Competenties College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Over het College van Beroep voor het bedrijfsleven > Competenties College van Beroep voor het bedrijfsleven

Werkverband I

 • Algemene douanewet

 • Boswet

 • Elektriciteitswet 1998

 • Gaswet

 • Hamsterwet

 • Kaderwet EZ-subsidies

 • Kaderwet LNV-subsidies

 • Landbouwkwaliteitswet

 • Landbouwwet

 • Loodsenwet (tarieven loodsen)

 • Meststoffenwet

 • Metrologiewet

 • Noodwet voedselvoorziening

 • Overgangswet elektriciteitsproductiesector

 • Plantenziektewet

 • Postwet

 • Prijzennoodwet

 • Prijzenwet

 • Spoorwegwet

 • Telecommunicatiewet

 • Warmtewet

 • Wedervergeldingswet zeescheepvaart

 • Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot

 • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden

 • Wet inkomstenbelasting 2001

 • Wet internationaal energieprogramma

 • Wet luchtvaart

 • Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

 • Wet op de bedrijfsorganisatie

 • Wet personenvervoer 2000 (aanbestedingen OV)

 • Wet personenvervoer 2000 (taxizaken)

 • Wet personenvervoer 2000 (ACM vervoer)

 • Wet schadefonds olietankschepen

 • Wet veiligheidsonderzoeken

 • Wet verantwoorde groei melkveehouderij

 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen

 • Wet vervoer over zee

 • Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

 • Wet wegvervoer goederen

 • Winkeltijdenwet

 • Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

Werkverband II

 • Bankwet 1998
 • Burgerlijk wetboek, boek 2 (rechtspersonen)
 • Diergeneesmiddelenwet
 • Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren
 • Kaderwet diervoeders
 • Loodsenwet (Hoger beroep tuchtbeslissingen)
 • Mededingingswet
 • Pensioenwet
 • Sanctiewet 1977
 • Tabakswet
 • Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve Vennootschap
 • Uitvoeringswet verordening Europese Vennootschap
 • Warenwet
 • Wet Accountants-Administratieconsulenten
 • Wet bekostiging financieel toezicht
 • Wet dieren
 • Wet financiële betrekking buitenland 1994
 • Wet geneesmiddelenprijzen
 • Wet handhaving consumentenbescherming
 • Wet inzake geldtransactiekantoren
 • Wet marktordening gezondheidszorg
 • Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
 • Wet op de architectentitel
 • Wet op de kamers van koophandel
 • Wet op de registeraccountants
 • Wet op het accountantsberoep
 • Wet op het financieel toezicht
 • Wet privatisering APB
 • Wet privatisering FVP
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme
 • Wet toezicht accountantsorganisaties
 • Wet toezicht effectenverkeer 1995
 • Wet toezicht financiële verslaggeving
 • Wet toezicht trustkantoren
 • Wet tuchtrechtspraak accountants
 • Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004
 • Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
 • Wetboek van koophandel
 • Wijzigingswet boek 2 van het Burgerlijk wetboek
 • Wijzigingswet boek 8 van het Burgerlijk wetboek enz.
 • Wijzigingswet van de Wet op de Registeracc. en de Wet AA-cons.
 • Wijzigingswet Wet toezicht effectenverkeer 1995 enz.
 • Zeevaartbemanningswet
 • Zorgverzekeringswet