verplicht om naar de zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en de kinderen of, als er geen partner en/of kinderen zijn: de ouders en de broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende wordt uitgenodigd voor een zitting.

 • Bent u belanghebbende? U kunt een akkoordverklaring (pdf, 596,3 KB) invullen en ondertekenen als u dit nog niet heeft gedaan bij de aanvraag. U kunt ook naar de rechter een brief sturen met uw reactie op het verzoek. Zet in de brief:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekenen
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoek. Geef aan waarom u het eens of oneens bent met het verzoek.
  • uw handtekening

  Als er stukken zijn die uw verhaal duidelijk maken, stuur die dan mee als bijlagen.

  Reactie opsturen

  Stuur de brief met de bijlagen of de akkoordverklaring naar de rechtbank. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • De zitting is niet openbaar. Bij de zitting mogen alleen de volgende personen aanwezig zijn:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde mentor(en)
  • de belanghebbende(n) die een uitnodiging voor de zitting hebben ontvangen

  De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen bij de zitting aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling die hem verzorgt of begeleidt. Dit kan hij per brief aanvragen voor de zitting. Of hij vraagt het aan de gerechtsbode/rechter voordat hij de zittingszaal ingaat.

  Wat vraagt de rechter tijdens de zitting?

  De rechter behandelt het verzoek voor mentorschap mondeling tijdens een zitting. Hij vraagt aan iedereen hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen. Zo kan hij erachter komen of de betrokkene echt niet voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen. En of de betrokkene in staat is zijn wil te bepalen.

  Verder legt de rechter aan de voorgestelde mentor(en) uit wat zijn/hun taken en verplichtingen zijn. En hij vraagt of de voorgestelde mentor(en) hem goed heeft/hebben begrepen. Ook vraagt de rechter aan de betrokkene of hij begrijpt wat mentorschap betekent.

 • De rechter beoordeelt of mentorschap nodig is. Hij kan met het verzoek akkoord gaan of het afwijzen. Ook kan hij beslissen dat het mentorschap voor een bepaalde periode geldt. De rechter zal zijn beslissing altijd uitleggen en op papier zetten.

  Beschikking

  De rechter zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt deze zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde mentor(en)
  • de belanghebbende(n)

  Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan benoemt hij meestal de mentor(en) waar de betrokkene een voorkeur voor heeft. De rechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de mentor(en). Het mentorschap gaat in op de dag nadat de rechtbank de beschikking heeft verstuurd.

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? En bent u

  • verzoeker
  • betrokkene
  • belanghebbende

  dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep starten.

Kosten procedure aanvragen mentorschap

Voor het aanvragen van mentorschap betaalt u griffierechten. Schakelt u daarnaast een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd aanvraagprocedure

De mondelinge behandeling (zitting) van de rechtszaak is meestal binnen 2 maanden nadat u het verzoek heeft ingediend. U ontvangt de uitspraak van de rechter zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact