Laden...

Curatele en curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Curatele en curator

Wat is curatele? Wat doet een curator? En wat doet u met een klacht over een curator?

Wat is curatele

Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Wat doet een curator?

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
 • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.
 • administratie en belastingaangifte doen.
 • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
 • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • (financieel) verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele.

De curator betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken. Een betrokkene kan 1 of 2 curatoren hebben.

Soorten curatoren

 • de niet-professionele curator: een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind) of kennis.
 • de professionele curator: iemand die van beroep curator is en 3 of meer betrokkenen begeleidt. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen (rijksoverheid.nl) voldoen. Dit kan ook een stichting zijn.

Provisionele bewindvoerder

De kantonrechter kan een tijdelijke beschermingsmaatregel instellen. Hij wijst dan een tijdelijke (provisionele) bewindvoerder aan. Deze beschermt de financiële en persoonlijke belangen van de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam.

De tijdelijke beschermingsmaatregel loopt totdat er een curator is. Of totdat de rechter het verzoek tot ondercuratelestelling heeft afgewezen.

Curatele, bewind of mentorschap?

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

 • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.
 • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
 • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.

Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren.

 

Heeft u een klacht over een curator

Stuur dan een brief naar de rechtbank die toezicht houdt op de curator. De kantonrechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

 

 

Publicatie curatele in openbare registers

Personen onder curatele zijn terug te vinden in:

De griffie bericht ook de gemeente waar de betrokkene staat ingeschreven en publiceert de beschikking in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl).

 

Waarom registratie in het CCBR?

Publicatie in het register beschermt tegen het aangaan van ongewenste contracten. Een bedrijf bijvoorbeeld kan in het register controleren of iemand onder curatele staat. In dat geval sluit het bedrijf het contract pas af na toestemming van de curator.

 

 

Contact over curatele

De afdeling kanton of het bewindsbureau van de rechtbank behandelt alle curatelezaken.Contact over curatele met de rechtbanken.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.