Laden...

Procedure opheffing of schorsing voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voorlopige hechtenis > Procedure opheffing of schorsing voorlopige hechtenis

Bij voorlopige hechtenis zit u als verdachte vast in een cel. In die periode wacht u op een uitspraak van de rechter in uw strafzaak. De voorlopige hechtenis is het tweede deel van het voorarrest en volgt na de inverzekeringstelling bij de politie. De voorlopige hechtenis bestaat uit bewaring en gevangenhouding of -neming.

Wilt u dat de voorlopige hechtenis stopt? Of dat die (kort) wordt onderbroken? Dan kunt u een verzoek tot opheffing of tot schorsing indienen bij de rechter. Ook kunt u als verdachte in hoger beroep gaan als u het niet eens bent met een beslissing van de rechter over de voorlopige hechtenis.

Procedure opheffing of schorsing voorlopige hechtenis

Zit u in voorlopige hechtenis (bewaring of gevangenhouding)? En wilt u dat de voorlopige hechtenis stopt (opheffing)? Of dat de voorlopige hechtenis wordt onderbroken (schorsing)? Zodat u in vrijheid het verloop van uw strafzaak kunt afwachten? Dan kunt u of uw advocaat bij de rechter een ‘verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis’ of een ‘verzoek tot schorsing voorlopige hechtenis’ indienen. Dit kan op elk moment van uw bewaring of gevangenhouding.

wilt u een kortdurende onderbreking van bijvoorbeeld een dag (met als uitloop de nacht erbij)? Dan kunt u bij de directeur van het huis van bewaring waar u verblijft vragen om een onderbreking van uw voorlopige hechtenis.

Opheffen

U kunt vragen om opheffing als u een reden heeft, waardoor u niet langer in voorlopige hechtenis gehouden mag worden. Bijvoorbeeld als u verwacht dat de rechter u zal vrijspreken door nieuwe bewijzen. Of als uw advocaat bijvoorbeeld inschat dat de tijd die u inmiddels heeft vastgezeten gelijk is of groter is dan de te verwachten op te leggen gevangenisstraf.

Onderbreken (schorsing)

U kunt vragen om onderbreking (schorsing) als u hier een dringende reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat u door een verslaving kan worden opgenomen bij een kliniek. Of omdat uw partner ernstig ziek is en iemand voor uw partner en kinderen moet zorgen. Het is aan de rechter om te beslissen wat zwaarder weegt: uw belangen of het maatschappelijke belang om u in voorlopige hechtenis te houden.

Voorwaarden bij schorsing van de voorlopige hechtenis

Gaat een rechter akkoord gaat met uw schorsingsverzoek? Dan verbindt hij een aantal voorwaarden aan de schorsing. Houdt u zich hier niet aan? Dan kan de rechter de schorsing opheffen.

Vaste voorwaarden (de algemene voorwaarden)

Deze 3 algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing:

 • Als de schorsing wordt opgeheven, mag u er niet vandoor gaan en moet u terug in voorlopige hechtenis.
 • Als u wordt veroordeeld voor het strafbare feit waarvoor u in voorlopige hechtenis zat, mag u uw straf niet ontvluchten en moet u de opgelegde straf in de gevangenis uitzitten. Dit hoeft niet als de straf een vervangende vrijheidsstraf is, bijvoorbeeld het betalen van een geldboete of het uitvoeren van een werkstraf. Alleen als u de vervangende vrijheidsstraf niet of niet tijdig voldoet, moet u alsnog naar de gevangenis.
 • U bent verplicht zich te identificeren als hierom wordt gevraagd.

Als verdachte moet u bekend zijn en ingestemd hebben met deze algemene voorwaarden.

Andere voorwaarden (de bijzondere voorwaarden)

De rechter kan daarnaast ook nog andere voorwaarden opleggen, zoals een:

 • Contactverbod (u mag bijvoorbeeld. geen contact opnemen met het slachtoffer).
 • Gebiedsverbod (u mag niet in een bepaald gebied zijn)
 • Meldplicht (u moet zich op bepaalde momenten bij de politie melden, zodat duidelijk is dat u niet op de vlucht bent)
 • U moet een enkelband dragen
 • Behandelverplichting (u moet verplicht een behandeling ondergaan, bijvoorbeeld om van een verslaving af te komen)

 

Mondeling verzoek tijdens de zitting

U zit in bewaring

U of uw advocaat kan het verzoek mondeling doen tijdens de zitting waarop de rechter-commissaris besluit over een bevel tot bewaring.

U zit in gevangenhouding

U of uw advocaat kan het verzoek mondeling doen tijdens de zitting:

 • waarop de raadkamer besluit over een bevel tot gevangenhouding of gevangenneming of over de verlenging hiervan.
 • van de strafrechter (tijdens een pro-formazitting).

Schriftelijk verzoek buiten de zitting om

Een verzoek buiten de zitting om moet altijd schriftelijk. In dat geval organiseert de rechter-commissaris (bij bewaring) of raadkamer of strafrechter (bij gevangenhouding) meestal een aparte zitting waarop hij uw verzoek behandelt.

>Alles uitklappen

 • Een advocaat kan het verzoekschrift voor u opstellen en indienen. U mag dit ook zelf doen. Het voordeel van een advocaat is, dat deze u over het verzoek kan adviseren en weet wat er in een verzoekschrift moet staan.

  Inhoud verzoekschrift

  Wilt u zelf een verzoekschrift indienen? Neemt u dan de volgende gegevens daarin op:

  • uw naam, geboortedatum en -plaats
  • detentieadres
  • zaaknummer
  • de redenen waarom u opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis wilt
  • datum
  • handtekening
  • aantal bijlages

  Ondertekenen

  • Zet de datum en plaats onder het verzoekschrift
  • Onderteken het verzoekschrift
  • Als u een advocaat heeft, dan moet deze ondertekenen

 • Stuur kopieën van de documenten die belangrijk zijn voor de behandeling van het verzoek mee. Zoals documenten en foto’s waarmee u de redenen die u in het verzoek noemt kunt bewijzen (bij een bevalling bijvoorbeeld een brief van het ziekenhuis over een geplande keizersnede).


 • Stuur het verzoekschrift t.a.v. afdeling Strafrecht naar de rechtbank of het gerechtshof waar uw strafzaak in behandeling is.

  Contactgegevens rechtbanken en gerechtshoven

Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen

 • Een schriftelijk verzoek wordt meestal op korte termijn behandeld op een zitting.

  Bij een zeer dringende reden, kan een schriftelijk verzoek binnen 1 dag zonder zitting worden behandeld. U en uw advocaat moeten het daar wel mee eens zijn.

  Aanwezigen

  • Bij de rechter-commissaris is, buiten uw advocaat, meestal niemand bij de zitting aanwezig. De officier van justitie heeft al voorafgaand aan de zitting op het verzoek gereageerd.
  • Bij de raadkamer en op de zitting van de raadkamer zijn, naast de rechter, ook uw advocaat, de officier van justitie en soms een vertegenwoordiger van de reclassering aanwezig.
  • Bij de strafrechter op de pro-formazitting zijn ook uw advocaat, de officier van justitie en soms een vertegenwoordiger van de reclassering aanwezig.

  Uw aanwezigheid

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het kan wel voordelen hebben. U kunt het verzoek dan namelijk zelf toelichten. Wil de rechter voorwaarden verbinden aan een schorsing? Dan kan hij deze met u bespreken.

  Openbaarheid zittingen

  Niet openbaar zijn:

  • De zittingen bij de rechter-commissaris.
  • Zittingen met minderjarige verdachten.

  Wel openbaar zijn:

  • Zittingen bij de strafrechter, zoals pro-formazittingen, regiezittingen en inhoudelijke zittingen.

 • Wanneer krijgt u de beslissing?

  Als u een mondeling verzoek deed op een reeds ingeplande zitting

  Na behandeling van het verzoek op een zitting, neemt de rechter meestal dezelfde of de volgende dag een beslissing over het verzoek.

  Als u een tussentijds schriftelijk verzoek heeft gedaan

  Er moet dan eerst een zitting worden ingepland. U heeft dan na enkele dagen tot 1 week een beslissing, maar dit kan langer duren. Bijvoorbeeld als het nodig is om informatie op te vragen bij de reclassering.  Die beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd. U en uw advocaat krijgen daarvan een afschrift, net als het OM.

  Opheffing of schorsing wordt toegewezen

  Bij een schorsingsverzoek, kan de rechter de schorsing toewijzen voor:

   1. Bepaalde tijd: bijvoorbeeld enkele dagen of tot aan de volgende zitting.
   2. Onbepaalde tijd: er is geen einddatum bepaald.

  Het OM stuurt de beslissing naar het Huis van Bewaring, zodat de beslissing uitgevoerd kan worden. In de beslissing staat de datum en het tijdstip waarop de opheffing of schorsing ingaat. En bij een schorsing voor bepaalde tijd, wanneer deze eindigt. Ook leest u in de beslissing op een schorsingsverzoek, aan welke voorwaarden u zich moet houden.

  Opheffing of schorsing wordt afgewezen

  De rechter-commissarisraadkamer of strafrechter kunnen uw verzoek afwijzen. In dat geval blijft u in voorlopige hechtenis.


 • Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw schorsingsverzoek, kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep. Dit hangt van allerlei factoren af. Bijvoorbeeld wanneer u het verzoek tot schorsing heeft ingediend en of u al eerder in hoger beroep bent gegaan tegen een afwijzing van een schorsingsverzoek.

  Denkt u erover om in hoger beroep te gaan? Dan is het verstandig om dit samen met uw advocaat te bespreken.

 

Opheffing van schorsing voorlopige hechtenis

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? De officier van justitie kan aan de rechter vragen de schorsing op te heffen. De rechter kan ook zelf een schorsing opheffen, als u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Er vindt dan een zitting plaats waarbij u en uw advocaat de gelegenheid krijgen om een toelichting te geven. Als u niet verschijnt, volgt er toch een beslissing.

 

Kosten procedure schorsing voorlopige hechtenis

Aan deze procedure kunnen kosten zijn verbonden, zoals advocaatkosten.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen indienen?

U kunt op elk moment tijdens de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen. Dit kan mondeling tijdens de zitting en schriftelijk als u het tussentijds wilt indienen.

Hoe lang duurt het voordat de schorsing ingaat?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het verzoek indient en de reden van het verzoek. Meestal volgt 1 dag na de zitting de beslissing en kan de schorsing die dag of enkele dagen daarna ingaan. Soms duurt het langer omdat u als onderdeel van de schorsing moet worden opgenomen in een behandelinstelling.

Wat kost de procedure om de voorlopige hechtenis te schorsen?

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegevoegd. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. Als u een advocaat kiest die niet werkt op basis van een toevoeging of met wie u afspreekt dat hij van de toevoeging geen gebruik maakt, betaalt u de kosten zelf.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact