Laden...

Whoa-procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw plan om uw organisatie te herstructureren en uw schulden af te betalen (onderhands akkoord)? Dan kunt u de rechter om uitsluitsel vragen. Keurt de rechter uw plan goed (homologatie)? Dan geldt het akkoord alsnog voor alle betrokken schuldeisers.

De Whoa-procedure valt onder het civiel recht. U bent (behalve voor het indienen van de startverklaring) verplicht een advocaat in te schakelen.

Whoa-procedure

 De verzoekschriftprocedure goedkeuring (homologatie) onderhands akkoord bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start een Whoa-traject op 2 manieren:

  1. U dient een startverklaring (pdf, 599,8 KB) in bij de rechtbank. Uit deze startverklaring blijkt dat u start met de voorbereiding van een akkoord. U kunt dit zelf doen of via een advocaat.
   Na het indienen van de startverklaring, kan uw advocaat de rechter verzoeken om een afkoelingsperiode af te kondigen.
  2. Uw advocaat verzoekt de rechter om een herstructureringsdeskundige te benoemen.

  Let wel: ook een schuldeiser, aandeelhouder of ondernemingsraad kan een Whoa-traject starten door de rechter te vragen om een herstructureringsdeskundige te benoemen.

 • Het akkoord met de plannen voor een herstructurering van uw organisatie en het aflossen van de schulden moet aan bepaalde eisen voldoen. U kunt het akkoord opstellen met of zonder inschakeling van een herstructureringsdeskundige.

  Als het akkoord is opgesteld, moet u de schuldeisers, met wie u een betalingsregeling wil treffen, hierover laten stemmen.

  Er wordt onderscheid gemaakt in klassen (schuldeisers/aandeelhouders) en verschillende categorieën in rechten (bijvoorbeeld schuldeisers met voorrang, retentie of concurrente schuldeisers). Elke klasse heeft een afzonderlijke stemming.

 • Alle schuldeisers stemmen in met het akkoord

  Dan is geen homologatieverzoek nodig. U kunt de wijzigingen in uw organisatie doorvoeren en overgaan tot het betalen van uw schulden volgens de afspraken in het akkoord.

  Niet alle schuldeisers gaan akkoord

  Blijkt uit de stemming dat u voldoende medewerking heeft om twee derde van de schuldenlast van tenminste 1 schuldenklasse af te lossen? Dan kunt u de rechter vragen om homologatie.

  Voorbeeld

  In een klasse van schuldeisers is het totale bedrag aan openstaande vorderingen (de schuldenlast) € 100.000. U heeft doorgerekend dat u door verliesgevende onderdelen af te stoten en de productie van winstgevende onderdelen te verhogen, er voor de betreffende klasse een bedrag € 60.000 beschikbaar komt ter aflossing.

  De meeste schuldeisers stemmen voor uw akkoord. Zij vertegenwoordigen € 80.000 van de schuldenlast van € 100.000. Dit is meer dan twee derde van € 100.000. Dit betekent dat u de rechter kunt vragen om goedkeuring van het akkoord

  Bij akkoord van de rechter zijn de schuldeisers die tegengestemd hebben (die de resterende € 20.000 aan vorderingen vertegenwoordigen) nu ook aan het akkoord verbonden.

   

 • Uw advocaat start de goedkeuringsprocedure door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen. Hierin vraagt hij namens u om het onderhands akkoord goed te keuren.U bent de verzoeker.

  Inhoud verzoekschrift

  Uw advocaat vermeldt in het verzoek hoe het onderhands akkoord is voorbereid en welke stappen zijn ondernomen richting de schuldeisers.

  Bijlagen

  Ook voegt hij belangrijke documenten bij die de rechter nodig heeft om te kunnen oordelen. Zoals:

  • Het onderhandse akkoord zelf met daarin de schuldeisers en andere betrokkenen.
  • Een overzicht van de schuldeisers en betrokkenen die u buiten het onderhandse akkoord laat, met uitleg over de redenen.
  • Bepaalde documenten die de rechter nodig heeft om een beeld te krijgen van uw financiële positie. Zoals jaarrekeningen, de waarde van de vaste activa, de verwachte aankomende winst na het afbetalen van de schulden volgens het akkoord.
  • Het verslag van de stemming over uw onderhands akkoord (dit kunt u ook nadat het verzoekschrift is ingediend zelf afleveren bij de griffie, zonder advocaat).

  Aanvullende verzoeken

  Uw advocaat kan aanvullende verzoeken en bewijsstukken verwerken in het homologatieverzoek. Bijvoorbeeld als het voor het slagen van uw herstructureringsplan nodig is om via de rechter:

  • een contract met langdurende betalingsverplichtingen te eindigen.
  • bepaalde voorkeursrechten van schuldeisers aan te passen.

  De aanvraag indienen

  Uw advocaat dient het verzoek in bij de rechtbank in het werkgebied waar uw organisatie statutair gevestigd is. Of hij geeft het af bij de informatiebalie van de rechtbank, ter attentie van de insolventiegriffie.

  Procesreglement

  Meer informatie over het indienen van een homologatieverzoek, vindt u in het procesreglement Whoa  (pdf, 550,5 KB).

 • Uw advocaat ontvangt zo snel mogelijk van de rechtbank een oproep voor de homologatiezitting. Hierin staat waar, wanneer en op welk tijdstip de zitting plaatsvindt.

  Bepalen van de betrokken partijen

  Uw advocaat bepaalt welke partijen direct betrokken zijn bij homologatie van het onderhandse akkoord. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • schuldeisers en aandeelhouders die tegen het homologatieakkoord hebben gestemd
  • partijen waarmee u via de rechter het contract wilt beëindigen om zo een faillissement te voorkomen
  • partijen van wie de voorkeursrechten als schuldeiser veranderen om zo een faillissement te voorkomen

  Oproep betrokken partijen

  Uw advocaat roept deze partijen op voor de zitting. In deze oproep staat onder meer:

  • De tijd, datum en plaats van de homologatiezitting
  • De gevolgen als een partij niet naar de zitting komt om zijn mening te geven en vragen te beantwoorden.
  • De mogelijkheid om per brief aan de rechtbank afstand te doen van de mogelijkheid om een toelichting te geven op de zitting. Zodat hier tijdens de zitting geen tijd voor gereserveerd hoeft te worden.

  Uw advocaat geeft de namen van de partijen door aan de griffie van de rechtbank. Zodat de rechter zich kan voorbereiden op ondervraging van deze partijen tijdens de homologatiezitting.

  Behandelen zonder zitting

  De rechtbank kan op basis van de documenten op het verzoek beslissen, als de verzoeker en alle betrokken partijen de rechtbank schriftelijk hebben laten weten hiermee in te stemmen.

 • Bij start van de procedure heeft u (of uw advocaat) de rechter laten weten of de procedure openbaar of besloten is. Tussentijds kan niet gewisseld worden van besloten naar openbaar. In de meeste gevallen is de zitting niet openbaar.

  U bent als verzoeker niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter beslist zonder u te hebben gehoord.

  De mondelinge behandeling

  U krijgt als eerste het woord en licht uw verzoek toe. Dan mogen de betrokken partijen  reageren. De rechter stelt ook vragen.

 • Tijdens de mondelinge behandeling meldt de rechter op welke datum en op welk tijdstip hij uitspraak doet. De uitspraak volgt zo snel mogelijk. Dit is over het algemeen binnen vijf werkdagen na de zitting.

  Toewijzing of afwijzing van uw verzoek

  Als de rechter het verzoek tot homologatie toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  U ontvangt de uitspraak per post

  U en de betrokken partijen ontvangen de uitspraak zo spoedig mogelijk per post. Is bij uw verzoek ook een herstructureringsdeskundige of observator betrokken? Dan ontvangen zij de uitspraak ook.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak?  

  U kunt tegen een uitspraak op een homologatieverzoek niet in hoger beroep gaan.

 Als betrokken partij (verweerder) reageren op het verzoekschrift

>Alles uitklappen
 • U kunt een verweerschrift indienen bij de rechtbank. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting. U kunt bij het verweer voeren een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

  Verweerschrift indienen

  In het verweerschrift geeft u of uw advocaat uw reactie op het verzoekschrift, onderbouwd met argumenten. Onderteken het verweerschrift en stuur het verweerschrift met bewijsstukken uiterlijk 2 dagen voor de zitting naar de rechtbank: 2 exemplaren voor de rechtbank en 1 exemplaar voor iedere andere partij.

  Tegenverzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen (tegen)verzoek doen, zoals een verzoek tot afwijzing van homologatie wegens zwaarwegende redenen.

  Let op: voor het indienen van een verzoekschrift tot afwijzing van homologatie bent u griffiekosten verschuldigd

   

  Procesreglement

  Meer informatie over het voeren van verweer, vindt u in het procesreglement Whoa  (pdf, 550,5 KB).

 • U kunt tijdens de zitting mondeling verweer voeren tegen het homologatieverzoek.

  Wilt u bij uw mondeling verweer verwijzen naar bewijsstukken? Dan dient u of uw advocaat deze uiterlijk 2 dagen voor de zitting in meervoud in bij de rechtbank: 2 exemplaren voor de rechtbank en 1 exemplaar voor iedere andere partij.

  Meer informatie over het voeren van verweer, vindt u in het procesreglement Whoa  (pdf, 550,5 KB).

 • Reageert u niet op het verzoekschrift, vraagt u geen uitstel en gaat u ook niet naar de zitting? Dan beoordeelt de rechter de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak.

 • Heeft u meer tijd nodig om te reageren op het verzoekschrift? Dan kunt u of uw advocaat om uitstel van de (mondelinge) behandeling vragen.

  Meer hierover leest u in hoofdstuk 1.16 van het Procesreglement Whoa  (pdf, 550,5 KB).

Kosten Whoa-procedure

Voor het indienen van een homologatieverzoek betaalt u griffierechten en de kosten van een advocaat. Ook komen de griffiekosten voor het inschakelen van een herstructureringsdeskundige altijd voor uw rekening, ongeacht wie het verzoek heeft ingediend om een deskundige in te schakelen.

Voert u als betrokken partij verweer tegen het verzoek? Dan betaalt u alleen griffierechten als u naast het verweer ook een schriftelijk afwijzingsverzoek (als tegenverzoek) indient. Ook betaalt u de kosten van een advocaat, als u deze inschakelt.

Doorlooptijd Whoa-procedure

De rechtbank behandelt het homologatieverzoek, afhankelijk van de spoedeisendheid, binnen 8 tot 14 dagen nadat het is ingediend. Na de behandeling (schriftelijk of mondeling) volgt meestal binnen 5 werkdagen de uitspraak op het verzoek.

De Whoa-procedure duurt maximaal 1 jaar.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact